Quyết định 1575/QĐ-TCT

Quyết định 1575/QĐ-TCT năm 2015 về Quy định chức năng, nhiệm vụ Phòng Thanh tra giá chuyển nhượng thuộc Thanh tra Tổng cục Thuế

Nội dung toàn văn Quyết định 1575/QĐ-TCT chức năng nhiệm vụ phòng thanh tra giá chuyển nhượng


B TÀI CHÍNH
T
NG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1575/QĐ-TCT

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG THANH TRA GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG THUỘC THANH TRA TỔNG CỤC THUẾ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

Căn cứ Quyết định số 115/2009/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 109/QĐ-BTC ngày 14 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Tổng cục Thuế;

Căn cứ Quyết định số 1484/QĐ-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Phòng Thanh tra giá chuyển nhượng thuộc Vụ Thanh tra, Tổng cục Thuế;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ Phòng Thanh tra giá chuyển nhượng thuộc Thanh tra Tổng cục Thuế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Tổng cục Thuế, Vụ trưởng - Thanh tra Tổng cục Thuế và Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục thuế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Vụ TCCB-BTC (để theo dõi phối hợp);
- Lãnh đạo TCT;
- Các Vụ, đơn vị thuộc TCT;
- Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TCCB (5b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG THANH TRA GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG THUỘC THANH TRA TỔNG CỤC THUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1575/QĐ-TCT ngày 01 tháng 9 năm 2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế)

I. CHỨC NĂNG PHÒNG THANH TRA GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG

1. Phòng Thanh tra giá chuyển nhượng thuộc Thanh tra Tổng cục Thuế có nhiệm vụ giúp Vụ trưởng Thanh tra Tổng cục Thuế tham mưu cho Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế chỉ đạo toàn ngành tổ chức, thực hiện công tác thanh tra giá chuyển nhượng.

2. Trong phạm vi nhiệm vụ được giao tại Quy định này, Phòng Thanh tra giá chuyển nhượng chủ động tổ chức triển khai công việc của phòng, đảm bảo chất lượng, tiến độ thời gian quy định.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ PHÒNG THANH TRA GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG

1. Lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch thanh tra giá chuyển nhượng hàng năm theo quy định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Tiếp nhận yêu cầu và hồ sơ đề nghị thanh tra giá chuyển nhượng của các Phòng Thanh tra thuế, Phòng Kiểm tra thuế chuyển đến.

2. Tham gia nghiên cứu, xây dựng, sửa đổi, bổ sung dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết.

3. Xây dựng quy trình thanh tra giá chuyển nhượng; xây dựng tài liệu đào tạo, tập huấn; tham gia giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra giá chuyển nhượng.

4. Thu thập, xử lý, sử dụng các thông tin từ các doanh nghiệp có quan hệ liên kết thuộc lĩnh vực quản lý, cơ quan thuế và từ bên thứ ba; Thu thập, nghiên cứu các dấu hiệu chuyển giá đang được các chủ thể kinh doanh tại Việt Nam thực hiện.

5. Chủ trì xây dựng, hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá rủi ro trong thanh tra giá chuyển nhượng. Tổ chức phân tích, đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật về thuế của các doanh nghiệp có quan hệ liên kết, xác định các lĩnh vực rủi ro làm căn cứ xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm đối với các doanh nghiệp có quan hệ liên kết.

6. Trực tiếp hoặc hỗ trợ các Cục Thuế thực hiện thanh tra việc chấp hành về thuế đối với các doanh nghiệp có quan hệ liên kết đã được phê duyệt hoặc đột xuất theo yêu cầu của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế hoặc cấp có thẩm quyền. Phối hợp với các cơ quan chức năng khác trong việc thực hiện thanh tra giá chuyển nhượng.

7. Tham mưu Vụ trưởng trình Tổng cục:

- Xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về thuế phát hiện qua thanh tra đối với các doanh nghiệp có quan hệ liên kết.

- Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành, hoặc hủy bỏ những quy định trái với văn bản quy phạm pháp luật, hoặc kiến nghị việc sửa đổi bổ sung các chế độ, chính sách không còn phù hợp được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra thuế đối với hoạt động chuyển nhượng giá.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các Cục Thuế thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các quy trình nghiệp vụ về thuế đối với hoạt động chuyển giá thống nhất toàn ngành.

8. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thuế tại các doanh nghiệp có quan hệ liên kết được thanh tra hàng năm.

9. Tham gia quá trình giải quyết các thỏa thuận song phương về thuế liên quan đến giá chuyển nhượng theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần; tham gia quá trình giải quyết các thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) và thanh tra việc tuân thủ thực hiện các thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế sau khi các thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) đã ký kết.

10. Tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả công tác thanh tra thuế đối với hoạt động chuyển giá toàn ngành; nghiên cứu, đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả thanh tra thuế đối với hoạt động chuyển giá.

11. Cung cấp đầy đủ các thông tin cho các đơn vị có liên quan khi có yêu cầu và chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.

12. Thực hiện việc bảo quản và lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ, tài liệu và các văn bản pháp quy của Nhà nước, tài sản của cơ quan theo quy định.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ trưởng Thanh tra Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động Phòng Thanh tra giá chuyển nhượng thuộc Thanh tra Tổng cục Thuế theo đúng quy định.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Vụ trưởng Thanh tra Tổng cục Thuế có trách nhiệm báo cáo Tổng cục Thuế để xem xét, sửa đổi, bổ sung./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1575/QĐ-TCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1575/QĐ-TCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/09/2015
Ngày hiệu lực01/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1575/QĐ-TCT

Lược đồ Quyết định 1575/QĐ-TCT chức năng nhiệm vụ phòng thanh tra giá chuyển nhượng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1575/QĐ-TCT chức năng nhiệm vụ phòng thanh tra giá chuyển nhượng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1575/QĐ-TCT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýBùi Văn Nam
        Ngày ban hành01/09/2015
        Ngày hiệu lực01/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1575/QĐ-TCT chức năng nhiệm vụ phòng thanh tra giá chuyển nhượng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1575/QĐ-TCT chức năng nhiệm vụ phòng thanh tra giá chuyển nhượng

            • 01/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực