Quyết định 1574/QĐ-TCT

Quyết định 1574/QĐ-TCT năm 2015 Quy định chức năng, nhiệm vụ Phòng Thanh tra giá chuyển nhượng thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

Quyết định 1574/QĐ-TCT Phòng Thanh tra giá chuyển nhượng Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Đồng Nai đã được thay thế bởi Quyết định 211/QĐ-TCT 2019 chức năng nhiệm vụ quyền hạn của các Phòng Văn phòng Cục Thuế và được áp dụng kể từ ngày 12/03/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 1574/QĐ-TCT Phòng Thanh tra giá chuyển nhượng Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Đồng Nai


B TÀI CHÍNH
T
NG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1574/QĐ-TCT

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG THANH TRA GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG THUỘC CỤC THUẾ TỈNH, THÀNH PHỐ: HÀ NỘI, HỒ CHÍ MINH, BÌNH DƯƠNG, ĐỒNG NAI

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

Căn cứ Quyết định số 115/2009/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-BTC ngày 14 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế trực thuộc Tổng cục Thuế;

Căn cứ Quyết định số 1483/QĐ-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Phòng Thanh tra giá chuyển nhượng thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố thuộc Tổng cục Thuế;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ Phòng Thanh tra giá chuyển nhượng thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố: Hà Nội; Hồ Chí Minh; Bình Dương; Đồng Nai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Điều 1, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Tổng cục Thuế và Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục thuế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 2 ;
- Vụ TCCB-BTC (để theo dõi);
- Lãnh đạo TCT;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để p/h);
- Lưu: VT, TCCB (5b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG THANH TRA GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG THUỘC CỤC THUẾ TỈNH, THÀNH PHỐ: HÀ NỘI, HỒ CHÍ MINH, BÌNH DƯƠNG, ĐỒNG NAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1574/QĐ-TCT ngày 01 tháng 9 năm 2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế)

I. CHỨC NĂNG PHÒNG THANH TRA GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG

Phòng Thanh tra giá chuyển nhượng thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có chức năng tham mưu giúp Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức, thực hiện công tác thanh tra giá chuyển nhượng trong phạm vi Cục Thuế quản lý.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ PHÒNG THANH TRA GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra giá chuyển nhượng hàng năm; Tiếp nhận yêu cầu và hồ sơ đề nghị thanh tra giá chuyển nhượng của Phòng Thanh tra thuế, Phòng Kiểm tra thuế và Chi cục Thuế chuyển đến.

2. Tổ chức triển khai quy trình nghiệp vụ, quy trình thanh tra giá chuyển nhượng; biện pháp quản lý thuế đối với hoạt động giá chuyển nhượng.

3. Tổ chức thu thập thông tin liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp có quan hệ liên kết.

4. Tổ chức thực hiện công tác thanh tra giá chuyển nhượng theo chương trình kế hoạch thanh tra của Cục Thuế; thanh tra giá chuyển nhượng các trường hợp do Phòng Thanh tra thuế, Phòng Kiểm tra thuế, Chi cục Thuế đề nghị hoặc theo yêu cầu của cơ quan thuế cấp trên và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5. Kiến nghị xử lý theo quy định đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về thuế phát hiện được khi thanh tra giá chuyển nhượng; đôn đốc tổ chức, cá nhân vi phạm thực hiện nộp tiền thuế, tiền phạt theo đúng quyết định xử lý.

6. Phối hợp với các phòng chức năng của Cục Thuế và các cơ quan chức năng khác trong việc thanh tra giá chuyển nhượng. Trực tiếp đề xuất, tiếp nhận hỗ trợ của Tổng cục Thuế trong quá trình thanh tra giá chuyển nhượng.

7. Cung cấp thông tin, kết luận sau thanh tra giá chuyển nhượng cho các bộ phận chức năng có liên quan để phối hợp quản lý thuế.

8. Thanh tra xác minh, giải quyết các tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật thuế của người nộp thuế liên quan đến giá chuyển nhượng.

9. Tham gia quá trình giải quyết các thỏa thuận song phương về thuế liên quan đến giá chuyển nhượng theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần; tham gia quá trình giải quyết các thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) và thanh tra việc tuân thủ thực hiện các thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế sau khi các thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) đã ký kết theo yêu cầu của cơ quan thuế cấp trên hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

10. Tổng hợp, báo cáo, đánh giá chất lượng công tác thanh tra giá chuyển nhượng; nghiên cứu đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác thanh tra giá chuyển nhượng.

11. Tham gia biên soạn tài liệu đào tạo và tham gia đào tạo công chức thuế về giá chuyển nhượng thuộc phạm vi quản lý của Cục Thuế.

12. Thực hiện việc bảo quản và lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ, tài liệu và các văn bản pháp quy của Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý của phòng theo quy định.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Thuế giao.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, thành phố: Hà Nội; Hồ Chí Minh; Bình Dương; Đồng Nai chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động Phòng Thanh tra giá chuyển nhượng thuộc Cục Thuế theo đúng quy định.

2. Căn cứ tình hình nhiệm vụ quản lý thuế tại từng địa phương, giao Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, thành phố: Hà Nội; Hồ Chí Minh; Bình Dương; Đồng Nai sắp xếp tổ chức bộ máy và bố trí nhân sự trong chỉ tiêu, biên chế được giao để triển khai nhiệm vụ thanh tra giá chuyển nhượng cho phù hợp, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý thuế trên địa bàn.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị Cục Thuế tỉnh, thành phố nêu trên phản ánh về Tổng cục Thuế để xem xét, sữa đổi, bổ sung./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1574/QĐ-TCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1574/QĐ-TCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/09/2015
Ngày hiệu lực01/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/03/2019
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1574/QĐ-TCT

Lược đồ Quyết định 1574/QĐ-TCT Phòng Thanh tra giá chuyển nhượng Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1574/QĐ-TCT Phòng Thanh tra giá chuyển nhượng Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Đồng Nai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1574/QĐ-TCT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýBùi Văn Nam
        Ngày ban hành01/09/2015
        Ngày hiệu lực01/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/03/2019
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1574/QĐ-TCT Phòng Thanh tra giá chuyển nhượng Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Đồng Nai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1574/QĐ-TCT Phòng Thanh tra giá chuyển nhượng Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Đồng Nai