Quyết định 1575/QĐ-UBND

Quyết định 1575/QĐ-UBND năm 2017 về thực hiện Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống tội phạm và ma túy giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Quyết định 1575/QĐ-UBND 2017 Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1575/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 18 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG, PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY, PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM VÀ MA TÚY GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống ma túy ngày 09/12/2000; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy ngày 03/6/2008;

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22/11/2013;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15/6/2004;

Căn cứ Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau phê duyệt Đề án “Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Cà Mau đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”;

Căn cứ Quyết định số 1021/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1067/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đầu tư chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống tội phạm và ma túy giai đoạn 2016 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 150/TTr-CAT-PV11 ngày 23/8/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống tội phạm và ma túy giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau (sau đây gọi tắt là Chương trình), bao gồm các nội dung chính sau:

1. Tên Chương trình: Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống tội phạm và ma túy giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

2. Cơ quan quản lý Chương trình: Công an tỉnh.

3. Mục tiêu của Chương trình:

a) Mục tiêu tổng quát:

- Bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống tội phạm và ma túy trên địa bàn tỉnh. Giữ vững kỷ cương pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ, tôn trọng pháp luật của các cấp, các ngành và ý thức tự giác, chủ động phòng, chống các loại tội phạm và ma túy, vi phạm an toàn cháy, nổ, vi phạm trật tự an toàn giao thông. Bảo đảm an ninh chính trị, tạo sự chuyển biến tích cc về trật tự, an toàn xã hội.

- Tuyên truyền, phòng ngừa vi phạm trật tự an toàn giao thông, quy định về phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống tội phạm và ma túy.

- Nâng cao chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử các loại tội phạm; điều tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy.

- Kịp thời ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Kiềm chế sự gia tăng các vụ tai nạn giao thông, hỏa hoạn, các loại tội phạm; kiểm soát tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông, cháy, nổ, tội phạm ma túy, ngăn chặn đà gia tăng số người nghiện ma túy và người tái nghiện ma túy.

- Đầu tư cơ sở vật chất, trang bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật, viễn thông, tin học, công cụ hỗ trợ bảo đảm đồng bộ, hiện đại để chủ động phát hiện nhanh, kịp thời các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, tội phạm và ma túy; trang bị các loại phương tiện, thiết bị nghiệp vụ hiện đại để tuần tra kiểm soát an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống tội phạm và ma túy, cưỡng chế và xử lý đối tượng vi phạm công minh, chính xác.

b) Mục tiêu cụ thể:

(1) Tập trung, giải quyết tình hình vi phạm hành lang an toàn giao thông ở một số tuyến đường trọng điểm; tình hình trật tự ở một số bến xe trọng điểm, bến tàu trọng điểm, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật và làm giảm tai nạn giao thông.

(2) Hằng năm giảm từ 05% - 10% so với năm trước về số vụ, số người chết, số người bị thương do tai nạn giao thông; giảm tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, xe mô tô.

(3) Bảo đảm phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông.

(4) Tổ chức triển khai mạng thông tin vô tuyến, hữu tuyến với đường điện thoại nội bộ của Bộ Công an, kết nối Cục Cảnh sát giao thông với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và Cảnh sát giao thông cấp huyện khi có kế hoạch của Bộ Công an.

(5) Tuyên truyền, vận động để góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật, trách nhiệm tham gia phòng, chống tội phạm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng xã hội an toàn, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

(6) Ngăn chặn, làm giảm các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án; tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên; tội phạm giết người do mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; tội phạm sử dụng công nghệ cao...

(7) 100% tố giác, tin báo về tội phạm được tiếp nhận, xử lý.

(8) Tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án đạt trên 85%, trọng án đạt từ 95% trở lên.

(9) Giảm tỷ lệ tái phạm tội trong số người chấp hành xong án phạt tù xuống dưới 20%; 75% phạm nhân có đủ thời gian, sức khỏe, khả năng được học nghề trong trại giam; tư vấn, hỗ trợ tìm việc làm cho 100% người chấp hành xong án phạt tù.

(10) Hằng năm số vụ phạm tội về ma túy được phát hiện, bắt giữ của tỉnh tăng từ 05% - 10% so với năm trước; phấn đấu triệt xóa từ 05% - 10% số điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy so với năm trước.

(11) Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hp pháp về ma túy; phát hiện, triệt phá 100% diện tích cây thuốc phiện và cây cần sa trồng trái phép; không để tồn tại hoạt động sản xuất trái phép chất ma túy.

(12) 100% người trong nhóm nguy cơ được tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng, chống ma túy; ngăn chặn gia tăng người nghiện; đến năm 2020, nâng tổng xã, phường, thị trấn của tỉnh không tệ nạn ma túy lên trên 50%.

(13) Phấn đấu đến năm 2020, giảm từ 03% - 05% tổng số vụ phạm pháp hình sự so với năm 2016; giảm từ 15% - 20% số vụ án do người chưa thành niên vi phạm pháp luật và giảm từ 05% - 07% tội phạm xâm hại trẻ em.

(14) Ít nhất 50% số khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chí “An toàn về an ninh, trật tự”; chuyển hóa thành công 60% địa bàn được xác định là trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội.

4. Phạm vi Chương trình:

Chương trình thực hiện trong toàn tỉnh, trong đó ưu tiên tập trung đầu tư cho các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, những điểm nóng về trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, tội phạm và ma túy.

5. Thời gian thực hiện Chương trình: Chương trình thực hiện trong giai đoạn 2016- 2020.

6. Kinh phí thực hiện Chương trình:

Kinh phí thực hiện Chương trình được bố trí trong dự toán theo Quyết định số 1067/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đầu tư chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống tội phạm và ma túy giai đoạn 2016 - 2020. Ngoài ra, được huy động từ nguồn Quỹ phòng, chống tội phạm và nguồn viện trợ, huy động hp pháp khác.

7. Tổ chức thực hiện:

a) Công an tỉnh có trách nhiệm:

- Chủ trì tổ chức thực hiện Chương trình và nghiên cứu đề xuất, bổ sung hoàn thiện Chương trình sau khi được Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành thẩm định để Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng và triển khai các dự án của Chương trình đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với chủ Chương trình kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Chương trình, bố trí vốn đầu tư phát triển cho các dự án của Chương trình.

c) Sở Tài chính chủ trì trong việc phân bổ vốn sự nghiệp của Chương trình và các nguồn vốn hp pháp khác cho các dự án của Chương trình.

d) Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau có trách nhiệm phối hợp với Công an tỉnh triển khai, thực hiện nội dung Chương trình trong phạm vi và nhiệm vụ có liên quan đến lĩnh vực do mình quản lý.

Điều 2. Cơ chế quản lý, điều hành Chương trình

Cơ chế quản lý, điều hành Chương trình thực hiện theo quy định quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu và các quy định hiện hành có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an (V
11, C41, C56);
- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- TT. UBND tỉnh;
- BCĐ 138 tỉnh;
- P
VP Lưu Minh Nhựt;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT; NC (N
187). Tr 05/9.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1575/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1575/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/09/2017
Ngày hiệu lực18/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1575/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1575/QĐ-UBND 2017 Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1575/QĐ-UBND 2017 Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông Cà Mau
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1575/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýNguyễn Tiến Hải
        Ngày ban hành18/09/2017
        Ngày hiệu lực18/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1575/QĐ-UBND 2017 Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông Cà Mau

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1575/QĐ-UBND 2017 Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông Cà Mau

            • 18/09/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/09/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực