Quyết định 1572/QĐ-UBND

Quyết định 1572/QĐ-UBND năm 2015 về Quy hoạch hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 1572/QĐ-UBND 2015 hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Nam đến 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 1572/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 06 tháng 05 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH HỆ THỐNG TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam tại Tờ trình số 53/TTr-LĐTBXH ngày 24/3/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 với các nội dung chính như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Quy hoạch hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm có đủ năng lực về trang thiết bị, phương tiện làm việc, đội ngũ cán bộ … đảm bảo các điều kiện phát triển thị trường lao động trên địa bàn tỉnh. Xây dựng Trung tâm dịch vụ việc làm trở thành địa chỉ tin cậy, là cầu nối giữa người lao động và người sử dụng lao động trong tìm kiếm việc làm, tuyển dụng lao động, giải quyết chính sách cho người lao động, góp phần phát triển kinh tế xã hội theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

2. Mục tiêu cụ thể

- Kiện toàn hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm của tỉnh, đảm bảo thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ.

- 100% xã, phường, thị trấn được phổ biến kịp thời các thông tin về thị trường lao động.

- 100% lao động có nhu cầu được tư vấn đầy đủ về các lĩnh vực lao động, việc làm và dạy nghề.

- Nâng tỷ lệ lao động  tìm được việc làm thông qua hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm thừ 30% (năm 2015) lên 40% (năm 2020).

II. PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH

1. Giai đoạn 2015-2020: Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Nam trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện hoạt động kết nối cung cầu lao động, hoạt động sàn giao dịch việc làm; thu thập, xử lý, khai thác thông tin thị trường lao động; thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

- Giai đoạn từ năm 2020 trở đi thành lập thêm Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên trực thuộc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam; Việc thành lập và hoạt động phải đảm bảo các quy định tại Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ, phù hợp với sự phát triển của thị trường lao động tỉnh Quảng Nam, kết nối thông suốt với hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm trong tỉnh, khu vực, Trung ương nhằm phát huy và sử dụng có hiệu quả nguồn lao động.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Nguồn kinh phí bao gồm các nguồn sau:

- Ngân sách nhà nước.

- Các khoản thu từ các hoạt động dịch vụ việc làm của các Trung tâm.

- Các nguồn tài trợ khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh đổi tên Trung tâm Giới thiệu việc làm Quảng Nam thành Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Nam, bổ sung các chức năng, nhiệm vụ mới theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra, giám sát về công tác dịch vụ việc làm trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn Trung tâm Dịch vụ việc làm xây dựng dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên  hàng năm đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.

2. Sở Nội vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, các ngành liên quan thẩm định Đề án xác án xác định vị trí việc làm và tham mưu UBND tỉnh bố trí đủ biên chế cho Trung tâm Dịch vụ việc làm theo Đề án được duyệt để thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng liên quan xem xét, cân đối nguồn kinh phí hoạt động cho Trung tâm dịch vụ việc làm đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan bố trí nguồn kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trung tâm dịch vụ việc làm đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

5. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội rà soát, thống kê số lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm.

- Phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm trong kết nối thông tin thị trường lao động, tổ chức các phiên giao dịch việc làm lưu động.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Lao động – TBXH (B/c)
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh; TT UBND tỉnh;
- CT,các PCT UBND tỉnh;
- Chánh, Phó VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX (Nguyên)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1572/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1572/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/05/2015
Ngày hiệu lực06/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1572/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1572/QĐ-UBND 2015 hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Nam đến 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1572/QĐ-UBND 2015 hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Nam đến 2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1572/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýLê Văn Thanh
        Ngày ban hành06/05/2015
        Ngày hiệu lực06/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1572/QĐ-UBND 2015 hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Nam đến 2020

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1572/QĐ-UBND 2015 hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Nam đến 2020

            • 06/05/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/05/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực