Quyết định 1580/QĐ-UBND

Quyết định 1580/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2014 - 2016" do tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1580/QĐ-UBND 2014 phổ biến vi phạm pháp luật địa bàn trọng điểm Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1580/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 21 tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI MỘT SỐ ĐỊA BÀN TRỌNG ĐIỂM VỀ VI PHẠM PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 2014 - 2016" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện các Đề án chi tiết tại Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI);

Căn cứ Quyết định số 1114/QĐ-UBND ngày 16/4/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Văn bản số 314/STP ngày 12/5/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2014 - 2016" (gọi tắt là Đề án 04) trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI MỘT SỐ ĐỊA BÀN TRỌNG ĐIỂM VỀ VI PHẠM PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 2014 - 2016" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1580/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2014 của UBND tỉnh Bình Định)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân, từng bước giảm số vụ việc và người vi phạm pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội ở địa bàn trọng điểm; nâng cao năng lực về công tác PBGDPL cho cán bộ, công chức và người làm công tác PBGDPL, hòa giải cơ sở ở các địa bàn trọng điểm trong phạm vi Đề án nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Tạo sự chủ động của các cấp, các ngành trong việc thực hiện công tác PBGDPL, phát huy sức mạnh của các lực lượng trong toàn xã hội tham gia vào công tác PBGDPL, hạn chế vi phạm pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật.

2. Yêu cầu

- Kết hợp PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật với việc xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật; gắn kết chặt chẽ công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án với việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật có liên quan.

- Việc triển khai Kế hoạch đảm bảo đảm bảo tính đồng bộ, khoa học, toàn diện, phù hợp, hiệu quả, không chỉ cung cấp thông tin, PBGDPL mà còn bao gồm cả vận động cán bộ, Nhân dân chấp hành pháp luật. Đa dạng hóa các hình thức PBGDPL, lựa chọn nội dung pháp luật tuyên truyền, phổ biến phù hợp với từng đối tượng, địa bàn nhằm đạt được các mục tiêu của Đề án.

II. MỤC TIÊU

- Phấn đấu đến năm 2016 có 100% cán bộ, công chức, những người làm công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở được trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL về các lĩnh vực pháp luật liên quan; 70% Nhân dân tại địa bàn trọng điểm được phổ biến, hướng dẫn thực hiện quy định pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng ứng xử pháp luật của cán bộ, công chức, Nhân dân;

- Phấn đấu kiềm chế và làm giảm từ 10% đến 15% số người vi phạm pháp luật và số vụ việc vi phạm pháp luật tại địa bàn trọng điểm, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

III. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN

1. Phạm vi

- Địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật được Đề án 04 xác định là đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã).

- Lựa chọn một số địa bàn trọng điểm hay xảy ra vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh để tập trung cho công tác PBGDPL: Giai đoạn 2014 - 2015 thực hiện chỉ đạo điểm ở 10 địa bàn thuộc 05 huyện, thành phố. Giai đoạn 2015 - 2016 sẽ nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện PBGDPL tập trung vào các nội dung như: Pháp luật về đất đai; môi trường; hình sự; ma túy; tội phạm; HIV/AIDS, các tệ nạn xã hội khác; an toàn giao thông,...

2. Đối tượng

- Cán bộ, công chức và người làm công tác PBGDPL, hòa giải viên ở các địa bàn trọng điểm; Nhân dân, học sinh, sinh viên tại địa bàn trọng điểm.

- Các đối tượng nghiện ma túy, có tiền án, tiền sự hoặc có nguy cơ phạm tội cao, trọng tâm là các đối tượng nằm trong diện quản lý nghiệp vụ của lực lượng công an; đối tượng có trình độ nhận thức và văn hóa hạn chế; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh đóng trên địa bàn trọng điểm.

IV. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Khảo sát, đánh giá thực trạng, nhu cầu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án tại các địa bàn trọng điểm

- Xây dựng kế hoạch, phiếu khảo sát và tổ chức khảo sát về nhu cầu tìm hiểu pháp luật tại các địa bàn.

- Xác định đối tượng, nội dung, hình thức triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp ở từng địa bàn trọng điểm.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2014.

2. Tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân ở các địa bàn trọng điểm đã lựa chọn

a. Tổ chức phổ biến pháp luật trực tiếp thông qua các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, các cuộc họp tại thôn, tổ dân phố, khu dân cư tại cơ sở

- Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL cho lực lượng làm công tác PBGDPL, hòa giải cơ sở ở các địa bàn trọng điểm.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ và Nhân dân ở những địa bàn trọng điểm.

b. Biên soạn tài liệu

- Xây dựng kế hoạch biên soạn, in ấn, phát hành các loại tài liệu gồm tờ gấp, hỏi đáp pháp luật về các lĩnh vực: Đất đai; môi trường; hình sự; ma túy; HIV/AIDS, giao thông,... phục vụ công tác PBGDPL cho cán bộ, Nhân dân; tài liệu hướng dẫn kỹ năng tuyên truyền pháp luật, tài liệu giới thiệu các văn bản pháp luật mới,... cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên, hòa giải viên cơ sở.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm (Từ năm 2014 - 2016).

c. Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật

- Tổ chức một số cuộc thi viết hoặc thi sân khấu hóa tìm hiểu các quy định của pháp luật về đất đai, môi trường, ma túy, HIV/AIDS, an toàn giao thông…Thực hiện lồng ghép nội dung tuyên truyền pháp luật vào sinh hoạt văn hóa, lễ hội và các hoạt động khác phù hợp với phong tục, tập quán của địa phương.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm, từ năm 2014 - 2016

d. Phổ biến, giáo dục pháp luật trên hệ thống phát thanh, truyền hình của địa phương, loa truyền thanh cơ sở

- Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định tăng cường xây dựng, duy trì, nâng cao chất lượng các chương trình, chuyên mục pháp luật.

- Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố hệ thống truyền thanh cơ sở thực hiện tuyên truyền pháp luật trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm (Từ năm 2014 - 2016).

đ. Phát hiện, biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong việc chấp hành và thực hiện pháp luật tại các địa bàn trọng điểm

- Thời gian thực hiện: Hằng năm (Từ năm 2014 - 2016).

e. Các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật khác phù hợp, có hiệu quả tại địa phương

- Thời gian thực hiện: Hằng năm (Từ năm 2014 - 2016).

3. Thực hiện chỉ đạo điểm một số hoạt động về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp tại một số địa bàn trọng điểm đã lựa chọn nhằm xây dựng mô hình hiệu quả áp dụng trong toàn tỉnh

a. Lựa chọn, triển khai xây dựng mô hình chỉ đạo điểm về tăng cường công tác PBGDPL, hạn chế vi phạm pháp luật tại các xã, phường, thị trấn và trường học có nhiều vi phạm pháp luật về đất đai, môi trường, hình sự, ma túy, HIV/AIDS và tệ nạn xã hội khác; trật tự, an toàn giao thông,...

- Tổ chức PBGDPL qua các đợt thông tin lưu động, tư vấn trực tiếp cho Nhân dân để giải đáp vướng mắc pháp luật về đất đai, góp phần giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn về đất đai trong cộng đồng dân cư.

- Tổ chức các hoạt động PBGDPL về bảo vệ môi trường bằng các hình thức như: Phát động Tháng hành động vì môi trường; phong trào vì môi trường xanh - sạch - đẹp; hưởng ứng Tháng hành động vì vệ sinh an toàn thực phẩm,…

- Tuyên truyền các quy định pháp luật về an toàn giao thông; treo băng rôn, khẩu hiệu, tranh ảnh cổ động liên quan đến lĩnh vực trật tự an toàn giao thông; ra quân hưởng ứng các chiến dịch tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông.

- Tổ chức PBGDPL, tư vấn pháp luật trực tiếp cho Nhân dân và các đối tượng vi phạm pháp luật về hình sự, dân sự, ma túy và các tệ nạn xã hội khác;

- Tổ chức phiên tòa xét xử lưu động tại địa bàn trọng điểm; thiết lập đường dây nóng, hòm thư tố giác tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật; góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư.

b. Tổ chức các cuộc giao lưu, giới thiệu, phổ biến các mô hình, sáng kiến hay về PBGDPL, hạn chế vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện điểm

c. Đánh giá kết quả chỉ đạo điểm, rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình ra các địa bàn có đặc điểm, điều kiện và tình hình vi phạm pháp luật tương tự

d. Thời gian thực hiện: Thực hiện thí điểm từ năm 2014 - 2015; sẽ tiến hành nhân rộng trong năm 2015 - 2016 nếu thực hiện có hiệu quả.

4. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền, đoàn thể ở cơ sở; người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải viên tại địa bàn trọng điểm

- Định kỳ tổ chức các lớp tập huấn; các khóa bồi dưỡng về kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL, hòa giải ở cơ sở cho cán bộ chính quyền, đoàn thể và đội ngũ những người làm công tác PBGDPL, hòa giải viên ở các địa bàn trọng điểm.

- Xây dựng, phát hành, cung cấp các tài liệu pháp luật, tài liệu nghiệp vụ PBGDPL cần thiết hỗ trợ, phục vụ việc triển khai công tác PBGDPL ở địa bàn trọng điểm.

- Tổ chức tọa đàm, giao lưu, tham khảo kinh nghiệm giữa các cán bộ chính quyền, đoàn thể ở cơ sở trong thực hiện công tác PBGDPL, hạn chế vi phạm pháp luật ở địa bàn trọng điểm nói riêng và Nhân dân trên địa bàn tỉnh nói chung.

5. Huy động hệ thống chính trị, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp đóng trên các địa bàn trọng điểm tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật; phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật tại địa bàn trọng điểm

- Huy động các nhóm nòng cốt, các tổ chức tự quản, các mô hình đã có ở cộng đồng dân cư tham gia PBGDPL; phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật ở địa bàn; chú trọng vai trò của các tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên, cán bộ của các tổ chức đoàn thể,...

- Khuyến khích doanh nghiệp đóng trên địa bàn tự tổ chức các hoạt động PBGDPL cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp; hạn chế đến mức thấp nhất các vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Hướng dẫn, khuyến khích cộng đồng dân cư xây dựng và thực hiện tốt hương ước, quy ước trong đó có tiêu chí không vi phạm pháp luật.

- Xác định cơ chế phối hợp giữa chính quyền và các đoàn thể; giao trách nhiệm cụ thể để phát huy vai trò của chính quyền cơ sở, đoàn thể xã hội và mỗi người dân trong việc tham gia PBGDPL, chấp hành pháp luật, ngăn ngừa và hạn chế vi phạm pháp luật tại mỗi khu dân cư nói riêng và địa bàn trọng điểm nói chung.

6. Tổ chức kiểm tra, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch

- Kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này được lồng ghép trong kế hoạch kiểm tra công tác PBGDPL hàng năm của Hội đồng Phối hợp PBGDPL nhằm đánh giá kịp thời việc tổ chức triển khai, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch này.

- Định kỳ thực hiện đánh giá kết quả Kế hoạch thực hiện Đề án theo từng giai đoạn làm cơ sở định hướng nội dung tiếp tục triển khai thực hiện trong những năm tiếp theo:

+ Sơ kết 02 năm (2014 - 2015) thực hiện Kế hoạch: Quý IV năm 2015.

+ Tổng kết 3 năm (2014 - 2016) thực hiện Kế hoạch: Quý IV năm 2016.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm

a. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện nhiệm vụ khảo sát, chỉ đạo điểm hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm; tổ chức triển khai các hoạt động PBGDPL thuộc các lĩnh vực: Đất đai; môi trường, trật tự, an toàn giao thông, hình sự, ma túy và tệ nạn xã hội khác cho cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và Nhân dân tại các địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật; đồng thời bồi dưỡng nguồn nhân lực tham gia PBGDPL tại địa bàn này.

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan lập dự trù kinh phí thực hiện Đề án hằng năm gửi Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh quyết định theo thẩm quyền.

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này cho UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.

b. Sở Tài chính: Hằng năm hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch này theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản khác có liên quan, trình UBND tỉnh quyết định theo thẩm quyền. Phân bổ kịp thời kinh phí thực hiện Đề án cho các cơ quan, đơn vị khi cơ quan có thẩm quyền cấp cho việc thực hiện Đề án.

c. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận: Tăng cường phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, Nhân dân tại các địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật chấp hành nghiêm pháp luật.

d. Đề nghị Tòa án Nhân dân tỉnh: Chỉ đạo, hướng dẫn Tòa án Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện xét xử lưu động các vụ án điểm tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật, nhất là các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, các vụ án được dư luận xã hội quan tâm.

đ. Đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh: Chỉ đạo, hướng dẫn Viện Kiểm sát Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan tổ chức PBGDPL trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật.

e. Công an tỉnh: Triển khai thực hiện các nội dung có liên quan tại Kế hoạch này, đồng thời chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố tổ chức PBGDPL cho thanh thiếu niên vi phạm pháp luật tại các địa bàn trọng điểm.

g. Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định: Tăng cường thời lượng, chuyên trang, chuyên mục phổ biến các văn bản pháp luật phục vụ cho việc triển khai thực hiện Đề án.

h. Các sở, ban, ngành của tỉnh: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực phụ trách liên quan có trách nhiệm phối hợp, chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện về nhân lực,… thực hiện công tác PBGDPL cho cán bộ, công chức, Nhân dân tại các địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật. Chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết hằng năm, bố trí cán bộ có trình độ chuyên môn thực hiện công tác PBGDPL.

i. UBND các huyện, thị xã, thành phố: Trên cơ sở nội dung của Kế hoạch này và tình hình thực tế tại địa phương, xây dựng và triển khai thực hiện Đề án; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp;

2. Kinh phí thực hiện

- Hằng năm, các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện các nội dung tại Kế hoạch này lập dự toán gửi đến Sở Tư pháp để tổng hợp, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền hỗ trợ kinh phí cho địa phương để thực hiện.

- Nguồn huy động từ sự đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ở trong, ngoài tỉnh để thực hiện Đề án theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các sở, ngành, địa phương phản ánh bằng Văn bản về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1580/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1580/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/05/2014
Ngày hiệu lực21/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1580/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1580/QĐ-UBND 2014 phổ biến vi phạm pháp luật địa bàn trọng điểm Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1580/QĐ-UBND 2014 phổ biến vi phạm pháp luật địa bàn trọng điểm Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1580/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýHồ Quốc Dũng
        Ngày ban hành21/05/2014
        Ngày hiệu lực21/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1580/QĐ-UBND 2014 phổ biến vi phạm pháp luật địa bàn trọng điểm Bình Định

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1580/QĐ-UBND 2014 phổ biến vi phạm pháp luật địa bàn trọng điểm Bình Định

           • 21/05/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/05/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực