Quyết định 1583/2008/QĐ-TTCP

Quyết định 1583/2008/QĐ-TTCP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực 2 do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành

Quyết định 1583/2008/QĐ-TTCP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực 2 đã được thay thế bởi Quyết định 898/QĐ-TTCP hoạt động Cục Giải quyết khiếu nại và Thanh tra khu vực 2 và được áp dụng kể từ ngày 23/04/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 1583/2008/QĐ-TTCP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực 2


THANH TRA CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1583/2008/QĐ-TTCP

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA CỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ THANH TRA KHU VỰC 2

TỔNG THANH TRA

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 65/2008/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ và Cục trưởng Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực 2,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực 2”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1075/QĐ-TTNN ngày 08 tháng 9 năm 2003 của Tổng Thanh tra Nhà nước ban hành Quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn chế độ làm việc của các Vụ, Văn phòng và các tổ chức sự nghiệp Thuộc Thanh tra Nhà nước (nay là Thanh tra Chính phủ).

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Cục trưởng Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực 2 (Cục II), Thủ trưởng các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3:
- Lãnh đạo TTCP;
- Lưu VT, Cuc II, Vụ TCCB.

TỔNG THANH TRA
Trần Văn Truyền

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA CỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ THANH TRA KHU VỰC 2
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1583/2008/QĐ-TTCP ngày 06  tháng 8 năm 2008 của Tổng Thanh tra)

Chương I.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

Điều 1. Vị trí và chức năng

Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực 2 (sau đây gọi tắt là Cục II) là đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, giúp Tổng Thanh tra thực hiện quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và thanh tra đối với các địa phương thuộc khu vực 2, gồm 18 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng trị, Thừa Thiên- Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Lâm Đồng, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Khánh Hoà, Ninh Thuận; có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo và thanh tra trong phạm vi phụ trách.

Cục II có con dấu riêng.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Giúp Tổng thanh tra thực hiện chức năng quản lý Nhà nước:

a) Chủ trì hoặc tham gia xây dựng đề án, chiến lược, chương trình, kế hoạch dài hạn, hàng năm và các chương trình, kế hoạch khác về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thanh tra Chính phủ;

b) Phối hợp với các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ xây dựng trình Tổng Thanh tra các văn bản pháp luật về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

c) Giúp Tổng Thanh tra hướng dẫn các địa phương thuộc khu vực 2 xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra; chỉ đạo, hướng dẫn công tác chuyên môn, nghiệp vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được phân công;

d) Giúp Tổng Thanh tra đôn đốc Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc khu vực 2 tiến hành thanh tra những vụ việc thuộc trách nhiệm quản lý của địa phương; giải quyết những vấn đề chưa thống nhất giữa Chánh Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc khu vực 2 với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

đ) Tham mưu giúp Tổng Thanh tra xem xét, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ những quy định do Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc khu vực 2 ban hành trái với văn bản pháp luật của Nhà nước, của Tổng Thanh tra về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân;

e) Giúp Tổng Thanh tra thực hiện việc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc khu vực 2 trong việc thực hiện các quy định pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo;

f) Phối hợp với Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc khu vực 2 theo dõi tình hình thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đề xuất kịp thời với Tổng Thanh tra các giải pháp giải quyết khi có dấu hiệu phát sinh phức tạp;

g) Phối hợp với Vụ Pháp chế tham gia ý kiến về các dự án pháp luật do Thanh tra Chính phủ hoặc các bộ, ngành khác chủ trì;

h) Tổng kết kinh nghiệm hoạt động thực tiễn; tham gia nghiên cứu lý luận, nghiệp vụ, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại.

2. Trực tiếp thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo:

a) Tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo hàng năm sau khi được Tổng Thanh tra phê duyệt; trực tiếp tiến hành thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc khu vực 2 theo kế hoạch hoặc thanh tra các vụ việc khác khi được Tổng Thanh tra giao;

b) Giúp Tổng thanh tra xác minh, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh trên địa bàn khu vực 2 theo quy định của pháp luật;

c) Tổ chức, theo dõi, kiểm tra hoạt động của các đoàn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo do Cục chủ trì hoặc do cán bộ, công chức của Cục làm trưởng đoàn;

d) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thanh tra Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn được phân công.

3. Phối hợp với Cục I tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp Công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội đối với nhưng vụ việc khiếu nại, tố cáo do Cục II giải quyết.

4. Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học theo sự phân công của Tổng Thanh tra.

5. Tổng hợp, báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các công tác khác thuộc chức năng nhiệm vụ được giao theo quy định của Thanh tra Chính phủ.

6. Quản lý cán bộ, công chức, hồ sơ, tài liệu, tài sản, con dấu theo quy định của pháp luật và quy định của của Tổng Thanh tra.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Tổng Thanh tra giao.

Điều 3. Nguyên tắc làm việc

1. Cục II làm việc theo chế độ thủ trưởng, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai và minh bạch theo quy định của pháp luật; đề cao trách nhiệm và kỷ luật cá nhân, phát huy năng lực, sở trường, tính chủ động, sáng tạo trong công tác của mọi cán bộ, công chức và hiệu quả trong hoạt động của Cục.

2. Cán bộ, công chức của Cục khi tham gia các Đoàn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn phải tuân theo “Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh tra” do Tổng Thanh tra ban hành.

Chương II.

TỔ CHỨC BỘ MÁY, TRÁCH NHIỆM, PHẠM VI GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Điều 4. Cơ cấu tổ chức, biên chế

1. Cơ cấu tổ chức của Cục II gồm có:

a) Lãnh đạo Cục có Cục trưởng và các Phó cục trưởng.

b) Các đơn vị trực thuộc Cục gồm:

+ Phòng tổng hợp;

+ Phòng Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra 1;

+ Phòng Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra 2;

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng do Cục trưởng Cục II quy định.

3. Biên chế của Cục do Tổng Thanh tra quyết định theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục II.

Điều 5. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Cục trưởng

1. Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Cục theo quy định tại Điều 2 của Quy định này và những công việc do lãnh đạo Thanh tra Chính phủ giao; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Tổng Thanh tra về kết quả thực hiện công việc được giao.

2. Phân công và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các Phó cục trưởng, các đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức trong Cục.

3. Chỉ đạo việc xây dựng đề cương, kế hoạch thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ bố trí cán bộ đối với các Đoàn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo do Cục tổ chức thực hiện; trực tiếp làm Trưởng đoàn thanh tra đối với các cuộc thanh tra có quy mô lớn, có nội dung phức tạp khi được Tổng Thanh tra giao.

4. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hoạt động của Đoàn thanh tra mà Cục được phân công thực hiện, đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch và tiến độ được phê duyệt; tham gia ý kiến trong quá trình xây dựng báo cáo, kết luận thanh tra đối với các Đoàn thanh tra, kiểm tra do Cục chủ trì hoặc do cán bộ thuộc Cục làm Trưởng đoàn trước khi trình Tổng Thanh tra.

5. Thực hiện nhiệm vụ được Tổng Thanh tra ủy quyền giải quyết; ký thừa lệnh khi được ủy quyền một số văn bản thuộc thẩm quyền của Tổng Thanh tra theo quy định tại Quy chế làm việc của Thanh tra Chính phủ. Ký các văn bản: giới thiệu, cử các tổ công tác khảo sát nắm tình hình tại các địa phương thuộc khu vực 2, các cơ quan, tổ chức liên quan phục vụ cho việc xây dựng chương trình kế hoạch thanh tra; kiểm tra đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra; trao đổi chuyên môn nghiệp vụ với thanh tra các địa phương thuộc khu vực 2; văn bản trong quản lý, điều hành nội bộ của Cục.

6. Phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị khác thuộc Thanh tra Chính phủ để xử lý những vấn đề có liên quan đến những công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Cục và thực hiện nhiệm vụ chung của cơ quan theo quy định tại Quy chế làm việc của Thanh tra Chính phủ.

7. Chịu trách nhiệm về việc quản lý và sử dụng con dấu của Cục; quản lý cán bộ, công chức và tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tổng Thanh tra; duy trì kỷ luật công tác, quản lý, đánh giá và thực hiện công tác thi đua khen thưởng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức của Cục; xây dựng và thực hiện quy hoạch cán bộ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong Cục.

8. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Thanh tra Chính phủ. Báo cáo kịp thời với lãnh đạo Thanh tra Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác và kiến nghị các vấn đề cần giải quyết, những vấn đề về cơ chế, chương trình, kế hoạch cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của Thanh tra Chính phủ.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Thanh tra giao.

Điều 6. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của các Phó cục trưởng

1. Giúp Cục trưởng quản lý, điều hành công việc của Cục; trực tiếp quản lý theo dõi một số địa phương và lĩnh vực công tác theo sự phân công của Cục trưởng. Khi cần thiết một Phó cục trưởng được Cục trưởng uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của Cục.

2. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi được Cục trưởng phân công và ủy quyền. Thực hiện chế độ báo cáo đối với Cục trưởng về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công.

3. Giúp Cục trưởng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hoạt động của Đoàn thanh tra, kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo khi được Cục trưởng giao. Trực tiếp làm Trưởng đoàn thanh tra khi được Tổng Thanh tra giao.

4. Chịu trách nhiệm cá nhân trước Cục trưởng, trước lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và trước pháp luật về ý kiến đề xuất, tiến độ, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, về nội dung, hình thức, thể thức, trình tự, thủ tục ban hành văn bản và quy trình giải quyết công việc được giao.

5. Ký thay Cục trưởng các văn bản được Cục trưởng phân công, uỷ quyền.

Điều 7. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Trưởng phòng, Phó trưởng phòng

1. Trưởng phòng là người trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành hoạt động của Phòng và chịu trách nhiệm trước Cục trưởng, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng và việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Phó trưởng phòng giúp Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, Lãnh đạo Cục và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công; thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Cục trực tiếp giao. Khi cần thiết được Trưởng phòng uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của Phòng.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Trưởng phòng, Phó trưởng phòng thuộc Cục II do Cục trưởng quy định.

Điều 8. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của cán bộ, công chức thuộc Cục II

1. Chấp hành kỷ luật lao động, các quy định của Thanh tra Chính phủ và của Cục.

2. Chủ động nghiên cứu, tham mưu về lĩnh vực chuyên môn được phân công đảm nhiệm; giải quyết công việc được giao theo đúng trình tự, thủ tục, thời hạn quy định. Kịp thời báo cáo với người phụ trách trực tiếp khi có vướng mắc hoặc phát sinh những vấn đề mới trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

3. Chấp hành kỷ luật phát ngôn, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức ngành Thanh tra, Nội quy làm việc, Quy chế văn hoá công sở của cơ quan Thanh tra Chính phủ và các quy định khác về cán bộ, công chức; thực hiện chế độ báo cáo, chế độ quản lý hồ sơ, tài liệu theo quy định chung của Thanh tra Chính phủ. Chịu trách nhiệm cá nhân trước Trưởng phòng, trước Cục trưởng và trước pháp luật về ý kiến đề xuất, tiến độ, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, về nội dung, hình thức, thể thức, trình tự, thủ tục ban hành văn bản và quy trình giải quyết công việc được giao.

4. Cán bộ, công chức thuộc Cục được giao nhiệm vụ làm Trưởng Đoàn thanh tra, kiểm tra có trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hoạt động của các thành viên trong Đoàn mà mình được phân công làm Trưởng Đoàn; báo cáo Cục trưởng về tiến độ, kết quả thanh tra, kiểm tra; thông báo thường xuyên với Trưởng phòng về tình hình quản lý cán bộ, công chức tham gia Đoàn thanh tra, kiểm tra.

Chương III.

QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 9. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ

Cục chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Thanh tra, các Phó Tổng thanh tra; có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được phân công, báo cáo kịp thời với lãnh đạo Thanh tra Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác theo quy định; khi cần thiết có kiến nghị với lãnh đạo Thanh tra Chính phủ về các vấn đề cần giải quyết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Điều 10. Quan hệ với các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ

1. Quan hệ giữa Cục II với các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ là quan hệ phối hợp, trao đổi, hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ.

2. Việc phối hợp với các Vụ, Cục, đơn vị khác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được thực hiện theo quy định tại Quy chế làm việc của Thanh tra Chính phủ do Tổng Thanh tra ban hành.

Điều 11. Quan hệ với Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc khu vực 2

1. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và nắm tình hình thực hiện chương trình công tác của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc khu vực 2; định kỳ hàng quý, chủ động làm việc với cơ quan thanh tra thuộc địa bàn quản lý để nắm chắc tình hình hoạt động nói chung và hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo nói riêng; trường hợp đột xuất phải có văn bản cụ thể để yêu cầu làm việc.

2. Báo cáo, phản ánh kịp thời với Tổng Thanh tra hoặc Phó Tổng thanh tra phụ trách về các yêu cầu, kiến nghị của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc khu vực 2 để lãnh đạo Thanh tra Chính phủ xem xét, giải quyết.

Điều 12. Quan hệ giữa lãnh đạo Cục với cấp ủy và lãnh đạo các đoàn thể trong Cục

1. Lãnh đạo Cục tạo điều kiện để tổ chức Đảng và các đoàn thể hoạt động theo đúng Điều lệ, tôn chỉ, mục đích; phối hợp với cấp uỷ Đảng và lãnh đạo các đoàn thể tạo điều kiện để đảng viên, cán bộ, công chức trong Cục học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; bảo đảm thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, xây dựng nền nếp văn hoá công sở, kỷ luật hành chính.

2. Lãnh đạo Cục có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về hoạt động công tác của Cục và các quyền lợi của cán bộ, công chức cho cấp uỷ Đảng, lãnh đạo các đoàn thể; tham khảo ý kiến của cấp uỷ, lãnh đạo các đoàn thể trước khi quyết định những vấn đề về biện pháp phối hợp lãnh đạo giáo dục chính trị tư tưởng, bảo vệ nội bộ, tăng cường mối đoàn kết, chăm lo đời sống của cán bộ, công chức trong Cục; về công tác tổ chức cán bộ trong Cục.

Chương IV.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Trách nhiệm thi hành

1. Cục trưởng, các Phó Cục trưởng, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và toàn thể cán bộ, công chức Cục II có trách nhiệm thực hiện Quy định này.

2. Những nội dung khác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Cục mà chưa được thể hiện trong Quy định này thì thực hiện theo Quy chế làm việc của Thanh tra Chính phủ, Quy chế Đoàn thanh tra và các văn bản pháp luật hiện hành về thanh tra, giải quyết, khiếu nại, tố cáo.

3. Căn cứ vào các quy định hiện hành và Quy định này, Cục trưởng Cục II có trách nhiệm xây dựng, ban hành Quy chế làm việc của đơn vị mình để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 14. Sửa đổi, bổ sung Quy định

Quá trình thực hiện Quy định này nếu có vướng mắc phát sinh thì Cục trưởng Cục II phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ tổng hợp, nghiên cứu đề xuất kịp thời với Tổng Thanh tra để sửa đổi, bổ sung, bảo đảm Quy định đáp ứng yêu cầu công tác của Cục II và của Thanh tra Chính phủ./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1583/2008/QĐ-TTCP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1583/2008/QĐ-TTCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/08/2008
Ngày hiệu lực06/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/04/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1583/2008/QĐ-TTCP

Lược đồ Quyết định 1583/2008/QĐ-TTCP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực 2


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1583/2008/QĐ-TTCP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực 2
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1583/2008/QĐ-TTCP
       Cơ quan ban hànhThanh tra Chính phủ
       Người kýTrần Văn Truyền
       Ngày ban hành06/08/2008
       Ngày hiệu lực06/08/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/04/2013
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1583/2008/QĐ-TTCP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực 2

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1583/2008/QĐ-TTCP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực 2