Quyết định 1586/QĐ-UBND

Quyết định 1586/QĐ-UBND năm 2008 về việc giao đất cho công ty cổ phần đầu tư Nam Long để đầu tư xây dựng trường học (trường tiểu học và mẫu giáo) tại phường Tân Thuận Đông, quận 7) do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1586/QĐ-UBND giao đất cho công ty cổ phần đầu tư Nam Long để đầu tư xây dựng trường học phường Tân Thuận Đông, quận 7


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1586/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIAO ĐẤT CHO CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG ĐỂ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC (TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ MẪU GIÁO) TẠI PHƯỜNG TÂN THUẬN ĐÔNG, QUẬN 7)

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
Căn cứ Quyết định số 5659/QĐ-UB ngày 26 tháng 12 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao đất cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nam Long nay là Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long để đầu tư xây dựng nhà ở tại phường Tân Thuận Đông, quận 7;
Căn cứ Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về quy định trình tự thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2657/TNMT-QHSDĐ ngày 03 tháng 4 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay giao khu đất có diện tích 8.844m2 tại phường Tân Thuận Đông, quận 7 cho Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long để đầu tư xây dựng trường học (gồm trường tiểu học và mẫu giáo).

- Tiền sử dụng đất: Công ty thực hiện theo quy định.

- Thời hạn giao đất: 50 năm, kể từ ngày ký Quyết định này.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo bản đồ 18502/GĐ-TNMT được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 31 tháng 5 năm 2004.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Cục Thuế thành phố, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long có trách nhiệm:

2.1- Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long:

- Nộp tiền sử dụng đất và các khoản thu khác (nếu có) theo quy định

- Đầu tư xây dựng trường học theo đúng quy hoạch được phê duyệt.

- Trong thời hạn 12 tháng nếu không triển khai dự án sẽ thu hồi theo quy định.

2.2- Sở Xây dựng: Hướng dẫn, giải quyết thủ tục cấp giấy phép xây dựng theo quy định.

2.3- Sở Tài nguyên và Môi trường:

Giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long theo quy định.

2.4- Cục Thuế thành phố: Thu tiền sử dụng đất theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Giao thông - Công chính, Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 7, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Thuận Đông, quận 7, Công ty cổ phần đầu tư Nam Long và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPHĐ-UB: Các PVP;
- Các Phòng chuyên viên;
- Lưu: VT, (ĐTMT-PTH) LH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1586/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1586/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/04/2008
Ngày hiệu lực18/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1586/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1586/QĐ-UBND giao đất cho công ty cổ phần đầu tư Nam Long để đầu tư xây dựng trường học phường Tân Thuận Đông, quận 7


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1586/QĐ-UBND giao đất cho công ty cổ phần đầu tư Nam Long để đầu tư xây dựng trường học phường Tân Thuận Đông, quận 7
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1586/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thành Tài
        Ngày ban hành08/04/2008
        Ngày hiệu lực18/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1586/QĐ-UBND giao đất cho công ty cổ phần đầu tư Nam Long để đầu tư xây dựng trường học phường Tân Thuận Đông, quận 7

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1586/QĐ-UBND giao đất cho công ty cổ phần đầu tư Nam Long để đầu tư xây dựng trường học phường Tân Thuận Đông, quận 7

            • 08/04/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/04/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực