Quyết định 1590/QĐ-UBND

Quyết định 1590/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực người có công được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện do tỉnh Bạc Liêu ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1590/QĐ-UBND 2016 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực người có công Bạc Liêu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1590/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 23 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1734/QĐ-BLĐTBXH ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 284/TTr-SLĐTBXH ngày 12 tháng 9 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 (một) thủ tục hành chính lĩnh vực người có công được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân cấp huyện tổ chức thực hiện theo thẩm quyền; thông báo thủ tục hành chính được chuẩn hóa đến cá nhân, tổ chức có liên quan.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế một phần Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 18/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu (thay thế 01 thủ tục hành chính)./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Phương Nam

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN CẤP HUYỆN

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực người có công được chuẩn hóa

STT

Tên thủ tục hành chính

1

Hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ

2. Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực người có công bị thay thế

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên TTHC

Tên quyết định công bố thủ tục hành chính

(Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành; trích yếu nội dung QĐ)

1

T-BLI-120158-TT

Hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt liệt sĩ

Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 18/8/2009 về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu

 

Phần II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA

1. Thủ tục: Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ

Trình tự thực hiện:

Đối với nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ:

Bước 1: Thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ có nguyện vọng di chuyển hài cốt liệt sĩ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, đúng theo quy định gửi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của Ủy ban nhân dân cấp huyện (nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ).

Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng theo quy định, công chức viết Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả trao cho người nộp.

Bước 3: Công chức tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét, giải quyết.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời gian 3 (ba) ngày làm việc, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do kèm toàn bộ hồ sơ đã nộp cho người đứng đơn để hoàn thiện theo quy định.

Bước 4: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo đúng quy định có trách nhiệm cấp giấy giới thiệu di chuyển hài cốt liệt sĩ (mẫu số 03-GGT).

Đối với nơi quản lý mộ liệt sĩ:

Bước 1: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Ban Quản trang tỉnh kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định có trách nhiệm lập phiếu báo di chuyển hài cốt liệt sĩ gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ và nơi an táng hài cốt liệt sĩ (đối với trường hợp hài cốt liệt sĩ sau di chuyển không an táng tại địa phương đang quản lý hồ sơ gốc) kèm theo biên bản bàn giao hài cốt liệt sĩ và thực hiện chi hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ.

Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý mộ liệt sĩ trong thời gian 01 (một) ngày, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, căn cứ giấy giới thiệu di chuyển hài cốt liệt sĩ để giải quyết việc di chuyển.

* Đến ngày hẹn ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của Ủy ban nhân dân cấp huyện ký nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính nộp lại Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

* Địa chỉ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ). Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ, tết theo quy định.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ, gồm:

- Đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.

- Bản sao giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ hoặc bản sao Bằng “Tổ quốc ghi công”.

- Một trong các giấy tờ sau: Giấy báo tin mộ liệt sĩ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc giấy xác nhận mộ liệt sĩ của cơ quan quản lý nghĩa trang liệt sĩ nơi an táng mộ liệt sĩ.

Trường hợp người di chuyển hài cốt liệt sĩ không phải là thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ thì phải có thêm giấy ủy quyền của thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ.

* Số lượng hồ sơ: 1 (một) bộ.

Thời gian giải quyết:

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo đúng quy định có trách nhiệm cấp giấy giới thiệu di chuyển hài cốt liệt sĩ.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý mộ liệt sĩ trong thời gian 01 (một) ngày, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, có trách nhiệm căn cứ giấy giới thiệu di chuyển hài cốt liệt sĩ để giải quyết việc di chuyển hài cốt liệt sĩ và chi hỗ trợ kinh phí di chuyển theo    quy định.

Đối tượng thực hiện: Thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ.

Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ Mẫu số 12-MLS ban hành kèm theo Thông tư 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hài cốt liệt sĩ được di chuyển theo nguyện vọng của thân nhân.

Lệ phí: Không.

Yêu cầu, điều kiện của thủ tục hành chính: Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý công trình ghi công liệt sĩ.

 

Mẫu số 12-MLS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập
- Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ DI CHUYỂN HÀI CỐT LIỆT SĨ

Kính gửi: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 1…………………………..

 

Họ và tên:                                                                           năm sinh............................

Chỗ ở hiện nay:............................................................................................................

Số CMTND..................... ngày cấp..................... nơi cấp..............................................

Quan hệ với liệt sĩ:........................................................................................................

Tôi xin trình bày như sau:

Liệt sĩ:...................................................................... năm sinh......................................

Nguyên quán: Xã ..................... huyện..................... tỉnh...............................................

nhập ngũ (hoặc tham gia cách mạng) ngày .............. tháng .............. năm......................

Hy sinh ngày............ tháng............. năm............ tại......................................................

Căn cứ vào thông tin phần mộ liệt sĩ do: 2 .....................................................................

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội............ thông báo tại giấy báo tin mộ liệt sĩ số............. ngày............ tháng............ năm.............................................................................................................................

Giấy xác nhận mộ liệt sĩ do Ban Quản lý nghĩa trang xã..................................................

huyện ................................................................ tỉnh.................................... cung cấp.

Tôi được biết phần mộ liệt sĩ hiện an táng tại nghĩa trang xã...........................................

huyện................................................................ tỉnh.....................................................

Vị trí mộ liệt sĩ số.......... hàng mộ liệt sĩ.......... ở lô mộ liệt sĩ số.....................................

Nguyện vọng của gia đình tôi di chuyển hài cốt liệt sĩ.................... về an táng tại nghĩa trang

Đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội……………………. tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ gia đình tôi theo nguyện vọng. Tôi xin cam đoan chấp hành nghiêm túc mọi quy định của nhà nước và thực hiện đầy đủ các thủ tục về di chuyển hài cốt liệt sĩ của ngành lao động - thương binh và Xã hội./.

 

…., ngày.... tháng.... năm....
Xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

…., ngày.... tháng.... năm....
Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú:

1 Nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ.

2 Chọn một trong những căn cứ dưới đây và điền đầy đủ thông tin vào chỗ trống.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1590/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1590/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/09/2016
Ngày hiệu lực23/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1590/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1590/QĐ-UBND 2016 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực người có công Bạc Liêu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1590/QĐ-UBND 2016 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực người có công Bạc Liêu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1590/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
        Người kýVương Phương Nam
        Ngày ban hành23/09/2016
        Ngày hiệu lực23/09/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1590/QĐ-UBND 2016 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực người có công Bạc Liêu

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1590/QĐ-UBND 2016 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực người có công Bạc Liêu

            • 23/09/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/09/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực