Quyết định 1572/QĐ-UBND

Quyết định 1572/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi Tiêu chí số 20 Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2016-2020 tại Quyết định 4335/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 1572/QĐ-UBND 2019 sửa đổi Tiêu chí số 20 Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1572/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 17 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI TIÊU CHÍ SỐ 20 BỘ TIÊU CHÍ VỀ XÃ NÔNG THÔN MỚI TỈNH QUẢNG NINH, GIAI ĐOẠN 2016-2020 TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 4335/QĐ-UBND NGÀY 23/12/2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Chỉ thị 07-CT/TU ngày 27/5/2016 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 4335/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 4838/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ Tiêu chí Thôn đạt chuẩn nông thôn mới áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2018-2020;

Căn cứ Quyết định số 4807/QĐ-UBND ngày 21/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ Tiêu chí Vườn đạt chuẩn nông thôn mới áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2018-2020;

Xét đề nghị của Ban Xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh tại Tờ trình số 297/TTr-BXDNTM ngày 09/4/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Tiêu chí số 20 Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2016-2020 tại Quyết định số 4335/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, cụ thể như sau:

TT

Tên tiêu chí

Nội dung tiêu chí

Chỉ tiêu theo vùng

Các xã khu vực I

Các xã khu vực II, IlI

V. H THỐNG CHÍNH TR

20

Thôn nông thôn mới

20.1. Tỷ lệ thôn đạt chuẩn nông thôn mới

30-40%

20-30%

20.2. Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn mới kiểu mẫu

40%

20%

20.3. Tỷ lệ vườn đạt chuẩn nông thôn mới

20%

10%

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 4335/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng ban xây dựng nông thôn mới; thtrưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (thực hiện);
- Văn phòng điều phối NTM TW (báo cáo);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên BCĐ NTM tỉnh;
- TT Thông tin;
- V
0, V3, NLN3, TH4;
- Lưu: NLN1, VT (35b - QĐ 08).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Huy Hậu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1572/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1572/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/04/2019
Ngày hiệu lực17/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1572/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1572/QĐ-UBND 2019 sửa đổi Tiêu chí số 20 Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1572/QĐ-UBND 2019 sửa đổi Tiêu chí số 20 Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới Quảng Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1572/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýĐặng Huy Hậu
        Ngày ban hành17/04/2019
        Ngày hiệu lực17/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1572/QĐ-UBND 2019 sửa đổi Tiêu chí số 20 Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới Quảng Ninh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1572/QĐ-UBND 2019 sửa đổi Tiêu chí số 20 Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới Quảng Ninh

            • 17/04/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/04/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực