Quyết định 157/QĐ-UBND

Quyết định 157/QĐ-UBND năm 2014 bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với phương tiện xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Nội dung toàn văn Quyết định 157/QĐ-UBND năm 2014 bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô xe máy Yên Bái


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 157/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 12 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG, SỬA ĐỔI BẢNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI CÁC LOẠI PHƯƠNG TIỆN XE Ô TÔ, XE MÁY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 45/NĐ -CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về Lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Quyết định số 1664/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Quyết định số 574/QĐ-UBND ngày 30/5/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bổ sung, sửa đổi Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với các loại phương tiện xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 943/QĐ-UBND ngày 31/7/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bổ sung, sửa đổi Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với các loại phương tiện xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 111/STC-QLG&TSCS ngày 25/1/2014 về việc bổ sung, sửa đổi Bảng giá tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Yên Bái,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung, sửa đổi Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với các loại phương tiện xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Yên Bái (theo Phụ lục số I, Phụ lục số II đính kèm) .

Điều 2. Trong quá trình thực hiện, cơ quan Thuế có trách nhiệm phát hiện kịp thời tài sản đăng ký nộp lệ phí trước bạ nhưng chưa được quy định trong bảng giá tính lệ phí trước bạ của địa phương hoặc giá quy định trong bảng giá chưa phù hợp với quy định thì phải có ý kiến đề xuất kịp thời gửi Sở Tài chính để báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh bổ sung, sửa đổi bảng giá tính lệ phí trước bạ cho phù hợp.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 QĐ;
- Công báo tỉnh;
- Lưu VT,TC.

CHỦ TỊCH
Phạm Duy Cường

 

PHỤ LỤC I

BẢNG GIÁ MỘT SỐ LOẠI XE Ô TÔ LÀM CĂN CỨ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ

(Giá mới 100% đã có thuế VAT)

(Kèm theo Quyết định số 157 /QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2014 của UBND tỉnh Yên Bái)

ĐVT: Triệu đồng

STT

Loại tài sản

Năm SX

Giá xe theo QĐ cũ (Triệu VNĐ)

Giá xe mới 100% (Triệu VNĐ)

Ghi chú

(Số QĐ cũ của UBND tỉnh)

A

DANH MỤC SỬA ĐỔI

 

 

 

 

I

CÔNG TY TNHH TCIE VIỆT NAM

 

 

 

 

1

NISSAN; Số loại SUNNY N17; Xe lắp ráp trong nước

2013

515,0

483,0

QĐ 943

II

 HÃNG HONDA (Công ty Honda Việt Nam)

 

 

 

 

 

Xe con

 

 

 

 

1

CITY 1.5L MT; 05 chỗ ngồi (Có số khung bắt đầu từ RLHGM267DY3XXXXXX & RLHGM257DY3XXXXXX theo giấy chứng nhận số 279/VAQ09-01/13-00 cho xe CITY 1.5L MT cấp ngày 02/05/2013 và giấy chứng nhận số 278/VAQ09-01/13-00 cho xe CITY 1.5L AT cấp ngày 02/05/2013)

2013

540,0

550,0

QĐ 943

2

CITY 1.5L AT; 05 chỗ ngồi (Có số khung bắt đầu từ RLHGM267DY3XXXXXX & RLHGM257DY3XXXXXX theo giấy chứng nhận số 279/VAQ09-01/13-00 cho xe CITY 1.5L MT cấp ngày 02/05/2013 và giấy chứng nhận số 278/VAQ09-01/13-00 cho xe CITY 1.5L AT cấp ngày 02/05/2013)

2013

580,0

590,0

QĐ 943

III

HÃNG FORD (Công ty TNHH FORD Việt Nam)

 

 

 

 

 

Xe con

 

 

 

 

1

FORD FOCUS DYB 4D PNDB MT; Kiểu xe: Ô tô con, 05 chỗ ngồi, số cơ khí, động cơ xăng, dung tích xi lanh 1.596 cm3, 4 cửa, C346 Ambiente; Xe sản xuất, lắp ráp trong nước.

2012,

2013

689,0

669,0

QĐ 119

2

FORD FOCUS DYB 5D PNDB AT; Kiểu xe: Ô tô con, 05 chỗ ngồi, số tự động, động cơ xăng, dung tích xi lanh 1.596 cm3, 5 cửa, C346 Trend; Xe sản xuất, lắp ráp trong nước.

2012,

2013

749,0

729,0

QĐ 119

3

FORD FOCUS DYB 4D PNDB AT; Kiểu xe: Ô tô con, 05 chỗ ngồi, số tự động, động cơ xăng, dung tích xi lanh 1.596 cm3, 4 cửa, C346 Trend; Xe sản xuất, lắp ráp trong nước.

2012,

2013

749,0

729,0

QĐ 119

IV

HÃNG TOYOTA (Công ty ô tô Toyota Việt Nam)

 

 

 

 

1

TOYOTA Land Cruiser Prado TX-L (TRJ150L-GKPEK); Quy cách: 07 chỗ ngồi, số tự động 4 cấp, động cơ xăng, dung tích xi lanh 2.694 cm3, 4x4; Xe nhập khẩu.

2013

1.989,0

2.071,0

QĐ 1315

V

HÃNG NISSAN (Công ty TNHH Nissan Việt Nam)

 

 

 

 

 

Xe con

 

 

 

 

1

Nissan Murano CVT VQ35 LUX (TLJNLWWZ51ERA-ED); Quy cách: Động cơ xăng, dung tích xi lanh 3.498 cm3, 5 chỗ ngồi, số tự động vô cấp, 2 cầu; Xe nhập khẩu.

2012,

2013

2.489,0

2.489,0

QĐ 1315

2

Nissan Teana VQ35 LUX (BLJULGWJ32ELAK-C-A); Quy cách: Động cơ xăng, dung tích xi lanh 3.498 cm3, 5 chỗ ngồi, số tự động vô cấp; Xe nhập khẩu.

2012,

2013

2.125,0

2.125,0

QĐ 1315

B

DANH MỤC BỔ SUNG

 

 

 

 

I

NHÀ MÁY Ô TÔ VEAM (Tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam)

 

 

 

 

 

Xe tải

 

 

 

 

1

Ô tô tải; Số loại: Fox TL 1.5T-3

 

 

287,1

 

2

Ô tô tải (Có mui); Số loại: Fox MB 1.5T-3

 

 

302,5

 

3

Ô tô tải (Thùng kín); Số loại: Fox TK 1.5T-3

 

 

303,6

 

4

Ô tô tải; Số loại: VT 200

 

 

409,2

 

5

Ô tô tải (Có mui); Số loại: VT 200MB

 

 

425,7

 

6

Ô tô tải (Thùng kín); Số loại: VT 200TK

 

 

434,5

 

7

Ô tô tải; Số loại: VT 250

 

 

435,6

 

8

Ô tô tải (Có mui); Số loại: VT 250MB

 

 

451,0

 

9

Ô tô tải (Thùng kín); Số loại: VT 250TK

 

 

460,9

 

II

HÃNG FORD (Công ty TNHH FORD Việt Nam)

 

 

 

 

 

Xe con

 

 

 

 

1

FORD FIESTA JA8 4D UEJD MT MID; Kiểu xe: Ô tô con, 05 chỗ ngồi, hộp số cơ khí, động cơ xăng, dung tích xi lanh 1.498 cm3, 4 cửa, Mid trend; Xe sản xuất, lắp ráp trong nước.

2013

 

549,0

 

2

FORD FIESTA JA8 5D UEJD AT MID; Kiểu xe: Ô tô con, 05 chỗ ngồi, hộp số tự động, động cơ xăng, dung tích xi lanh 1.498 cm3, 5 cửa, Mid trend; Xe sản xuất, lắp ráp trong nước.

2013

 

579,0

 

3

FORD FIESTA JA8 5D UEJD AT SPORT; Kiểu xe: Ô tô con, 05 chỗ ngồi, hộp số tự động, động cơ xăng, dung tích xi lanh 1.498 cm3, 5 cửa, SPORT; Xe sản xuất, lắp ráp trong nước.

2013

 

612,0

 

4

FORD FIESTA JA8 4D UEJD AT TITA; Kiểu xe: Ô tô con, 05 chỗ ngồi, hộp số tự động, động cơ xăng, dung tích xi lanh 1.498 cm3, 4 cửa, TITA; Xe sản xuất, lắp ráp trong nước.

2013

 

612,0

 

5

FORD FIESTA JA8 5D MIJE AT SPORT; Kiểu xe: Ô tô con, 05 chỗ ngồi, hộp số tự động, động cơ xăng, dung tích xi lanh 998 cm3, 5 cửa, SPORT; Xe sản xuất, lắp ráp trong nước.

2013

 

659,0

 

6

FORD FOCUS DYB 4D PNDB MT; Kiểu xe: Ô tô con, 05 chỗ ngồi, số cơ khí, động cơ xăng, dung tích xi lanh 1.596 cm3, 4 cửa, C346 Ambiente; Xe sản xuất, lắp ráp trong nước.

2014

 

669,0

 

7

FORD FOCUS DYB 5D PNDB AT; Kiểu xe: Ô tô con, 05 chỗ ngồi, số tự động, động cơ xăng, dung tích xi lanh 1.596 cm3, 5 cửa, C346 Trend; Xe sản xuất, lắp ráp trong nước.

2014

 

729,0

 

8

FORD FOCUS DYB 4D PNDB AT; Kiểu xe: Ô tô con, 05 chỗ ngồi, số tự động, động cơ xăng, dung tích xi lanh 1.596 cm3, 4 cửa, C346 Trend; Xe sản xuất, lắp ráp trong nước.

2014

 

729,0

 

III

HÃNG TOYOTA (Công ty ô tô Toyota Việt Nam)

 

 

 

 

1

LEXUS LS 460L (USF41L-AEZGHW); Quy cách: 05 chỗ ngồi, số tự động 8 cấp, động cơ xăng, dung tích xi lanh 4.608 cm3; Xe nhập khẩu.

2013,2014

 

5.673,0

 

2

LEXUS GS 350 (GRL10L-BEZQH); Quy cách: 05 chỗ ngồi, số tự động 8 cấp, động cơ xăng, dung tích xi lanh 3.456 cm3; Xe nhập khẩu.

2013,2014

 

3.595,0

 

3

LEXUS ES 350 (GSV60L-BETGKV); Quy cách: 05 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp, động cơ xăng, dung tích xi lanh 3.456 cm3; Xe nhập khẩu.

2013,2014

 

2.571,0

 

4

LEXUS LX 570 (URJ201L-GNTGKV); Quy cách: 08 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp, động cơ xăng, dung tích xi lanh 5.663 cm3; Xe nhập khẩu.

2013,2014

 

5.354,0

 

5

LEXUS RX 350 (GGL15L-AWTGKW); Quy cách: 05 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp, động cơ xăng, dung tích xi lanh 53.456 cm3; Xe nhập khẩu.

2013,2014

 

2.932,0

 

IV

 HÃNG HONDA (Công ty Honda Việt Nam)

 

 

 

 

1

CITY 1.5L AT; 05 chỗ ngồi (Có số khung bắt đầu từ RLHGM267DY32XXXXX căn cứ theo giấy chứng nhận số 278/VAQ09-01/13-00 cấp ngày 02/05/2013)

2013

 

615,0

 

 

 

 

 

 

 

V

CÔNG TY TNHH NISSAN VIỆT NAM

 

 

 

 

 

Xe tải

 

 

 

 

1

Nissan Navara LE; Quy cách: Động cơ dầu, dung tích xi lanh 2.488 cm3, ô tô tải (pick up), số sàn 6 cấp, 2 cầu; Xe nhập khẩu.

2014

 

686,5

 

2

Nissan Navara XE; Quy cách: Động cơ dầu, dung tích xi lanh 2.488 cm3, ô tô tải (pick up), số tự động 5 cấp, 2 cầu; Xe nhập khẩu.

2014

 

769,9

 

 

Xe con

 

 

 

 

1

Nissan Teana 2.5SL (BDBALVZL33EWABCD); Quy cách: Động cơ xăng, dung tích xi lanh 2.488 cm3, 5 chỗ ngồi, số tự động vô cấp, 1 cầu; Xe nhập khẩu.

2014

 

1.399,9

 

2

Nissan Teana 2.5SL (BDBALVZL33EWAABDFG); Quy cách: Động cơ xăng, dung tích xi lanh 2.488 cm3, 5 chỗ ngồi, số tự động vô cấp, 1 cầu; Xe nhập khẩu.

2014

 

1.399,9

 

3

Nissan Teana 3.5SL (BLJALVWL33EWAB); Quy cách: Động cơ xăng, dung tích xi lanh 3.498 cm3, 5 chỗ ngồi, số tự động vô cấp, 1 cầu; Xe nhập khẩu.

2014

 

1.694,5

 

4

Nissan Murano (TLJNLWWZ51ERA-ED); Quy cách: Động cơ xăng, dung tích xi lanh 3.498 cm3, 5 chỗ ngồi, số tự động vô cấp, 2 cầu; Xe nhập khẩu.

2012,

2013,

2014

 

2.489,0

 

5

Nissan Murano CVT VQ35 LUX (TLJNLWWZ51ERA-ED); Quy cách: Động cơ xăng, dung tích xi lanh 3.498 cm3, 5 chỗ ngồi, số tự động vô cấp, 2 cầu; Xe nhập khẩu.

2014

 

2.489,0

 

6

Nissan Teana VQ35 LUX (BLJULGWJ32ELAK-C-A); Quy cách: Động cơ xăng, dung tích xi lanh 3.498 cm3, 5 chỗ ngồi, số tự động vô cấp; Xe nhập khẩu.

2014

 

2.125,0

 

7

Nissan Teana 350XV (BLJULGWJ32ELAK-C-A); Quy cách: Động cơ xăng, dung tích xi lanh 3.498 cm3, 5 chỗ ngồi, số tự động vô cấp; Xe nhập khẩu.

2012,

2013,

2014

 

2.125,0

 

8

Nissan X - Trail (TDBNLJWT31EWABKDL); Quy cách: Động cơ xăng, dung tích xi lanh 2.488 cm3, 5 chỗ ngồi, số tự động vô cấp, 2 cầu; Xe nhập khẩu.

2012,

2013,

2014

 

1.511,0

 

9

Nissan X - Trail CVT QR25 LUX (TDBNLJWT31EWABKDL); Quy cách: Động cơ xăng, dung tích xi lanh 2.488 cm3, 5 chỗ ngồi, số tự động vô cấp, 2 cầu; Xe nhập khẩu.

2014

 

1.511,0

 

10

Nissan Juke MT MR16DDT UPPER (FDPALUYF15UWCC-DJA); Quy cách: Động cơ xăng, dung tích xi lanh 1.618 cm3, 5 chỗ ngồi, số sàn 6 cấp; Xe nhập khẩu.

2014

 

1.195,0

 

11

Nissan Juke CVT HR16 UPPER (FDTALUZF15EWCCDJB); Quy cách: Động cơ xăng, dung tích xi lanh 1.598 cm3, 5 chỗ ngồi, số tự động vô cấp; Xe nhập khẩu.

2014

 

1.219,0

 

12

Nissan 370Z (GLSALHLZ34EWA-U); Quy cách: Động cơ xăng, dung tích xi lanh 3.696 cm3, 02 chỗ ngồi, số tự động 7 cấp; Xe nhập khẩu.

2011,

2012

 

2.802,0

 

13

Nissan 370Z 7AT VQ37 LUX (GLSALHLZ34EWA-U); Quy cách: Động cơ xăng, dung tích xi lanh 3.696 cm3, 02 chỗ ngồi, số tự động 7 cấp; Xe nhập khẩu.

2011

 

2.802,0

 

VI

CÔNG TY TNHH TCIE VIỆT NAM

 

 

 

 

1

NISSAN; Số loại SUNNY N17 XV; Xe lắp ráp trong nước

2014

 

588,0

 

2

NISSAN; Số loại SUNNY N17 XL; Xe lắp ráp trong nước

2014

 

538,0

 

3

NISSAN; Số loại SUNNY N17; Xe lắp ráp trong nước

2014

 

483,0

 

 

PHỤ LỤC II

BẢNG GIÁ MỘT SỐ LOẠI XE MÁY LÀM CĂN CỨ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ

(Giá mới 100% đã có thuế VAT)

(Kèm theo Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2014 của UBND tỉnh Yên Bái)

ĐVT: Triệu đồng

STT

Loại tài sản

Năm SX

Giá xe theo QĐ cũ (Triệu VNĐ)

Giá xe mới 100% (Triệu VNĐ)

Ghi chú (Số QĐ cũ của UBND tỉnh)

A

DANH MỤC SỬA ĐỔI

 

 

 

 

B

DANH MỤC BỔ SUNG

 

 

 

 

I

XE HÀN QUỐC (Công ty TNHH Kimco Việt Nam)

 

 

 

 

1

Kimco Candy S KA10DA; Phanh đĩa; Dung tích xi lanh 50 cm3.

 

 

21,7

 

II

HÃNG HONDA (Công ty Honda Việt Nam)

 

 

 

 

1

PCX (Phiên bản tiêu chuẩn); Số loại: JF 56 PCX; Màu sơn: Trắng (NHB35), Đen (NHB25), Đỏ (R350), Xám YR320).

 

 

49,0

 

2

PCX (Phiên bản cao cấp); Số loại: JF 56 PCX; Màu sơn: Đen mờ (NHA76), Bạc mờ (NHB18),

 

 

51,4

 

III

HÃNG YAMAHA (Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam)

 

 

 

 

1

JUPITER RC; Ký hiệu: 31C3

 

 

20,0

 

2

Gravita STD; Ký hiệu: 31C4

 

 

17,8

 

3

JUPITER RC; Ký hiệu: 31C5

 

 

20,0

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 157/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu157/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/02/2014
Ngày hiệu lực12/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 157/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 157/QĐ-UBND năm 2014 bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô xe máy Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 157/QĐ-UBND năm 2014 bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô xe máy Yên Bái
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu157/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýPhạm Duy Cường
        Ngày ban hành12/02/2014
        Ngày hiệu lực12/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 157/QĐ-UBND năm 2014 bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô xe máy Yên Bái

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 157/QĐ-UBND năm 2014 bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô xe máy Yên Bái

            • 12/02/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/02/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực