Quyết định 159/2006/QĐ-UBND

Quyết định 159/2006/QĐ-UBND phê duyệt danh mục dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án có sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2006 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 159/2006/QĐ-UBND phê duyệt danh mục dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án có sử dụng đất trên địa bàn Hà Nội 2006


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 159/2006/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 6 tháng 9 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2006

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật đất đai 2003; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004, Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004, Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004, Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004, Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ và Thông tư của Bộ, Ngành hướng dẫn thi hành Luật đất đai;
Căn cứ Luật Xây dựng 2003, Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005, Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ, Ngành hướng dẫn thi hành về triển khai thực hiện và hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế khu đô thị mới;
Căn cứ Quyết định số 71/2006/QĐ-UBND ngày 17/5/2006 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy định tạm thời về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tại Tờ trình số: 691/TTr-KH&ĐT ngày 01/9/2006,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt danh mục dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án có sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2006 theo phụ lục kèm theo.

Điều 2. Giao trách nhiệm các Sở, Ngành, UBND các quận, huyện:

Sở Kế hoạch và đầu tư thông báo danh mục dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các dự án có sử dụng đất năm 2006 trên phương tiện thông tin đại chúng và trang web của Sở để công khai kêu gọi nhà đầu tư tham gia đấu thầu và triển khai thực hiện dự án.

Các sở, ngành, Quận, Huyện được giao làm bên mời thầu các dự án tại điều 1 có trách nhiệm chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đấu thầu và tổ chức đấu thầu các dự án nêu tại điều 1 theo đúng quy định tại Quyết định 71/2006/QĐ-UBND ngày 17/5/2006 và quy định hiện hành của Nhà nước.

Kinh phí chuẩn bị đấu thầu: Kinh phí chuẩn bị đấu thầu các dự án do các sở, ngành là bên mời thầu giao sở Kế họach và đầu tư, sở Tài chính trình UBND Thành phố xem xét quyết định bổ sung; Kinh phí chuẩn bị đấu thầu các dự án do UBND quận, huyện tổ chức đấu thầu do UBND quận, huyện chủ động bố trí từ nguồn ngân sách quận, huyện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở Kế hoạch & Đầu tư, Quy hoạch kiến trúc, Tài nguyên Môi trường và Nhà đất, Tài chính, Xây dựng, Y tế, Giao thông Công chính, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Bên mời thầu dự án nêu tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- TT Thành ủy;
- TT HĐND Thành phố HN;
- Đ/c CT UBND TP (để b/c);
- Các đ/c PCT UBNDTP;
- Như điều 3;
- Các báo: KT&ĐT, HN mới, đài PT&TH Hà Nội (để đưa tin)
- V1, V2, KTt,c, TH;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hoàng Ân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 159/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu159/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/09/2006
Ngày hiệu lực06/09/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 159/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 159/2006/QĐ-UBND phê duyệt danh mục dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án có sử dụng đất trên địa bàn Hà Nội 2006


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 159/2006/QĐ-UBND phê duyệt danh mục dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án có sử dụng đất trên địa bàn Hà Nội 2006
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu159/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýĐỗ Hoàng Ân
        Ngày ban hành06/09/2006
        Ngày hiệu lực06/09/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 159/2006/QĐ-UBND phê duyệt danh mục dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án có sử dụng đất trên địa bàn Hà Nội 2006

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 159/2006/QĐ-UBND phê duyệt danh mục dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án có sử dụng đất trên địa bàn Hà Nội 2006

            • 06/09/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/09/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực