Quyết định 1589/QĐ-TTg

Quyết định 1589/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường trục phát triển nối Vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1589/QĐ-TTg 2020 Dự án xây dựng đường trục phát triển nối Nam Định Cầu Giẽ Ninh Bình


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1589/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG TRỤC PHÁT TRIỂN NỐI VÙNG KINH TẾ BIỂN TỈNH NAM ĐỊNH VỚI ĐƯỜNG CAO TỐC CẦU GIẼ - NINH BÌNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 335/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường trục phát triển nối Vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định tại Tờ trình số 93/TTr-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2020, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2019/BC-KHĐT ngày 30 tháng 3 năm 2020 về kết quả thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường trục phát triển nối Vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và văn bản số 6354/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 25 tháng 9 năm 2020 về việc điều chỉnh chủ trương Dự án xây dựng đường trục phát triển nối Vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường trục phát triển nối Vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (Dự án) với các nội dung sau:

1. Điều chỉnh khoản 4, khoản 5, khoản 7 Điều 1 Quyết định số 335/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

“4. Tổng mức đầu tư: Tổng mức đầu tư Dự án là 5.326,5 tỷ đồng (Năm nghìn, ba trăm hai mươi sáu tỷ, năm trăm triệu đồng) (tăng 340,5 tỷ đồng). Được chia làm 02 giai đoạn như sau:

a) Giai đoạn I (2017 - 2021): 2.839 tỷ đồng (tăng 243 tỷ đồng).

b) Giai đoạn II (2021 - 2025): 2.487,5 tỷ đồng (tăng 97,5 tỷ đồng); được triển khai khi có chủ trương về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn theo quy định của pháp luật.”

“5. Cơ cấu nguồn vốn

a) Giai đoạn I:

- Vốn ngân sách trung ương (trái phiếu Chính phủ): 1.200 tỷ đồng (đã bao gồm 10% dự phòng theo quy định của pháp luật);

- Vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác: 1.639 tỷ đồng (tăng 243 tỷ đồng).

b) Giai đoạn II: Cân đối trong kế hoạch vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 và các nguồn vốn hợp pháp khác.”

“7. Thời gian và tiến độ thực hiện

a) Từ năm 2017 đến năm 2021: Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng hoàn chỉnh nền đường và cầu cống trên tuyến theo quy mô Dự án đối với những đoạn chưa có tuyến; triển khai thông tuyến theo quy mô mặt đường giai đoạn I của Dự án;

b) Từ năm 2021 đến năm 2025: Triển khai giai đoạn II của Dự án; hoàn thành toàn tuyến theo quy mô Dự án.”

2. Bổ sung các điểm đ, e, g về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định vào khoản 1 Điều 2 Quyết định số 335/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

"đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh quyết định đầu tư Dự án theo đúng quy định pháp luật.

e) Tập trung nguồn lực, bố trí đủ ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện, hoàn thành dứt điểm Dự án giai đoạn I năm 2021. Ưu tiên bố trí nguồn vốn trong kế hoạch trung hạn 2021 - 2025 và các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai giai đoạn II và hoàn thành toàn tuyến theo đúng tiến độ.

g) Tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo quy hoạch được duyệt, đúng quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đấu thầu; chịu trách nhiệm toàn diện về thông tin, số liệu, nội dung giải trình liên quan đến dự án và hiệu quả đầu tư dự án; không để xảy ra thất thoát, lãng phí trong quá trình thực hiện Dự án."

3. Bổ sung điểm c về trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư vào khoản 2 Điều 2 Quyết định số 335/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

"c) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thẩm định và nội dung báo cáo tại các văn bản nêu trên theo đúng quy định pháp luật."

4. Các nội dung khác: Giữ nguyên như Quyết định số 335/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như khoản 2 Điều 2;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT,
cácVụ: KTTH, NN, PL;
- Lưu: VT, CN(2).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1589/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1589/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/10/2020
Ngày hiệu lực15/10/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tuần trước
(30/10/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1589/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1589/QĐ-TTg 2020 Dự án xây dựng đường trục phát triển nối Nam Định Cầu Giẽ Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1589/QĐ-TTg 2020 Dự án xây dựng đường trục phát triển nối Nam Định Cầu Giẽ Ninh Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1589/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành15/10/2020
        Ngày hiệu lực15/10/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 tuần trước
        (30/10/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1589/QĐ-TTg 2020 Dự án xây dựng đường trục phát triển nối Nam Định Cầu Giẽ Ninh Bình

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1589/QĐ-TTg 2020 Dự án xây dựng đường trục phát triển nối Nam Định Cầu Giẽ Ninh Bình

              • 15/10/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/10/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực