Quyết định 1587/QĐ-UBND

Quyết định 1587/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu

Nội dung toàn văn Quyết định 1587/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Thông tin Lai Châu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1587/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 17 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 04 Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu.

(Có Phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và các thủ tục hành chính trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KS TTHC - Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, KSTT(3).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Thanh Hải

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số: 1587/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu)

Stt

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm, thời gian tiếp nhận và trả kết quả TTHC

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

I. LĨNH VỰC BƯU CHÍNH

1

Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

1. Địa điểm thực hiện:

- Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa”- Sở Thông tin và Truyền thông.

- Địa chỉ: Tầng 7, Nhà D – Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Lai Châu

2. Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).

+ Buổi sáng: từ 7h30’ đến 11h30’

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00.

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết quả:

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa”- Sở Thông tin và Truyền thông.

- Qua hệ thống Bưu chính.

- Qua hệ thống Dịch vụ công trực tuyến.

- Trường hợp mở rộng phạm vi cung ứng dịch vụ nội tỉnh: 2.750.000 đồng

- Trường hợp thay đổi các nội dung khác trong giấy phép: 1.500.000 đồng.

 

- Luật Bưu chính số 49/2010/QH ngày 28/6/2010.

- Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

- Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính.

2

Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

1. Địa điểm thực hiện:

- Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa”- Sở Thông tin và Truyền thông.

- Địa chỉ: Tầng 7, Nhà D – Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Lai Châu

2. Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).

+ Buổi sáng: từ 7h30’ đến 11h30’

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00.

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết quả:

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa”- Sở Thông tin và Truyền thông.

- Qua hệ thống Bưu chính.

- Qua hệ thống Dịch vụ công trực tuyến.

10.750.000 đồng.

 

- Luật Bưu chính số 49/2010/QH ngày 28/6/2010.

- Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

- Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính.

II. LĨNH VỰC PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

1

Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

1. Địa điểm thực hiện:

- Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa”- Sở Thông tin và Truyền thông.

- Địa chỉ: Tầng 7, Nhà D – Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Lai Châu

2. Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).

+ Buổi sáng: từ 7h30’ đến 11h30’

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00.

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết quả:

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa”- Sở Thông tin và Truyền thông.

- Qua hệ thống Bưu chính.

- Qua hệ thống Dịch vụ công trực tuyến.

Không có

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

- Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

- Thông tư 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội.

III. LĨNH VỰC XUẤT BẢN, IN, PHÁT HÀNH

1

Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định

1. Địa điểm thực hiện:

- Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa”- Sở Thông tin và Truyền thông.

- Địa chỉ: Tầng 7, Nhà D – Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Lai Châu

2. Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).

+ Buổi sáng: từ 7h30’ đến 11h30’

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00.

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết quả:

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa”- Sở Thông tin và Truyền thông.

- Qua hệ thống Bưu chính.

- Qua hệ thống Dịch vụ công trực tuyến

Không có

- Luật Xuất Bản số 19/2012/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 20/11/2012;

- Nghị định số 195/2013NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một só điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản;

- Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

- Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất Bản.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1587/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1587/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/2018
Ngày hiệu lực17/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1587/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1587/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Thông tin Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1587/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Thông tin Lai Châu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1587/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người kýTống Thanh Hải
        Ngày ban hành17/12/2018
        Ngày hiệu lực17/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1587/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Thông tin Lai Châu

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1587/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Thông tin Lai Châu

            • 17/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/12/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực