Quyết định 1590/QĐ-UBND

Quyết định 1590/QĐ-UBND năm 2015 ban hành Danh sách các tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 1590/QĐ-UBND tổ chức cá nhân thực hiện đăng ký giá kê khai giá Phú Yên


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1590/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 26 tháng 8 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ GIÁ, KÊ KHAI GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá">56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 05/5/2015 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành quy định trình tự, quy trình thẩm định phương án giá, phân cấp quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1743/TTr-STC và số 1744/TTr-STC ngày 20/7/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Danh sách các tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký giá, kê khai giá” trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Quyết định này bãi bỏ các Quyết định số 1866/QĐ-UBND ngày 17/11/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành danh sách các doanh nghiệp thực hiện đăng ký giá trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Quyết định số 2100/QĐ-UBND ngày 15/12/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành bổ sung danh sách các tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh Phú Yên và Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 18/3/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành danh sách các tổ chức, cá nhân kinh doanh mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi thực hiện đăng ký giá, kê khai giá.

Giao Sở Tài chính chủ trì các ngành chức năng liên quan phối hợp tổ chức hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức, cá nhân thực hiện việc đăng ký giá, kê khai giá theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Công thương, Nông nghiệp và PTNT, Giao Thông Vận tải, Y tế, Xây dựng; thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các tổ chức, cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 (đính kèm Quyết định này) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Ẩn

 

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ GIÁ
(Kèm theo Quyết định số 1590/QD-UBND ngày 28/8/2015 của UBND tỉnh)

Số TT

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

ĐỊA CHỈ

CƠ QUAN TIẾP NHẬN

I

Xăng dầu, Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)

Sở Tài chính,

Sở Công thương

1

Công ty Cổ phần xăng dầu dầu khí Phú Yên

157-159 Hùng Vương, phường 5, TP Tuy Hoà

 

2

Chi nhánh xăng dầu Phú Yên - Công ty Xăng dầu Phú Khánh

138C Lê Lợi, phường 4, TP Tuy Hoà

 

3

Công ty Cổ phần An Hưng

Đường Thăng Long, khu phố 3, phường Phú Thạnh, TP Tuy Hoà

 

4

Công ty Cổ phần Dầu khí Sài Gòn - Phú Yên

Thôn Vũng Rô, xã Hoà Xuân Nam, huyện Đông Hoà

 

5

DNTN Ngọc Diệu

127 Trần Hưng Đạo, phường 3, TP Tuy Hoà

 

6

Công ty TNHH thương mại Thái Sơn

37 Trần Hưng Đạo, phường 1, TP Tuy Hoà

 

7

Công ty TNHH Vũ Gia Huy

Khu phố 6, phường Phú Đông, TP Tuy Hoà

 

II

Phân đạm, phân NPK, thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh, thuốc trừ cỏ

Sở Tài chính,

Sở NNPTNT

1

Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Minh Hoàng 68

Khu phố Trung Hoà, đường Hùng Vương, TT Củng Sơn, huyện Sơn Hoà

 

2

Công ty TNHH Nhà máy Phân bón NPK Phú Yên

Khu Công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu, xã Xuân Hải, TX Sông Cầu

 

3

Công ty TNHH Đầu tư Phương Uyên

135 Lê Thánh Tôn, phường 3, TP Tuy Hoà

 

4

Công ty TNHH SXTM Hoàng Long Vina

Lô B3-B4, KCN Hoà Hiệp, huyện Đông Hoà

 

5

Công ty TNHH SX&TM Phi Hùng

Khu phố 4, TT Hoà Vinh, huyện Đông Hoà

 

6

Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học Thiên Ân

Khu phố 4, TT Hoà Vinh, huyện Đông Hoà

 

7

Công ty TNHH SX&TM Thuận Thiên

Lô A16 cụm A khu Công nghiệp An Phú, TP. Tuy Hòa

 

8

Công ty TNHH Đang Phát

Thôn Thạch Lâm, xã Hoà Quang Bắc, huyện Phú Hoà

 

9

DNTN Kinh doanh dịch vụ Minh Long

Khu phố Ninh Tịnh 2, phường 9, TP Tuy Hoà

 

10

Công ty TNHH Phúc Hưng

28 Ngô Gia Tự, phường Phú Thạnh, TP Tuy Hoà

 

11

Công ty Cổ phần TM Miền Núi Phú Yên

109 Nguyễn Trãi, phường 4, TP Tuy Hoà

 

12

Công ty TNHH Hoàng Đại

Lô D10 Rạch Bầu Hạ, phường 5, TP Tuy Hoà

 

13

Công ty Cổ phần công nghệ sinh học Thiên Ân

Thôn 4, xã Hoà Vinh, huyện Đông Hoà

 

14

Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Thành Huyền

12B Nguyễn Tất Thành, phường 1, TP Tuy Hoà

 

15

Doanh nghiệp tư nhân thương mại Hồng Cẩm

223 Nguyễn Huệ, phường 5, TP Tuy Hoà

 

16

Doanh nghiệp tư nhân Thanh Bình A

178 Nguyễn Văn Linh, phường Phú Lâm, TP Tuy Hoà

 

17

Chi nhánh Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang

81-82 Hùng Vương, xã Bình Kiến, TP Tuy Hoà

 

III

Vac-xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm

Sở Tài chính,

Sở NNPTNT

1

Công ty TNHH Bách Lan

55 Lương Văn Chánh, phường 5, TP Tuy Hoà

 

IV

Sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi

Sở Tài chính,

Sở Y tế

1

Công ty TNHH TMDV Sài Gòn - Phú Yên

Ô phố B8, KDD Duy Tân, phường 4, TP Tuy Hoà

 

2

Công ty TNHH Thương mại Vạn Phúc

Lô A37 - A40 đường 8A, KDD số 2, dọc đường Trần Phú, TP Tuy Hoà

 

3

DNTN Thuận Liên

403 Trần Hưng Đạo, phường 6, TP Tuy Hoà

 

4

DNTN Yến Châu

25 Lê Lợi, phường 2, TP Tuy Hoà

 

5

Công ty Đầu tư phát triển thương mại Hoàng Phương

51 Nguyễn Trãi, phường 4, TP Tuy Hoà

 

6

Nhà phân phối Cường Thoa

322 Trần Hưng Đạo, phường 4, TP Tuy Hoà

 

V

Đường ăn, bao gồm đường trắng và đường tinh luyện

Sở Tài chính,

Sở Công thương

1

Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam

TT Củng Sơn, huyện Sơn Hoà

 

2

Công ty Cổ phần Mía đường Tuy Hoà

Thôn Phước Lương, xã Hoà Phú, huyện Tây Hoà

 

3

Công ty TNHH Rượu Vạn Phát

Thôn Mặc Hàn, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa

 

VI

Thóc, gạo tẻ thường

Sở Tài chính,

Sở Công thương

1

Hiệu buôn Tý Linh (Đoàn Ngọc Sang)

27B Bến xe, phường 4, TP Tuy Hoà

 

2

Hiệu buôn Thái Hàn (Nguyễn Thái Thanh)

91 Nguyễn Trãi, phường 4, TP Tuy Hoà

 

 

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THỰC HIỆN KÊ KHAI GIÁ
(Kèm theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 của UBND tỉnh)

Số TT

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

ĐỊA CHỈ

CƠ QUAN TIẾP NHẬN

I

Các tổ chức, cá nhân tại Phụ lục 1 kèm theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 của UBND tỉnh

 

II

Xi măng, thép xây dựng

Sở Tài chính, Sở Xây dựng

1

Công ty xi măng Coseco Phú Yên.

Xã An Phú, TP Tuy Hòa

 

2

Công ty TNHH Phúc Hưng.

28 Ngô Gia Tự, phường Phú Thạnh, TP Tuy Hoà

 

3

Công ty Cổ phần thương mại Ngọc Khánh.

09 Đồng Khởi, phường 7, TP Tuy Hoà

 

4

DNTN Thái Nguyên.

357 Lê Lợi, phường 5, TP Tuy Hoà

 

5

DNTN Thanh Bình A.

178 Nguyễn Văn Linh, phường Phú Lâm, TP Tuy Hoà

 

6

DNTN Đắc Tín.

06 Hải Dương, xã Bình Ngọc, TP Tuy Hoà

 

7

Công ty TNHH TM Bảo Gia.

Lô E65 Đại lộ Hùng Vương, phường 9, TP Tuy Hoà

 

8

Công ty TNHH TM&XD Thể Đào.

Thôn Phước Hậu 2, phường 9, TP Tuy Hoà

 

9

DNTN Thương mại Tiền Phong.

155 Lê Thành phương, TP Tuy Hoà

 

10

DNTN Kinh doanh thép Thắng Lợi.

226 Nguyễn Tất Thành, TP Tuy Hoà

 

11

DNTN VLXD Thanh Long.

266 Hùng Vương, phường 7, TP Tuy Hoà

 

12

Công ty TNHH TM Minh Tân Tiến.

62 Lê Lợi, phường 3, TP Tuy Hoà

 

III

Thức ăn chăn nuôi

Sở Tài chính, Sở NNPTNT

1

DNTN Thuỷ sản Đắc Lộc.

35 Nguyễn Đình Chiểu, TP Tuy Hoà

 

2

Công ty TNHH Bách Lan.

55 Lương Văn Chánh, phường 5, TP Tuy Hoà

 

3

Hiệu buôn Tuyết Dũng (Nguyễn Hữu Dũng).

09 Cao Thắng, phường 1, TP Tuy Hoà

 

IV

Giấy in

Sở Tài chính,

Sở Công thương

1

Công ty cổ phần In – Thương mại Phú Yên.

396 Hùng Vương, TP. Tuy Hòa

 

2

Công ty Cổ phần Giấy Xuân Hải.

Lô E8, KCN Đông Bắc Sông Cầu, TX Sông Cầu

 

3

DNTN Alpha.

58 Lê Thánh Tôn, phường 3, TP Tuy Hoà

 

V

Dịch vụ Cảng biển, dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay

Sở Tài chính, Sở GTVT

1

Công ty TNHH Một thành viên Cảng Vũng Rô.

225 Hùng Vương, phường 5, TP Tuy Hoà

 

2

Cảng hàng không Tuy Hoà - Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam.

Phường Phú Thạnh, TP Tuy Hoà

 

VI

Sản xuất đá, khai thác cát, sỏi

Sở Tài chính,

Sở Xây dựng

1

Công ty Cổ phần xây dựng Giao thông Phú Yên.

06 Lê Lợi, phường 1, TP Tuy Hoà

 

2

Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng 1.5.

Km10, Quốc lộ 1, xã An Phú, TP Tuy Hoà

 

3

Công ty Cổ phần XD & DV HA TA CO.

Quốc lộ 1, thôn Hảo Sơn, xã Hoà Xuân Nam, H Đông Hoà

 

4

Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Bằng Sơn.

12 Chu Văn An, phường 4, TP Tuy Hoà

 

5

Doanh nghiệp tư nhân Lý Tấn Phát.

Km86+800 Quốc lộ 29, khu phố 10, TT Hai Riêng, huyện Sông Hinh

 

6

Công ty Cổ phần khai thác & chế biến khoáng sản Vĩ Đạt.

Thôn Tân Mỹ, xã Hoà Phú, huyện Tây Hoà

 

7

Công ty TNHH Bảo Trân.

Km7 Quốc lộ 1A, xã An Phú, TP Tuy Hoà

 

8

Công ty Cổ phần 3.2.

Km1322 QL1, xã An Phú, TP Tuy Hoà

 

VII

Sản xuất ống cống, gối cống bê tông ly tâm

Sở Tài chính, Sở Xây dựng

1

Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng 1.5.

Km10, Quốc lộ 1, xã An Phú, TP Tuy Hoà

 

2

Công ty TNHH Thuận Đức III.

Thôn Phú Mỹ, xã An Dân, huyện Tuy An

 

3

Công ty TNHH TMDV An Dân.

Quốc Lộ 1A, xã An Dân, huyện Tuy An

 

VIII

Sản xuất gạch Tuynel

Sở Tài chính, Sở Xây dựng

1

Nhà máy gạch Tuynel Phú Yên.

Km08, Quốc lộ 1A, xã An Phú, TP Tuy Hoà

 

2

Công ty TNHH XD&SX Gạch Tuynel Tân An.

Thôn 4, xã Hoà Vinh, huyện Đông Hoà

 

3

Công ty TNHH VLXD Gia Thành.

Thôn Đá Mài, xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hoà

 

IX

Gạch Block bê tông, gạch không nung

Sở Tài chính, Sở Xây dựng

1

Công ty TNHH Sản xuất Vật liệu xây dựng Bích Hợp.

241 Nguyễn Tất Thành, phường 8, TP Tuy Hoà

 

2

DNTN Xây Dựng Châu Thịnh Phát.

Thôn Ngọc Phước, xã Bình Ngọc, TP Tuy Hoà

 

3

Công ty TNHH XD Phú Thuận.

54 Nguyễn Chí Thanh, phường 7, TP Tuy Hoà

 

4

Công ty TNHH XD Thành Sơn.

Lô A40 Hai Bà Trưng, KĐT Hưng Phú, phường 5, TP Tuy Hoà

 

X

Sản xuất, khai thác đá Granite

Sở Tài chính, Sở Xây dựng

1

Công ty Cổ phần Khai thác & chế biến khoáng sản Hùng Dũng.

Thôn Tân An, xã EaBar, huyện Sông Hinh

 

2

Công ty TNHH Hợp Châu.

Lô A11 Khu Công nghiệp An Phú, xã An Phú, TP Tuy Hoà

 

3

Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Phú Yên.

Lô A7, A8, A17, A18 Khu công nghiệp An Phú, xã An Phú, TP Tuy Hoà

 

4

Chi nhánh Công ty Sản xuất Đá Granite Phú Yên.

Ba Bản, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hoà

 

XI

Sản xuất Trụ BTLT, xà mạ kẽm

Sở Tài chính, Sở Xây dựng

1

Công ty Cổ phần Xây lắp Tiến Đạt.

53B Duy Tân, phường 5, TP Tuy Hoà

 

2

Công ty TNHH XD & Quảng Cáo Phương Tuấn.

72 Trần Phú, phường 2, TP Tuy Hoà

 

XII

Sản xuất Tole, Xà gồ, lưới rào

Sở Tài chính, Sở Xây dựng

1

Công ty TNHH Bích Hợp.

241 Nguyễn Tất Thành, phường 8, TP Tuy Hoà

 

2

Công ty TNHH XD & Quảng Cáo Phương Tuấn.

72 Trần Phú, phường 2, TP Tuy Hoà

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1590/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1590/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 26/08/2015
Ngày hiệu lực 26/08/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1590/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1590/QĐ-UBND tổ chức cá nhân thực hiện đăng ký giá kê khai giá Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1590/QĐ-UBND tổ chức cá nhân thực hiện đăng ký giá kê khai giá Phú Yên
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1590/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Phú Yên
Người ký Nguyễn Ngọc Ẩn
Ngày ban hành 26/08/2015
Ngày hiệu lực 26/08/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1590/QĐ-UBND tổ chức cá nhân thực hiện đăng ký giá kê khai giá Phú Yên

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1590/QĐ-UBND tổ chức cá nhân thực hiện đăng ký giá kê khai giá Phú Yên

  • 26/08/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 26/08/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực