Quyết định 1583/QĐ-UBND

Quyết định 1583/QĐ-UBND phân bổ kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách năm 2016 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1583/QĐ-UBND phân bổ kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo hộ chính sách Lâm Đồng 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1583/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 18 tháng 7 năm 2016

 

QUYT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BỔ KINH PHÍ HỖ TRỢ TIỀN ĐIỆN CHO HỘ NGHÈO VÀ HỘ CHÍNH SÁCH NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 190/2014/TT-BTC ngày 11/12/2014 của Bộ Tài chính quy định chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội;

Căn cứ Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 12/4/2016 của y ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc chuyển số dư dự toán một số nguồn vốn thuộc dự toán năm 2015 sang thực hiện trong năm 2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại văn bản số 1664/STC-NS ngày 07 tháng 7 năm 2016,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách năm 2016; cụ thể như sau:

1. Tổng kinh phí: 10.270.510.000 đồng (mười tỷ, hai trăm bảy mươi triệu, năm trăm mươi ngàn đồng), cho các huyện, thành phố sau:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT

Địa bàn

Nhu cầu kinh phí năm 2016

Kinh phí thừa (-), thiếu (+) năm 2015

Kinh phí phân bổ năm 2016

1

Đà Lạt

80.560.000

0

80.560.000

2

Bảo Lộc

446.880.000

0

446.880.000

3

Lạc Dương

713.240.000

+ 185.810.000

899.050.000

4

Đức Trọng

1.014.890.000

- 55.600.000

959.290.000

5

Đơn Dương

1.165.420.000

- 1.165.810.000

0

6

Lâm Hà

1.724.020.000

- 1.724.360.000

0

7

Đam Rông

3.097.580.000

0

3.097.580.000

8

Di Linh

2.393.160.000

- 360.000

2.392.800.000

9

Bảo Lâm

1.297.130.000

0

1.297.130.000

10

Đạ Huoai

378.080.000

+ 5.810.000

383.890.000

11

Đạ Tẻh

619.160.000

+ 5.230.000

624.390.000

12

Cát Tiên

820.260.000

- 731.320.000

88.940.000

 

Cộng

13.750.380.000

3.480.600.000

10.270.510.000

2. Về nguồn kinh phí: Kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách thuộc dự toán năm 2015 chuyn sang thực hiện trong năm 2016 theo Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 12/4/2016 của y ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Giao Sở Tài chính thông báo kinh phí được phân bổ tại Điều 1 nêu trên; đồng thời hướng dẫn UBND các huyện, thành phố thực hiện chi trả và thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Lao động, Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành ktừ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- PVP UBND tnh;
- Lưu: VT, TC, VX3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1583/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1583/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2016
Ngày hiệu lực18/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1583/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1583/QĐ-UBND phân bổ kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo hộ chính sách Lâm Đồng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1583/QĐ-UBND phân bổ kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo hộ chính sách Lâm Đồng 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1583/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýNguyễn Văn Yên
        Ngày ban hành18/07/2016
        Ngày hiệu lực18/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1583/QĐ-UBND phân bổ kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo hộ chính sách Lâm Đồng 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1583/QĐ-UBND phân bổ kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo hộ chính sách Lâm Đồng 2016

            • 18/07/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/07/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực