Quyết định 1586/QĐ-UBND

Quyết định 1586/QĐ-UBND năm 2013 sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Phước

Nội dung toàn văn Quyết định 1586/QĐ-UBND 2013 sửa đổi Điều lệ Quỹ Bảo vệ phát triển rừng Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1586/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 29 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 05/2008/NĐ-CP ngày 14/01/2008 của Chính phủ về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng;

Căn cứ Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng;

Căn cứ Quyết định số 111/2008/QĐ-BNN ngày 18/11/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh tại Công văn số 138/QBV&PTR-HCTH ngày 12/8/2013 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1225/TTr-SNV ngày 20/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh (sau đây gọi tắt là Quyết định số 1567/QĐ- UBND). Cụ thể như sau:

1. Tại Điểm đ Khoản 2 Điều 19 của Quyết định số 1567/QĐ-UBND được sửa đổi, bổ sung như sau:

“đ) Thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về các hoạt động của Quỹ với Hội đồng Quản lý Quỹ, UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính”

2. Tại Điểm e Khoản 2 Điều 19 của Quyết định số 1567/QĐ-UBND được sửa đổi, bổ sung như sau:

“e) Đề nghị Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với Phó Giám đốc Quỹ”;

3. Tại Khoản 2 Điều 20 của Quyết định số 1567/QĐ-UBND được sửa đổi, bổ sung như sau:

2. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó Giám đốc Quỹ do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định, sau khi có văn bản thỏa thuận của Hội đồng quản lý Quỹ và Giám đốc Sở Nội vụ”;

4. Tại Khoản 2 Điều 21 của Quyết định số 1567/QĐ-UBND được sửa đổi, bổ sung như sau:

2. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Kế toán trưởng do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định, sau khi có văn bản thỏa thuận của Hội đồng Quản lý Quỹ và Giám đốc Sở Tài chính”;

5. Tại Khoản 2 Điều 23 của Quyết định số 1567/QĐ-UBND được sửa đổi, bổ sung như sau:

2. Chức vụ Trưởng phòng do Giám đốc Quỹ bổ nhiệm, miễn nhiệm sau khi có văn bản thỏa thuận của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chức vụ Phó Trưởng phòng do Giám đốc Quỹ bổ nhiệm, miễn nhiệm”.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ NN&PTNT;
- TTTU, TT. HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, PCT;
- Như Điều 2;
- Sở Nội vụ: 03 bản;
- Sở Tài chính;
- LĐVP, Phòng: NC-NgV, KTN;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1586/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1586/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/2013
Ngày hiệu lực29/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1586/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1586/QĐ-UBND 2013 sửa đổi Điều lệ Quỹ Bảo vệ phát triển rừng Bình Phước


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1586/QĐ-UBND 2013 sửa đổi Điều lệ Quỹ Bảo vệ phát triển rừng Bình Phước
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1586/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
       Người kýNguyễn Văn Trăm
       Ngày ban hành29/08/2013
       Ngày hiệu lực29/08/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1586/QĐ-UBND 2013 sửa đổi Điều lệ Quỹ Bảo vệ phát triển rừng Bình Phước

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1586/QĐ-UBND 2013 sửa đổi Điều lệ Quỹ Bảo vệ phát triển rừng Bình Phước

           • 29/08/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/08/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực