Quyết định 1576/QĐ-UBND

Quyết định 1576/QĐ-UBND năm 2015 về sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định 1000/QĐ-UBND Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức tại các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Quyết định 1576/QĐ-UBND vị trí công tác thời hạn định kỳ chuyển đổi công chức viên chức Quảng Ngãi 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG NGÃI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1576/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU QUYẾT ĐỊNH SỐ 1000/QĐ-UBND NGÀY 22/6/2009 CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ CÔNG TÁC VÀ THỜI HẠN ĐỊNH KỲ CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TẠI CÁC SỞ, BAN NGÀNH, UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ Quy định Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Căn c Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyn đi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 1465/SNV-TTr ngày 01/9/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 22/6/2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quy đnh danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức tại các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố thuộc UBND tỉnh Quảng Ngãi, cụ th như sau:

1. Điều 2 được sửa đổi:

Thi hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức thuộc đi tượng quy định tại Quyết đnh số 1000/QĐ-UBND ngày 22/6/2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh là 05 năm (đủ 60 tháng). Đối với các trường hp có quy định về thời hạn chuyển đổi vị trí công tác thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành Trung ương thì thực hiện theo các quy định của Bộ, ngành Trung ương.

2. Bổ sung vào khoản 4 Điều 4:

Đối với công chức, viên chức nằm trong nguồn quy hoạch các chức danh lãnh đạo cấp xã thuộc đối tượng phải chuyển đổi, khi thực hiện chuyển đi, cơ quan, đơn vị, địa phương nơi tiếp nhận công chức, viên chức được chuyển đổi phải đảm bảo tính kế thừa của quy hoạch trước đó.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung quy định tại Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 22/6/2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh không sửa đổi, bsung vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tnh ủy;
- Ủy ban Kiểm tra Tnh ủy;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- VPUB: PCVP, các phòng N/cứu,
HCTC, CBTH;
- Lưu: VT, NC (dmhai 335)

CHỦ TỊCH
Lê Viết Chữ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1576/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1576/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/09/2015
Ngày hiệu lực14/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1576/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1576/QĐ-UBND vị trí công tác thời hạn định kỳ chuyển đổi công chức viên chức Quảng Ngãi 2015


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1576/QĐ-UBND vị trí công tác thời hạn định kỳ chuyển đổi công chức viên chức Quảng Ngãi 2015
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1576/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
       Người kýLê Viết Chữ
       Ngày ban hành14/09/2015
       Ngày hiệu lực14/09/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1576/QĐ-UBND vị trí công tác thời hạn định kỳ chuyển đổi công chức viên chức Quảng Ngãi 2015

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1576/QĐ-UBND vị trí công tác thời hạn định kỳ chuyển đổi công chức viên chức Quảng Ngãi 2015

           • 14/09/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/09/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực