Quyết định 1591/QĐ-UBND

Quyết định 1591/QĐ-UBND năm 2017 về phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Quyết định 1591/QĐ-UBND 2017 phân công công tác Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã được thay thế bởi Quyết định 169/QĐ-UBND 2019 phân công công tác của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tuyên Quang và được áp dụng kể từ ngày 01/03/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 1591/QĐ-UBND 2017 phân công công tác Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1591/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KHOÁ XVIII, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân;

Sau khi thống nhất ý kiến của tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công phụ trách các lĩnh vực công tác của Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh là người đứng đầu Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo, điều hành công việc của Ủy ban nhân dân, thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều 22 Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công các Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo, xử lý các công việc thường xuyên thuộc thẩm quyền của Chủ tịch trong từng lĩnh vực công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; kịp thời báo cáo, xin ý kiến Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề quan trọng. Những công việc liên quan đến các Phó Chủ tịch khác thì chủ động phối hợp giải quyết; trong trường hợp có ý kiến khác nhau thì báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Trong phạm vi, lĩnh vực được phân công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm và quyền hạn thay mặt Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng các quy hoạch, kế hoạch, các cơ chế, chính sách, đề án phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương và các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Kiểm tra đôn đốc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật và các nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn, ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

- Chỉ đạo, xử lý những vấn đề phát sinh, những vấn đề cần phối hợp liên ngành của các cơ quan chuyên môn, ủy ban nhân dân huyện, thành phố thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân trong phạm vi được phân công.

- Theo dõi, chỉ đạo, xử lý những vấn đề về công tác nội bộ của các cơ quan, địa phương được phân công.

- Chấp hành và thực hiện những công việc khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

4. Khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vắng mặt, trong trường hợp xét thấy cần thiết một Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy nhiệm thay mặt Chủ tịch lãnh đạo công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Trong trường hợp xét thấy cần thiết, hoặc khi Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vắng mặt thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp chỉ đạo xử lý công việc đã phân công cho Phó Chủ tịch.

6. Căn cứ tình hình thực tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh việc phân công công việc của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Đồng chí Phạm Minh Huấn, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

a) Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau:

- Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh (bao gồm cả quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất).

- Cải cách hành chính, tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, xây dựng chính quyền, địa giới hành chính; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; nội chính; tôn giáo; công tác khen thưởng.

- Tài chính ngân sách, kế hoạch và đầu tư; giao thông vận tải; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; xúc tiến đầu tư; phát thanh, truyền hình.

- Quốc phòng, an ninh; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Những nhiệm vụ đột xuất, quan trọng và những giải pháp có tính đột phá trên các lĩnh vực.

- Chủ trương thực hiện các dự án.

- Quan hệ phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Tỉnh ủy, các cơ quan Đảng, Đoàn Đại biểu Quốc hội địa phương, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự và các tổ chức chính trị - xã hội.

c) Theo dõi, chỉ đạo công tác các cơ quan, đơn vị, địa phương: Công an tỉnh; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Sở Nội vụ; Sở Giao thông Vận tải; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Thanh tra tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư; Ban điều phối Dự án hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn; huyện Chiêm Hóa và huyện Hàm Yên.

d) Trực tiếp làm Chủ tịch hội đồng, Trưởng các Ban theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

2. Đồng chí Trần Ngọc Thực, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

a) Làm nhiệm vụ Phó Bí thư Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác

- Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, quản lý đô thị.

- Công nghiệp, thương mại; phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại.

- Di dân, tái định cư Thủy điện Tuyên Quang; các khu Công nghiệp; nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

- Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI);

- Phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Liên đoàn lao động tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh và theo dõi hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực phân công phụ trách sau khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương và dự án đầu tư;

- Tiếp công dân, giải quyết đơn thư theo phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

c) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi chỉ đạo công tác các cơ quan, đơn vị, địa phương: Sở Xây dựng; Sở Công Thương; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang; Ban quản lý Dự án vùng căn cứ cách mạng; Quỹ đầu tư phát triển tỉnh; Điện lực; huyện Sơn Dương và thành phố Tuyên Quang.

d) Trực tiếp làm Chủ tịch Hội đồng, Trưởng các Ban theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

đ) Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Đồng chí Nguyễn Đình Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

a) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác

- Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng nông thôn mới, nước sạch vệ sinh môi trường; công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.

- Dân tộc, phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi;

- Đền bù giải phóng mặt bằng;

- Thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực phân công phụ trách sau khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương và dự án đầu tư;

- Tiếp công dân, giải quyết đơn thư theo phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Phối hợp với Hội Nông dân và theo dõi các Hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;

b) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi chỉ đạo công tác các cơ quan, đơn vị, địa phương: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài nguyên và Môi trường; Ban Dân tộc tỉnh; Cục Thống kê tỉnh; huyện Na Hang.

c) Trực tiếp làm Chủ tịch Hội đồng, Trưởng các Ban theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

d) Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

a) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác

- Giáo dục và Đào tạo;

- Ngoại vụ; viện trợ phi chính phủ (NGO); Tư pháp, Giáo dục quốc phòng và giáo dục pháp luật;

- Văn hóa, thể thao, du lịch; Thông tin truyền thông, báo chí; công tác Thi đua;

- Thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách sau khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương và dự án đầu tư;

- Tiếp công dân, giải quyết đơn thư theo phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Phối hợp công tác với Tỉnh Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và theo dõi các hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực phụ trách.

b) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi chỉ đạo công tác các cơ quan, đơn vị, địa phương: Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Tư pháp; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Ngoại vụ; Sở Thông tin và Truyền thông; Ban Quản lý khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm; Ban Quản lý khu du lịch sinh thái Na Hang; các Trường Đại học, Cao đẳng; huyện Yên Sơn.

c) Trực tiếp làm Chủ tịch Hội đồng, Trưởng các Ban theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

d) Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

a) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác

- Chính sách tiền lương; bảo hiểm xã hội; tín dụng;

- Y tế, dân số, gia đình và trẻ em;

- Khoa học và Công nghệ;

- Lao động việc làm và các vấn đề xã hội; chương trình giảm nghèo;

- Sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước; phát triển các loại hình doanh nghiệp; kinh tế Hợp tác xã.

- Thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách sau khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương và dự án đầu tư;

- Tiếp công dân, giải quyết đơn thư theo phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Phối hợp công tác với Hội Phụ nữ tỉnh và theo dõi các hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực phụ trách.

b) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi chỉ đạo công tác các cơ quan, đơn vị, địa phương: Sở Y tế; Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Sở Khoa học và Công nghệ; Liên minh Hợp tác xã; Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn; Kho bạc Nhà nước; Cục Thuế; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chi nhánh Ngân hàng nhà nước; Chi nhánh Ngân hàng Phát triển; Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh; huyện Lâm Bình.

c) Trực tiếp làm Chủ tịch Hội đồng, Trưởng các Ban theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

d) Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thành viên Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan thuộc tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu QH địa phương;
- Các Đ/c UVBTV Tỉnh uỷ;
- Các Ban Đảng Tỉnh ủy;
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; VP Tỉnh ủy;
- UB Mặt trận Tổ Quốc và các đoàn thể;
- Như Điều 3; ( thực hiện)
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- PCVP UBND tỉnh;
- TP, PTP, CV khối NCTH;
- Lưu: VT, NV.

CHỦ TỊCH
Phạm Minh Huấn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1591/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1591/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2017
Ngày hiệu lực29/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/03/2019
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1591/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1591/QĐ-UBND 2017 phân công công tác Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1591/QĐ-UBND 2017 phân công công tác Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1591/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
       Người kýPhạm Minh Huấn
       Ngày ban hành29/12/2017
       Ngày hiệu lực29/12/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/03/2019
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1591/QĐ-UBND 2017 phân công công tác Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1591/QĐ-UBND 2017 phân công công tác Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang