Quyết định 1585/QĐ-UBND

Quyết định 1585/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa cơ sở, Thư viện và Gia đình được chuẩn hóa áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Quyết định 1585/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Văn hóa cơ sở Thư viện Gia đình Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1585/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 19 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VĂN HÓA CƠ SỞ, THƯ VIỆN VÀ GIA ĐÌNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA ÁP DỤNG CHUNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; Quyết định số 4597/QĐ- BVHTTDL ngày 27/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2016 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 227/TTr-S VHTTDL ngày 08/9/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 09 thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực Văn hóa cơ sở, Thư viện và Gia đình được áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 651/QĐ-UBND ngày 13/4/2016, Quyết định số 1240/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 và Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 14/3/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Sở Tư pháp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC - VP Chính phủ;
- TT
. TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- TT GQTTHC tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- NC (Đ250);
- Lưu: VT, Tu58/9.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Hồng Quân

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA LĨNH VỰC VĂN HOÁ CƠ SỞ, THƯ VIỆN VÀ GIA ĐÌNH ÁP DỤNG CHUNG TẠI UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

(Công bố  kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày      /9/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa

STT

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực Văn hóa cơ sở

01

Cấp giấy phép kinh doanh karaoke

02

Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

II

Lĩnh vực Thư viện

03

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản

III

Lĩnh vực Gia đình

04

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

05

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

06

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

07

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

08

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

09

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản quy định bãi bỏ

I

Lĩnh vực Văn hóa cơ sở

01

T-CMU-289227-TT

Cấp giấy phép kinh doanh karaoke

Quyết định số 4597/QĐ-BVHTTDL ngày 27/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

02

T-CMU-287478-TT

Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

II

Lĩnh vực Thư viện

03

T-CMU-286296-TT

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản

//

III

Lĩnh vực Gia đình

04

 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

//

05

 

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

//

06

 

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

//

07

 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

//

08

 

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

//

09

 

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

//

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1585/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1585/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/09/2017
Ngày hiệu lực19/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1585/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1585/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Văn hóa cơ sở Thư viện Gia đình Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 1585/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Văn hóa cơ sở Thư viện Gia đình Cà Mau
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu1585/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
      Người kýTrần Hồng Quân
      Ngày ban hành19/09/2017
      Ngày hiệu lực19/09/2017
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật6 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1585/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Văn hóa cơ sở Thư viện Gia đình Cà Mau

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1585/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Văn hóa cơ sở Thư viện Gia đình Cà Mau