Quyết định 159/QĐ-UBND

Quyết định 159/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch Khuyến công địa phương năm 2016 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Quyết định 159/QĐ-UBND kế hoạch khuyến công địa phương Cà Mau 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 159/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 27 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công;

Căn cứ Thông tư số 45/2012/NĐ-CP khuyến công">46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18/02/2014 của liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 20/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Cà Mau;

Căn cứ Quyết định số 1074/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt Chương trình Khuyến công trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2015 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 2039/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quy định về quy trình xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 03/TTr-SCT ngày 15/01/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch Khuyến công địa phương năm 2016 trên địa bàn tỉnh Cà Mau, với những nội dung cụ thể như sau:

1. Nhiệm vụ, đề án khuyến công địa phương năm 2016:

a) Tổ chức đào tạo nghề, truyền nghề theo nhu cầu của các cơ sở công nghiệp đtạo việc làm và nâng cao tay nghề cho người lao động: Tổ chức 02 lp đào tạo cho 70 lao động.

b) Hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất công nghiệp:

- Tổ chức 01 lớp tập huấn sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

- Hỗ trợ thực hiện công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về sản xuất sạch hơn.

c) Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; chuyn giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; xây dựng các mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn:

- Hỗ trợ 01 đề án xây dng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới.

- Hỗ trợ 01 đề án hoạt động hiệu quả để xây dựng mô hình trình diễn phổ biến tuyên truyền, nhân rộng.

- Hỗ trợ 12 đề án ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất công nghiệp - tiu thủ công nghiệp.

- Hỗ trợ 03 đề án đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

d) Phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, thông qua tổ chức bình chọn sản phm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; tổ chức hội chợ, triển lãm hàng công nghiệp nông thôn, hàng thủ công mỹ nghệ; hỗ trợ xây dựng, đăng ký thương hiệu:

- Tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực và quốc gia.

- Tổ chức tham gia 02 hội chợ, triển lãm hàng công nghiệp nông thôn, hàng thủ công mỹ nghệ.

đ) Cung cấp thông tin về các chính sách phát triển công nghiệp, khuyến công, thông tin thị trường, ph biến kinh nghiệm, mô hình sản xuất kinh doanh đin hình, sản xuất sạch hơn trong công nghiệp:

- Thực hiện 02 chương trình truyền hình khuyến công địa phương.

- Xây dựng và phát hành 04 Bản tin Công Thương Cà Mau.

e) Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công:

- Tổ chức 02 lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách công tác khuyến công.

- Tchức 01 đoàn khảo sát, học tập kinh nghiệm phát trin công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, công tác khuyến công và tiết kiệm năng lượng tại các tỉnh miền Trung, Đông và Tây Nam bộ.

Tổng kinh phí hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ, đề án là: 1.800.000.000 đồng (một tỷ, tám trăm triệu đồng).

2. Giải pháp thực hiện:

- Triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định tại: Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ; Thông tư số 45/2012/NĐ-CP khuyến công">46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương; Thông tư liên tịch s26/2014/TTLT-BTC-BCT của liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương và Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 20/4/2015, Quyết định số 1074/QĐ-UBND ngày 29/7/2015, Quyết định số 2039 ngày 25/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách, pháp luật về khuyến công trên các phương tiện thông tin đại chúng và trực tiếp tại các địa phương, cơ sở sản xuất, kinh doanh bằng các hình thức phong phú, đa dạng, tạo điều kiện cho các địa phương và cơ sở sản xuất, kinh doanh tiếp cận các nội dung của chính sách.

- Đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện các đề án sau khi được phê duyệt đạt kết quả tốt theo kế hoạch; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thi tháo gỡ những khó khăn vướng mắc đcác đề án hoàn thành đúng tiến độ và kinh phí hỗ trợ sử dụng đúng mục tiêu của đề án theo quy định.

- Tăng cường hướng dẫn, theo dõi, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí khuyến công sau khi hỗ trợ để có những biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời. Tìm hiu, nắm bắt về công nghệ, sản phẩm, thị trường, thiết bị sản xuất đcung cấp và tư vấn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn. Nghiên cứu các giải pháp huy động, b sung các nguồn lực nhằm đy mạnh công tác khuyến công, tranh thủ sự đồng tình hợp tác, ủng hộ của các tchức.

- Thường xuyên cập nhật thông tin, tập huấn nghiệp vụ, nâng cao năng lực chuyên môn trong đội ngũ cán bộ, viên chức khuyến công.

Điều 2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể tổ chức trin khai thực hiện Kế hoạch Khuyến công địa phương cấp tỉnh năm 2016 đảm bảo đúng quy định. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau chđạo xây dựng, phê duyệt Kế hoạch khuyến công địa phương cấp huyện năm 2016 trên địa bàn để triển khai thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2039/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và các tchức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương (b/c);
- P
VP UBND tnh (Th);
- Cổng Thông tin - điện tử tỉnh;
- Phòng KT-TH (Tu 01/06);
- Lưu: VT.Tr 61/01.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Văn Bi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 159/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 159/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 27/01/2016
Ngày hiệu lực 27/01/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 159/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 159/QĐ-UBND kế hoạch khuyến công địa phương Cà Mau 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 159/QĐ-UBND kế hoạch khuyến công địa phương Cà Mau 2016
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 159/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Cà Mau
Người ký Lâm Văn Bi
Ngày ban hành 27/01/2016
Ngày hiệu lực 27/01/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 159/QĐ-UBND kế hoạch khuyến công địa phương Cà Mau 2016

Lịch sử hiệu lực Quyết định 159/QĐ-UBND kế hoạch khuyến công địa phương Cà Mau 2016

  • 27/01/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 27/01/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực