Quyết định 1566/QĐ-UBND

Quyết định 1566/QĐ-UBND năm 2015 thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Cần Thơ giai đoạn 2010 - 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 1566/QĐ-UBND 2015 thành lập Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1566/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 03 tháng 6 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1996/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Văn phòng Điều phối giúp Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Cần Thơ giai đoạn 2010 - 2020 (gọi tắt là Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố).

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố:

1. Vị trí, chức năng

a) Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố thực hiện chức năng giúp Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn;

b) Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố;

b) Tham mưu xây dựng kế hoạch vốn, phân bổ và giám sát tình hình thực hiện vốn ngân sách và các nguồn vốn huy động khác để xây dựng nông thôn mới trên địa bàn;

c) Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách và cơ chế phối hợp hoạt động liên ngành để thực hiện có hiệu quả Chương trình trên địa bàn thành phố;

d) Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Chương trình;

đ) Chuẩn bị nội dung, chương trình cho các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của Ban Chỉ đạo thành phố và các báo cáo theo yêu cầu của Trưởng Ban Chỉ đạo;

e) Tổ chức công tác thông tin tuyên truyền về Chương trình;

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phân công.

3. Tổ chức Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố

a) Chánh Văn phòng do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố.

b) Phó Chánh Văn phòng do Chi Cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Tùy theo điều kiện thực tế, bố trí một Phó Chánh Văn phòng làm việc chuyên trách. Chánh Văn phòng và Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố bổ nhiệm.

c) Bố trí 05 biên chế (sự nghiệp) tại Chi cục Phát triển nông thôn làm việc theo chế độ chuyên trách.

4. Kinh phí hoạt động của Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố do ngân sách bố trí trong kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2483/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hùng Dũng

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1566/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1566/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/06/2015
Ngày hiệu lực03/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1566/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1566/QĐ-UBND 2015 thành lập Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1566/QĐ-UBND 2015 thành lập Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới Cần Thơ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1566/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýLê Hùng Dũng
        Ngày ban hành03/06/2015
        Ngày hiệu lực03/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1566/QĐ-UBND 2015 thành lập Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới Cần Thơ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1566/QĐ-UBND 2015 thành lập Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới Cần Thơ

            • 03/06/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/06/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực