Quyết định 1591/QĐ-UBND

Quyết định 1591/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Nội dung toàn văn Quyết định 1591/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính tỉnh Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1591/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 10 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND TỈNH SÓC TRĂNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 ca Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Sóc Trăng (kèm theo danh mục).

Các thủ tục hành chính bãi bỏ nêu trên được thực hiện theo Quyết định số 629/QĐ-BVHTTDL 25/02/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và được Chủ tịch UBND tỉnh công bố tại Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tnh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (VPCP);
- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính;
- Trung tâm Phục vụ hành chính công;
- Lưu: HC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hùng

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND TỈNH SÓC TRĂNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1591/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng)

STT

Tên thủ tục hành chính

Lý do bãi bỏ

1

Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

Đã được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 629/QĐ-BVHTTDL 25/02/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

3

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

4

Cấp giấy phép triển lãm Mỹ thuật

5

Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc

6

Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng

Tổng số: 06 thủ tục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1591/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1591/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/06/2019
Ngày hiệu lực10/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1591/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1591/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính tỉnh Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1591/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính tỉnh Sóc Trăng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1591/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
       Người kýNgô Hùng
       Ngày ban hành10/06/2019
       Ngày hiệu lực10/06/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1591/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính tỉnh Sóc Trăng

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1591/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính tỉnh Sóc Trăng

          • 10/06/2019

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 10/06/2019

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực