Quyết định 1576/QĐ-UBND

Quyết định 1576/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình cải tạo, sửa chữa khu vực thực hành ngành Du Lịch thuộc Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1576/QĐ-UBND 2017 Báo cáo công trình khu vực thực hành ngành Du Lịch Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1576/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 18 tháng 07 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH CẢI TẠO, SỬA CHỮA KHU VỰC THỰC HÀNH NGÀNH DU LỊCH THUỘC TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1829/TTr-SXD ngày 27/12/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình cải tạo, sửa chữa khu vực thực hành ngành Du Lịch thuộc Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, như sau:

1. Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa khu vực thực hành ngành Du Lịch thuộc Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật.

2. Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật.

3. Địa điểm đầu tư: phường 4, thành phố Đà Lạt.

4. Loại, cấp công trình: Công trình công cộng, cấp III.

5. Tổ chức tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Công ty TNHH Bảo Hoàn Phát.

6. Chủ nhiệm lập dự án: Châu Tuyết Phấn.

7. Mục tiêu đầu tư: sửa cha, cải tạo công trình nhằm nâng cấp cơ sở vật chất và đáp ứng nhu cầu dạy học của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kthuật.

8. Nội dung và quy mô xây dựng:

Cải tạo khu vực tầng 03 thuộc Khu A của Trường (trước đây là phòng học) thành các phòng để thực hành ngành Du lịch, diện tích cải tạo 486,4m2.

9. Tổng mức đầu tư (giá trị dự toán bao gồm thuế giá trị gia tăng): 809.594.291 đồng (tám trăm lẻ chín triệu, năm trăm chín mươi bốn ngàn, hai trăm chín mươi mốt đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 695.366.748 đồng;

- Chi phí quản lý dự án: 15.955.506 đồng;

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 53.516.050 đồng;

- Chi phí khác: 44.755.987 đồng.

10. Nguồn vốn đầu tư: dự toán kinh phí mua sắm và sửa chữa tài sản của ngân sách tỉnh năm 2017 (giao tại văn bản số 4262/UBND-TC ngày 05/7/2017 của UBND tỉnh).

11. Hình thức quản lý dự án: Thuê tư vấn quản lý dự án.

12. Thời gian thực hiện dự án: năm 2017.

Điều 2. Chủ đầu tư căn cứ nội dung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật được phê duyệt tại Quyết định này và các quy định hiện hành của nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng đtriển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng; Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, KH, TC, XD2.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1576/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1576/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2017
Ngày hiệu lực18/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1576/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1576/QĐ-UBND 2017 Báo cáo công trình khu vực thực hành ngành Du Lịch Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1576/QĐ-UBND 2017 Báo cáo công trình khu vực thực hành ngành Du Lịch Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1576/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýPhạm S
        Ngày ban hành18/07/2017
        Ngày hiệu lực18/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1576/QĐ-UBND 2017 Báo cáo công trình khu vực thực hành ngành Du Lịch Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1576/QĐ-UBND 2017 Báo cáo công trình khu vực thực hành ngành Du Lịch Lâm Đồng

            • 18/07/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/07/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực