Quyết định 1590/QĐ-UBND

Quyết định 1590/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Báo cáo KTKT xây dựng công trình đường vành đai Vườn sưu tập thực vật Vườn Quốc gia Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

Nội dung toàn văn Quyết định 1590/QĐ-UBND 2012 Báo cáo KTKT đường Vườn Quốc gia Bù Gia Mập Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1590/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 08 tháng 08 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KTKT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG VÀNH ĐAI VƯỜN SƯU TẬP THỰC VẬT VƯỜN QUỐC GIA BÙ GIA MẬP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2009/NĐ-CP quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình">03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND ngày 29/6/2009 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2587/QĐ-UBND ngày 21/11/2011 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng tổng hợp tại Vườn Quốc gia Bù Gia Mập giai đoạn 2012-2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1014/TTr-SKHĐT ngày 30/7/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo KTKT xây dựng công trình đường vành đai Vườn sưu tập thực vật Vườn Quốc gia Bù Gia Mập, nội dung cụ thể như sau:

1. Tên công trình: Đường vành đai Vườn sưu tập thực vật Vườn Quốc gia Bù Gia Mập.

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty TNHH MTV Nam Hà.

4. Chủ nhiệm lập dự án: KS. Nguyễn Giang Nam.

5. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng công trình đường vành đai Vườn sưu tập thực vật Vườn Quốc gia Bù Gia Mập, kết hợp với hệ thống hàng rào đã được xây dựng tạo thành hệ thống hạ tầng của Vườn, phục vụ việc đi lại nội bộ, khách tham quan du lịch, nghiên cứu khoa học bảo tồn và phát triển của Vườn Quốc gia. Tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Quản lý Vườn Quốc gia hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững.

6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng: Xây dựng 1 tuyến đường giao thông dài 2,785km, các thông số kỹ thuật như sau:

a) Phần đường: Vận tốc thiết kế 10km/h, bề rộng mặt đường 1,5m bề rộng nền đường 3,5m;

- Kết cấu mặt đường từ trên xuống: Mặt đường bằng bê tông đá 10x20 M200 dày 16cm, lớp giấy dầu; lớp sỏi đỏ dày 15cm lu lèn đạt k³0,98; nền đường đắp đất cấp II, lu lèn đạt k³0,95.

- Lề đường: Lề đường rộng 0,5m đắp đất sỏi đỏ dày 15cm lu lèn đạt k³0,98.

- Xây đá hộc vữa M100 gia cố một số đoạn taluy để chống sạt lở.

b) Hệ thống thoát nước:

- Thoát nước dọc: Xây dựng rãnh thoát nước dọc bên phải tuyến bằng đá hộc vữa xi măng M100 hình chữ nhật sâu 0,4m, dài 854,56m.

- Thoát nước ngang: Xây dựng 8 cống thoát nước ngang bằng bê tông cốt thép.

7. Địa điểm xây dựng: Tiểu khu 28, Vườn Quốc gia Bù Gia Mập, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập.

8. Diện tích sử dụng đất: Tổng diện tích chiếm đất của công trình khoảng 01 ha.

9. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV.

10. Phương án xây dựng: Xây dựng mới.

11. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: Không có.

12. Tổng mức đầu tư:

3.645.646.653 đồng

Trong đó:

 

- Chi phí xây dựng:

2.908.440.054 đồng

- Chi phí quản lý dự án:

58.557.630 đồng

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:

306.166.216 đồng

- Chi phí khác:

41.060.330 đồng

- Chi phí dự phòng:

331.422.423 đồng

13. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương (Chương trình bảo vệ và phát triển rừng bền vững và vốn kết dư Chương trình 5 triệu ha rừng năm 2011).

14. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

15. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2012 - 2013.

16. Kế hoạch đấu thầu: Bảng kế hoạch đấu thầu kèm theo.

Điều 2. Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập là chủ đầu tư có trách nhiệm tiếp tục triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành, tổ chức thực hiện tốt dự án theo các nội dung được phê duyệt tại Điều 1.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập, chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng KTTH, KTN;
- Lưu: VT (Nghĩa: 03.8)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Lợi

 

KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG VANH ĐAI VƯỜN SƯU TẬP THỰC VẬT VƯỜN QUỐC GIA BÙ GIA MẬP
(Kèm theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 08/8/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

I

Xây lắp

 

 

 

 

 

 

1

Đường vành đai Vườn sưu tập thực vật Vườn Quốc gia Bù Gia Mập

2.908.440.054

Vốn ngân sách Trung ương (Chương trình bảo vệ và phát triển rừng bền vững và vốn kết dư Chương trình 5 triệu ha rừng năm 2011)

Chỉ định thầu

Năm 2012

Theo đơn giá điều chỉnh

150 ngày

II

Mua sắm hàng hóa

 

 

 

 

 

1

Bảo hiểm công trình

11.975.930

Chỉ định thầu

Năm 2012

Hợp đồng trọn gói

Theo thời gian thi công

III

Dịch vụ tư vấn

 

 

 

 

 

1

Lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng

7.698.812

Chỉ định thầu

Năm 2012

Hợp đồng trọn gói

30 ngày

2

Giám sát thi công xây dựng

73.053.171

Chỉ định thầu

Năm 2012

Trọn gói

Theo thời gian thi công

3

Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp tiêu chuẩn chất lượng công trình

21.107.546

Chỉ định thầu

Năm 2012

Theo đơn giá cố định

Theo thời gian thi công

4

Kiểm toán công trình

18.249.036

Chỉ định thầu

Năm 2012

Trọn gói

30 ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1590/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1590/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 08/08/2012
Ngày hiệu lực 08/08/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1590/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1590/QĐ-UBND 2012 Báo cáo KTKT đường Vườn Quốc gia Bù Gia Mập Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1590/QĐ-UBND 2012 Báo cáo KTKT đường Vườn Quốc gia Bù Gia Mập Bình Phước
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1590/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Phước
Người ký Nguyễn Văn Lợi
Ngày ban hành 08/08/2012
Ngày hiệu lực 08/08/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1590/QĐ-UBND 2012 Báo cáo KTKT đường Vườn Quốc gia Bù Gia Mập Bình Phước

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1590/QĐ-UBND 2012 Báo cáo KTKT đường Vườn Quốc gia Bù Gia Mập Bình Phước

  • 08/08/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 08/08/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực