Quyết định 1580/QĐ-UBND

Quyết định 1580/QĐ-UBND năm 2011 về phê duyệt điều chỉnh bổ sung “Đề án biên soạn, xuất bản, tuyên truyền, giảng dạy bộ tài liệu giáo dục nếp sống thanh lịch - văn minh cho học sinh thành phố Hà Nội” do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1580/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh bổ sung Đề án biên soạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1580/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG “ĐỀ ÁN BIÊN SOẠN, XUẤT BẢN, TUYÊN TRUYỀN, GIẢNG DẠY BỘ TÀI LIỆU GIÁO DỤC NẾP SỐNG THANH LỊCH - VĂN MINH CHO HỌC SINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI”

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 73/2010/QĐ-UBND ngày 15/12/2010 của UBND Thành phố Giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách thành phố Hà Nội năm 2011;
Căn cứ Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 27/4/2010 của UBND Thành phố về việc Phê duyệt Đề án biên soạn, xuất bản, tuyên truyền, giảng dạy bộ tài liệu “Giáo dục nếp sống thanh lịch - văn minh” cho học sinh thành phố Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 6239/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND Thành phố về việc Thành lập Hội đồng cấp Thành phố nghiệm thu Bộ tài liệu “Giáo dục nếp sống thanh lịch - văn minh” cho học sinh Hà Nội; Biên bản hội nghị nghiệm thu Bộ tài liệu giảng dạy cấp Thành phố ngày 25/12/2010;
Căn cứ văn bản số 776/BGDĐT-GDTrH ngày 21/02/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc trả lời UBND Thành phố Hà Nội đưa bộ tài liệu giáo dục nếp sống thanh lịch văn minh vào dạy cho các trường phổ thông Thành phố Hà Nội; Biên bản nghiệm thu của Hội đồng cấp Thành phố về bộ tài liệu;
Xét Tờ trình số 4155/TTr-SGD&ĐT ngày 01/3/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc đề nghị phê duyệt kết quả nghiệm thu và kinh phí thực hiện Đề án biên soạn, xuất bản, tuyên truyền, giảng dạy bộ tài liệu “Giáo dục nếp sống thanh lịch - văn minh” cho học sinh Hà Nội; Dự toán kinh phí biên soạn bộ giáo trình và Chứng thư thẩm định giá số 162/2011/CT-TĐG-VFS và số 163/2011/CT-TĐG-VFS ngày 9/3/2011 của Công ty cổ phần thẩm định giá và dịch vụ tài chính Hà Nội;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 293/BC-KH&ĐT ngày 22/03/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung Bộ tài liệu “Giáo dục nếp sống thanh lịch - văn minh” cho học sinh Hà Nội đã được nghiệm thu bởi Hội đồng khoa học Thành phố như sau:

1. Nội dung bộ tài liệu giáo dục nếp sống thanh lịch văn minh cho học sinh gồm 5 chuyên đề giảng dạy: khái niệm, phong cách, giao tiếp, ứng xử nơi công cộng, ứng xử với thiên nhiên môi trường.

2. Đối tượng học: tất cả học sinh khối lớp phổ thông tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông (trừ khối lớp 9 và khối lớp 12).

3. Cho phép đưa bộ tài liệu giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh Hà Nội vào giảng dạy đại trà tại các trường phổ thông thuộc Thành phố Hà Nội trong nội dung giáo dục địa phương.

Điều 2. Phê duyệt bổ sung nội dung in sách phục vụ giảng dạy đại trà và tuyên truyền nếp sống văn minh do chưa được giao tại Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 27/4/2010 của UBND Thành phố, cụ thể như sau:

1. Số lượng sách in nhằm đảm bảo đủ sách phục vụ học sinh học tập, giáo viên thực hiện giảng dạy và phục vụ tuyên truyền; số lượng cụ thể do Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, lập dự toán trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở thực hiện.

2. Kinh phí in sách:

- Ngân sách Thành phố hỗ trợ in và phát hành sách lần đầu đến thư viện các trường và thực hiện hiệu chỉnh, hoàn thiện bộ tài liệu giảng dạy.

- Việc tái bản sách phục vụ nhu cầu của các trường và cha mẹ học sinh các năm tiếp theo thực hiện theo phương thức xã hội hóa.

3. Hình thức in và xuất bản sách:

- Giao sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch đấu thầu dịch vụ sự nghiệp công nội dung xuất bản và in ấn bộ tài liệu, thực hiện theo Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện.

- Phương thức phát hành sách lần đầu đến thư viện các trường phổ thông để quản lý và phục vụ học sinh học tập và giáo viên thực hiện giảng dạy;

Điều 3. Điều chỉnh bổ sung Tổng mức đầu tư dự án đã phê duyệt tại Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 27/4/2010 của UBND Thành phố như sau:

Nội dung

Đã duyệt tại Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 27/4/2010 (triệu đồng)

Nay phê duyệt điều chỉnh (triệu đồng)

Tổng mức đầu tư, trong đó:

11.529,5

19.000,0

Biên soạn, xây dựng chương trình khung

 

5.951,7

In ấn, xuất bản sách đã bao gồm thuế GTGT

 

8.907,9

Chi phí khác

 

2.195,0

Dự phòng phí

 

1.945,4

Điều 4. Trách nhiệm của các Sở ngành:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo - cơ quan thực hiện:

- Căn cứ vào điều kiện tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch triển khai giảng dạy ở các trường phổ thông, không ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch giáo dục chung do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

- Căn cứ số lượng học sinh hiện có, đề xuất số lượng sách in và phương thức phát hành đến các trường; Lập dự toán chi tiết đề án biên soạn, xuất bản, tuyên truyền, giảng dạy bộ tài liệu “Giáo dục nếp sống thanh lịch - văn minh” cho học sinh Hà Nội; báo cáo sở Tài chính để được thẩm định trước khi phê duyệt tổng dự toán của đề án.

- Lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán, tổng dự toán, kế hoạch đấu thầu dịch vụ sự nghiệp công thực hiện in ấn và xuất bản sách theo quy định.

- Chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác và tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu trình phê duyệt.

2. Sở Tài chính: Thẩm tra dự toán kinh phí thực hiện đề án và có ý kiến bằng văn bản về sự phù hợp khi áp dụng đơn giá, nội dung công việc theo quy định; hướng dẫn Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan triển khai các thủ tục thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: cân đối bố trí vốn chương trình mục tiêu của Thành phố để thực hiện đề án theo tiến độ được duyệt.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới, báo Kinh tế Đô thị phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền nội dung Bộ tài liệu trong các tầng lớp nhân dân.

Điều 5. Chánh văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Giáo dục và Đào tạo; Thông tin và Truyền thông Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội; Báo Hà Nội mới, báo Kinh tế Đô thị và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c Chủ tịch UBND.TP (để b/c);
- VP UBNDTP;
+ Đ/c Đỗ Đình Hồng PVP,
+ Phòng VHKG;
- Lưu: VT, KH&ĐT, VHKG.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phí Thái Bình

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1580/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1580/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/04/2011
Ngày hiệu lực05/04/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1580/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1580/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh bổ sung Đề án biên soạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1580/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh bổ sung Đề án biên soạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1580/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýPhí Thái Bình
        Ngày ban hành05/04/2011
        Ngày hiệu lực05/04/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1580/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh bổ sung Đề án biên soạn

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1580/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh bổ sung Đề án biên soạn

         • 05/04/2011

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 05/04/2011

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực