Quyết định 157/QĐ-UBND

Quyết định 157/QĐ-UBND Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017 do tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 157/QĐ-UBND quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính Sơn La 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 157/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 20 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH QUẢN LÝ CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31 tháng 8 năm 2015 của Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 08/TT-STP ngày 19 tháng 01 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục QLXLVPHC&TDTHPL-BTP;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Ban CĐCCTP Tỉnh ủy;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

KẾ HOẠCH

QUẢN LÝ CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh Sơn La)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành trong cán bộ, công chức, viên chức, người thi hành công vụ, mọi tổ chức và cá nhân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, góp phần tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, làm giảm vi phạm pháp luật;

- Xem xét, đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Sơn La; kiến nghị thực hiện các giải pháp đảm bảo cho pháp luật được thực thi nghiêm minh, thống nhất, nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

2. Yêu cầu

- Tiếp tục triển khai, phổ biến các nội dung cơ bản của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết hướng dẫn thi hành.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, địa phương và các cơ quan tổ chức hữu quan; không trùng lắp, chồng chéo với các hoạt động thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước đã được pháp luật quy định.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị trong triển khai thực hiện công việc được giao.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật quy định về xử lý vi phạm hành chính

- Nội dung công việc: Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết hướng dẫn thi hành cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý, thực thi nhiệm vụ về xử lý vi phạm hành chính.

- Sản phẩm đầu ra: Tổ chức 01 Hội nghị công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật của Trung ương mới ban hành như: Nghị định số 56/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Nghị định sửa đổi Nghị định số 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính. Các hội nghị tập huấn, triển khai, quán triệt của các cơ quan, đơn vị; các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến về pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp; Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Sơn La, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Sơn La; các sở, ban ngành của tỉnh và UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện:

+ Hội nghị cấp tỉnh: Quý II năm 2017.

+ Hội nghị triển khai, quán triệt, tập huấn của các cơ quan, đơn vị và các hoạt động khác: Cả năm 2017.

+ Tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tư pháp.

2. Kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí kinh phí bảo đảm việc quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

- Nội dung công việc: Bố trí biên chế cho Phòng Tư pháp để thực hiện chức năng tham mưu giúp UBND cấp huyện quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; đồng thời xem xét bố trí đủ kinh phí đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ.

- Sản phẩm đầu ra: sắp xếp biên chế, bố trí kinh phí thực hiện.

- Đơn vị chủ trì: UBND cấp huyện.

- Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2017.

3. Kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

- Nội dung công việc: Tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 và Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản tại UBND và Hạt kiểm lâm các huyện Mường La, Bắc Yên.

- Sản phẩm đầu ra: Báo cáo của Đoàn kiểm tra về kết quả kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La, UBND các huyện Mường La, Bắc Yên các đơn vị được kiểm tra.

- Thời gian thực hiện:

+ Kiểm tra tại UBND và Hạt kiểm lâm huyện Mường La tháng 4 năm 2017.

+ Kiểm tra tại UBND và Hạt kiểm lâm huyện Bắc Yên tháng 5 năm 2017.

4. Đề xuất, kiến nghị, xử lý các quy định xử lý vi phạm hành chính không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn

- Nội dung công việc: Thường xuyên tiến hành rà soát báo cáo cụ thể về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai áp dụng các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương. Trên cơ sở đó xác định rõ vấn đề nào thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan có thẩm quyền cấp trên, vấn đề nào thuộc trách nhiệm giải quyết của đơn vị, địa phương; khẩn trương đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền hoặc chủ động đưa ra các biện pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương, bảo đảm thực hiện kịp thời, hiệu quả các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật.

- Sản phẩm đầu ra: Báo cáo kết quả rà soát việc triển khai, áp dụng các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Đơn vị thực hiện: Các sở, ban, ngành; các cơ quan, tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện rà soát, báo cáo kết quả về Sở Tư pháp để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30 tháng 9 năm 2017.

5. Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu

- Nội dung công việc: Nghiên cứu, tổng hợp, cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính theo quy định của Bộ Tư pháp.

- Sản phẩm đầu ra: Triển khai kịp thời ngay sau khi Bộ Tư pháp có văn bản hướng dẫn thi hành về cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2017.

6. Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

- Nội dung công việc: Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê định kỳ 6 tháng, hàng năm về kết quả thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Khoản 1, Điều 2 Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31 tháng 8 năm 2015 của Bộ Tư pháp.

- Đơn vị thực hiện: Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã.

- Thời gian thực hiện:

+ UBND cấp xã báo cáo công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của địa phương đến UBND cấp huyện trước ngày 05 tháng 4 đối với báo cáo định kỳ 06 tháng; trước ngày 05 tháng 10 đối với báo cáo hàng năm;

+ Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, UBND cấp huyện báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của mình về Sở Tư pháp trước ngày 10 tháng 4 đối với báo cáo định kỳ 06 tháng; trước ngày 10 tháng 10 đối với báo cáo hàng năm để Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh;

+ Sở Tư pháp tổng hợp kết quả báo cáo của các đơn vị tham mưu giúp UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn toàn tỉnh trước ngày 20 tháng 4 đối với báo cáo định kỳ 06 tháng; trước ngày 20 tháng 10 đối với báo cáo hàng năm.

III. KINH PHÍ

Kinh phí phục vụ công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính do ngân sách nhà nước đảm bảo và được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước của các cơ quan, đơn vị theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Tư pháp

- Theo dõi, hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện triển khai thực hiện đầy đủ và có hiệu quả các nội dung của kế hoạch này; làm đầu mối tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện về UBND tỉnh định kỳ theo quy định;

- Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật theo nội dung tại Khoản 1 Mục II Kế hoạch này;

- Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành do Lãnh đạo Sở Tư pháp làm trưởng đoàn, thành viên là đại diện các sở, ban, ngành có liên quan thực hiện kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo nội dung quy định tại Khoản 3 Mục II Kế hoạch này;

- Triển khai kịp thời Nghị định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử phạt hành chính ngay sau khi Chính phủ ban hành.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh, các cơ quan, tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh

- Trên cơ sở Kế hoạch này các sở, ban, ngành có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch cụ thể thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017 tại đơn vị mình và gửi về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) trước ngày 26 tháng 02 năm 2017.

- Phối hợp với Sở Tư pháp hoàn thành đúng tiến độ các nội dung công việc nêu tại Mục II Kế hoạch này liên quan đến lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành mình.

3. UBND cấp huyện

- Trên cơ sở Kế hoạch này UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017 tại địa phương mình và gửi về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) trước ngày 26 tháng 02 năm 2017; đồng thời chỉ đạo UBND cấp xã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện việc quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương.

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành của tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn; chủ động thực hiện các nội dung nêu tại Mục II Kế hoạch này.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị kịp thời báo cáo về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để xem xét, giải quyết./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 157/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu157/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/01/2017
Ngày hiệu lực20/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 157/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 157/QĐ-UBND quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính Sơn La 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 157/QĐ-UBND quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính Sơn La 2017
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu157/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýCầm Ngọc Minh
        Ngày ban hành20/01/2017
        Ngày hiệu lực20/01/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 157/QĐ-UBND quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính Sơn La 2017

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 157/QĐ-UBND quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính Sơn La 2017

         • 20/01/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 20/01/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực