Quyết định 1576/QĐ-UBND

Quyết định 1576/QĐ-UBND về cấp kinh phí để thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2017 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1576/QĐ-UBND 2017 vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam Vĩnh Phúc


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1576/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 26 tháng 5 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CẤP KINH PHÍ ĐỂ THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM” NĂM 2017.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương s 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ Kế hoạch s 01/KH-BCĐ ngày 17/3/2017 của Ban chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tnh Vĩnh Phúc triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tnh Vĩnh Phúc năm 2017;

Căn cứ Dự toán ngân sách tỉnh năm 2017;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 280/TTr-HCSN ngày 17/4/2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trích ngân sách tỉnh số tiền 796.000.000 đồng (Bằng chữ: By trăm chín mươi sáu triệu đồng chn) cấp kinh phí cho các đơn vị để thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2017. Chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Giao Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh trích chuyển kinh phí nói tại Điều 1 Quyết định này, từ khoản kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thuộc nguồn sự nghiệp văn hóa thông tin trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2017, cấp cho các đơn vị chi thực hiện nhiệm vụ được giao và quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Các đơn vị được cấp kinh phí có trách nhiệm sử dụng kinh phí được cấp đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn, định mức, gắn với thực tế phát sinh và theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định; đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả kinh tế; chấp hành đúng quy định của pháp luật về kế toán, thống kê, chế độ quản lý tài chính và quyết toán với cơ quan tài chính theo đúng quy định hiện hành.

3. Sở Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc sử dụng kinh phí của các đơn vị, đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND tỉnh về toàn bộ nội dung trình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Thông tin và Truyền thông, Công thương, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ngoại vụ, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Tài chính; Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Tổng Biên tập Báo Vĩnh Phúc; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh; Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Bí thư Tỉnh đoàn; Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Trưởng Ban Dân tộc; Chủ tịch Hội Doanh nghiệp tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch (báo cáo);
- Các Phó Chủ tịch (phối hợp);
- CPVP;
- Như Điều 3;
- CV KT1
,3;
- Lưu VT,

(H 33b)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Chí Giang

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 1576/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh)

STT

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

1. Ban chỉ đạo Cuộc vận động

260.000.000

 

Kinh phí hoạt động BCĐ (xăng xe, họp BCĐ, VPP)

84.000.000

 

Làm việc với Đoàn kiểm tra Trung ương

50.000.000

 

Công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện cuộc vận động tại các địa phương, đơn vị

36.000.000

 

Hội nghị tập huấn tuyên truyền tại các huyện, thị, thành và một số doanh nghiệp trong tỉnh: 09 lớp (mỗi huyện, thành, thị 01 điểm)

90.000.000

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

30.000.000

 

MTTQ phối hợp xây dựng phóng sự, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền trên Báo Vĩnh Phúc, Đài PT&TH tỉnh

30.000.000

3. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

40.000.000

 

Tổ chức điều tra dư luận xã hội 01 cuộc

 

 

Biên soạn tài liệu tuyên truyền

40.000.000

 

Tổ chức 01 Hội nghị tuyên truyền thực hiện CVĐ

 

4. Ban Dân vận Tỉnh ủy

18.000.000

 

Triển khai các hoạt động tuyên truyền về CVĐ trong hệ thng Dân vận

18.000.000

5. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

40.000.000

 

Xây dựng các phóng sự chuyên mục, trailer tuyên truyền về cuộc vận động

40.000.000

6. Báo Vĩnh Phúc

30.000.000

 

Xây dựng các chuyên trang tuyên truyền về cuộc vận động

30.000.000

7. Sở Thông tin và Truyền thông

20.000.000

 

Xây dựng các chuyên trang, panô tuyên truyền về cuộc vận động

20.000.000

8. Hội Cựu chiến binh tỉnh

18.000.000

 

Triển khai các hoạt động tuyên truyền về CVĐ trong hệ thống CCB

18.000.000

9. Liên đoàn Lao động tỉnh

18.000.000

 

Triển khai các hoạt động tuyên truyền về cuộc vận động

18.000.000

10. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

18.000.000

 

Triển khai các hoạt động tuyên truyền về cuộc vận động

18.000.000

11. Tỉnh Đoàn

18.000.000

 

Triển khai các hoạt động tuyên truyền về cuộc vận động

18.000.000

12. Hội Nông dân tnh

18.000.000

 

Triển khai các hoạt động tuyên truyền về cuộc vận động

18.000.000

13. Sở Công thương

100.000.000

 

Tổ chức các điểm bán hàng Việt lưu động

81.000.000

 

Tổ chức phiên bán hàng Việt

19.000.000

14. Văn phòng Tỉnh ủy

18.000.000

 

Tuyên truyền việc triển khai thực hiện trong hệ thống Văn phòng cấp ủy

18.000.000

15. Sở Tài chính

18.000.000

 

Chỉ đạo công tác thẩm tra, thẩm định yêu cầu sử dụng hàng Việt

18.000.000

16. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

18.000.000

 

Công tác tuyên truyền về cuộc vận động

18.000.000

17. Sở Ngoại vụ

18.000.000

 

Triển khai các hoạt động tuyên truyền về cuộc vận động

18.000.000

18. Sở Khoa học và Công nghệ

18.000.000

 

Thực hiện thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, chất lượng hàng hóa và các nội dung tuyên truyền về cuộc vận động (Thiết kế Logo Cuộc vận động dán sản phẩm hàng Việt, Biên tập tin bài, Hội nghị tuyên truyền)

18.000.000

19. Liên Minh hợp tác xã

14.000.000

 

Công tác tuyên truyền về cuộc vận động

14.000.000

20. Sở Y tế

14.000.000

 

Công tác tuyên truyền về cuộc vận động

14.000.000

21. Ban Dân tộc

36.000.000

 

Tổ chức các điểm bán hàng Việt tại các vùng đồng bào dân tộc

36.000.000

22. Hội Doanh nghiệp tnh

14.000.000

 

Công tác tuyên truyền về cuộc vận động

14.000.000

TNG

796.000.000

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1576/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1576/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/05/2017
Ngày hiệu lực26/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1576/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1576/QĐ-UBND 2017 vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1576/QĐ-UBND 2017 vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam Vĩnh Phúc
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1576/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýVũ Chí Giang
        Ngày ban hành26/05/2017
        Ngày hiệu lực26/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1576/QĐ-UBND 2017 vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam Vĩnh Phúc

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1576/QĐ-UBND 2017 vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam Vĩnh Phúc

            • 26/05/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/05/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực