Quyết định 1581/QĐ-UBND

Quyết định 1581/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính đặc thù được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Nội dung toàn văn Quyết định 1581/QĐ-UBND thủ tục hành chính đặc thù được chuẩn hóa thuộc Uỷ ban nhân dân Lạng Sơn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1581/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 03 tháng 9 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẶC THÙ ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 101/TTr-STP ngày 28 tháng 8 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính đặc thù được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các cơ quan chuyên môn giải quyết các thủ tục hành chính đặc thù được phê duyệt tại Quyết định này chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng để chuẩn hóa nội dung cụ thể của thủ tục hành chính, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Vy Văn Thành

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
(Kèm theo Quyết định số 1581 /QĐ-UBND ngày 03/9/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẶC THÙ

I. Thủ tục hành chính đặc thù thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh (04 TTHC)

STT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

I

Lĩnh vực Công thương

1

Thẩm định lựa chọn giao doanh nghiệp/hợp tác xã kinh doanh, khai thác và quản lý chợ

Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014

Sở Công Thương

 

II

Lĩnh vực hoạt động Khoa học và công nghệ

1

Tuyển chọn đề tài, dự án khoa học và phát triển công nghệ

Điều 7 Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 29/12/2010 ban hành Quy định quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Sở Khoa học và Công nghệ

Mã số trên CSDLQG: T-LSN-143339-TT

2

Nghiệm thu đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh, huyện (sau đây gọi chung là đề tài, dự án)

Điều 13 Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 29/12/2010 ban hành Quy định quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Sở Khoa học và Công nghệ

Mã số trên CSDLQG: T-LSN-145837-TT

3

Đăng ký dự tuyển đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh, huyện

Điều 9 Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 29/12/2010 ban hành Quy định quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Sở Khoa học và Công nghệ

Mã số trên CSDLQG: T-LSN-145045-TT

II. Thủ tục hành chính đặc thù thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện (01 TTHC)

STT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

I

Lĩnh vực Y tế

1

Xét chọn nhân viên y tế thôn và cô đỡ thôn

Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 29/11/2014

Trung tâm Y tế huyện

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1581/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1581/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/09/2015
Ngày hiệu lực03/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1581/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1581/QĐ-UBND thủ tục hành chính đặc thù được chuẩn hóa thuộc Uỷ ban nhân dân Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1581/QĐ-UBND thủ tục hành chính đặc thù được chuẩn hóa thuộc Uỷ ban nhân dân Lạng Sơn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1581/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
        Người kýVy Văn Thành
        Ngày ban hành03/09/2015
        Ngày hiệu lực03/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1581/QĐ-UBND thủ tục hành chính đặc thù được chuẩn hóa thuộc Uỷ ban nhân dân Lạng Sơn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1581/QĐ-UBND thủ tục hành chính đặc thù được chuẩn hóa thuộc Uỷ ban nhân dân Lạng Sơn

            • 03/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực