Quyết định 1588/QĐ-BTC

Quyết định 1588/QĐ-BTC năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1588/QĐ-BTC 2020 thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg phòng ngừa lừa đảo chiếm đoạt tài sản


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1588/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 21/CT-TTG NGÀY 25 THÁNG 5 NĂM 2020 VỀ TĂNG CƯỜNG PHÒNG NGỪA, XỬ LÝ HOẠT ĐỘNG LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câu tổ chức của Bộ Tài chính;

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ pháp chế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải Quan, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Cục trưởng Cục Quản lý giá và Thủ trưởng các đơn vị khác thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Cổng TTĐTBTC;
- Lưu: VT, PC (6).

BỘ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 21/CT-TTG NGÀY 25 THÁNG 5 NĂM 2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG PHÒNG NGỪA, XỬ LÝ HOẠT ĐỘNG LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN
(Kèm theo Quyết định số 1588/QĐ-BTC ngày 12 tháng 10 năm 2020 của Bộ Tài chính)

Căn cứ Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 21/CT-TTg), Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức triển khai kịp thời, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

2. Xác định rõ trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng cơ quan, đơn vị liên quan, đảm bảo việc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra trong Chỉ thị số 21/CT-TTg và có sự lồng ghép hiệu quả với việc thực hiện các nhiệm vụ chung của từng cơ quan, đơn vị.

3. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai các giải pháp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính - ngân sách, hải quan, kế toán, kiểm toán độc lập, giá, chứng khoán, bảo hiểm, hoạt động dịch vụ tài chính và dịch vụ khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, đảm bảo giữ vững an ninh tài chính, trật tự an toàn xã hội.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Để chủ động, tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 21/CT-TTg , Bộ Tài chính tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp sau:

1. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Kết luận số 05-KL/TW ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Đảng ủy

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị thuộc Bộ

- Thời hạn thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo

2. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Kết luận số 44-KL/TW ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khoá XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tài chính quốc phòng, an ninh, đặc biệt

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị thuộc Bộ

- Thời hạn thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo

3. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác thi hành án;

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Hải quan

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị thuộc Bộ

- Thời hạn thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo

4. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các Chương trình, Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm; các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật nói chung và phòng ngừa, tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong sở hữu tài sản.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tài chính quốc phòng, an ninh, đặc biệt

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị thuộc Bộ

- Thời hạn thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo

5. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật và chế tài xử lý đối với tội phạm và các vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. Các nội dung tuyên truyền, phổ biến bao gồm: chính sách, pháp luật tài chính; pháp luật xử lý vi phạm hành chính; pháp luật hình sự.

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị thuộc Bộ

- Thời hạn thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo

6. Tuyên truyền, thông báo về hành vi, thủ đoạn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản gắn với các vụ việc, vụ án cụ thể liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính mang tính điển hình để tổ chức, cá nhân chấp hành pháp luật tài chính, đề cao cảnh giác, tăng cường các biện pháp quản lý tự phòng ngừa, bảo vệ tài sản.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ

- Đơn vị thực hiện: Các cơ quan báo chí ngành tài chính

- Thời gian thực hiện: thực hiện khi có phát sinh các vụ việc, vụ án cụ thể.

7. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các đơn vị trực thuộc Bộ tiếp tục nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án Phòng, chống vi phạm pháp luật và phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; hành vi chuyển giá, trốn thuế của các doanh nghiệp đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt tại Quyết định số 2497/QĐ-BTC ngày 04/12/2017. Các đơn vị thuộc Bộ, cán bộ, công chức, viên chức ngành tài chính gương mẫu nêu cao cảnh giác, chấp hành pháp luật; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Hải quan

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị thuộc Bộ

- Thời hạn thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo

8. Rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật chuyên ngành tài chính để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước liên quan đến phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị thuộc Bộ

- Thời hạn thực hiện: theo kế hoạch công tác của Bộ Tài chính đối với từng văn bản

9. Chủ động phòng ngừa hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực tài chính; thực hiện nghiêm các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến định giá tài sản, giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính, bảo đảm căn cứ để khởi tố, điều tra, xử lý tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị thuộc Bộ

- Thời hạn thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp được giao trong Kế hoạch, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, Thủ trưởng các đơn vị chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, cụ thể hóa các nhiệm vụ, công việc, kết quả đầu ra để xây dựng chương trình công tác của đơn vị; định kỳ hàng năm gửi kết quả thực hiện Kế hoạch về Vụ Pháp chế trước ngày 15/12 hàng năm để tổng hợp báo cáo Bộ.

2. Giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ tổng hợp, báo cáo Bộ kết quả thực hiện Kế hoạch trước ngày 28/12 hàng năm để gửi Bộ Công an trước ngày 15/1 năm tiếp theo.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch, trong trường hợp phát sinh vướng mắc, cần sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ cụ thể, các đơn vị chủ động đề xuất, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1588/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1588/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/10/2020
Ngày hiệu lực12/10/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1588/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 1588/QĐ-BTC 2020 thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg phòng ngừa lừa đảo chiếm đoạt tài sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1588/QĐ-BTC 2020 thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg phòng ngừa lừa đảo chiếm đoạt tài sản
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1588/QĐ-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýĐinh Tiến Dũng
        Ngày ban hành12/10/2020
        Ngày hiệu lực12/10/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1588/QĐ-BTC 2020 thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg phòng ngừa lừa đảo chiếm đoạt tài sản

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1588/QĐ-BTC 2020 thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg phòng ngừa lừa đảo chiếm đoạt tài sản

         • 12/10/2020

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 12/10/2020

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực