Quyết định 1593/QĐ-TTg

Quyết định 1593/QĐ-TTg năm 2007 phê duyệt đề án tổ chức Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 39 năm 2008 tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1593/QĐ-TTg phê duyệt đề án tổ chức Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 39 năm 2008 tại Việt Nam


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 1593/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 23  tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔ CHỨC OLYMPIC VẬT LÝ QUỐC TẾ LẦN THỨ 39 NĂM 2008 TẠI VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 11176/TTr-BGDĐT ngày 18 tháng 10 năm 2007 về việc phê duyệt Đề án tổ chức Olympic Vật lý Quốc tế lần thứ 39 năm 2008 tại Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án tổ chức Olympic Vật lý Quốc tế lần thứ 39 năm 2008 (IPhO 2008 ) tại Việt Nam với các nội dung chính như sau:

1. Mục đích

Tổ chức tốt Olympic Vật lý Quốc tế lần thứ 39 và Hội nghị Liên đoàn thế giới về các kỳ thi vật lý; khuyến khích học tập và giảng dạy môn Vật lý trong nhà trường; góp phần phát hiện, bồi dưỡng và đào tạo học sinh tài năng về Vật lý và thực hiện đường lối đối ngoại, chủ trương hội nhập của Đảng và Nhà nước.

2. Yêu cầu

a) Tuân thủ đúng Điều lệ của IPhO, các quy định của Hội đồng  quốc tế đối với nước đăng cai tổ chức IphO và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; kết hợp tổ chức IPhO lần thứ 39 và Hội nghị Liên đoàn thế giới về các kỳ thi vật lý năm 2008 đạt kết quả tốt đẹp;

b) Huy động sự phối hợp liên ngành và Ủy ban nhân dân các cấp để tổ chức IPhO 2008 một cách khoa học, tiết kiệm, bảo đảm an ninh, an toàn, đạt được tốt nhất mục đích đã đặt ra;

c) Thể hiện rõ bản sắc văn hóa dân tộc, tạo ấn tượng tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam đối với bạn bè quốc tế.

3. Quy mô

IPhO 2008 được tổ chức với sự tham gia của khoảng 100 đoàn đến từ khoảng 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới mà Việt Nam gửi giấy mời tham dự IPhO 2008 theo Quy chế IPhO.

Mỗi đoàn có 9 thành viên, gồm lãnh đạo đoàn, học sinh và quan sát viên.

Trong thời gian tổ chức IPhO 2008 có kết hợp tổ chức Hội nghị Liên đoàn thế giới về các kỳ thi vật lý theo thông lệ của Liên đoàn thế giới về các kỳ thi vật lý (WFPhC), có khoảng trên 80 đại biểu tham dự.

4. Thời gian

IPhO 2008 diễn ra trong 10 ngày, từ ngày 20 đến ngày 29 tháng 7 năm 2008 và Hội nghị Liên đoàn thế giới về các kỳ thi vật lý họp từ ngày 29 tháng 7 năm 2008 đến ngày 02 tháng 8 năm 2008.

5. Địa điểm tổ chức chính: thành phố Hà Nội.

6. Nhiệm vụ chủ yếu của IPhO 2008

a) Xây dựng và chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy định của IPhO 2008 phù hợp Quy chế IPhO hiện hành, quy định của Hội đồng quốc tế đối với nước đăng cai tổ chức IphO và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

b) Tổ chức đón, tiễn các đoàn và khách mời tham dự IPhO 2008 và dự Hội nghị Liên đoàn thế giới về các kỳ thi vật lý; hướng dẫn, hỗ trợ các đoàn thực hiện các thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh Việt Nam;

c) Tổ chức soạn thảo đề thi, coi thi, chấm thi, trao giải và thực hiện các thủ tục cần thiết của IPhO 2008, theo Quy chế của IPhO và quy định của Hội đồng quốc tế đối với nước đăng cai tổ chức IPhO; tổ chức tuyển dụng, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ chuyên môn bảo đảm tiêu chuẩn, trình độ theo quy định IPhO, là những người công tác, học tập ở trong nước hoặc nước ngoài để tham gia ban xây dựng đề thi, chấm thi và các hoạt động có liên quan đến chuyên môn;

- Tổ chức thuê các chuyên gia vật lý nước ngoài tham gia các công tác chuyên môn của IPhO 2008, trong trường hợp cần thiết; ký kết hợp đồng thuê thư ký chuyên trách cho công tác tổ chức;

- Tổ chức đội ngũ phụ trách viên, tình nguyện viên phục vụ các đoàn tham dự IPhO 2008.

d) Tổ chức Hội nghị Liên đoàn thế giới về các kỳ thi vật lý;

đ) Tổ chức ăn, ở cho các đoàn dự thi và những người tham gia tổ chức chu đáo, bảo đảm an toàn, chuẩn bị cơ sở vật chất, các dịch vụ kỹ thuật, công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của IPhO 2008;

e) Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, tham quan, du lịch cho các đoàn tham gia;

g) Thực hiện các công tác: tổ chức các cuộc họp; thông tin, tuyên truyền; tài chính, vận động tài trợ, nghi lễ, lễ tân, an ninh, an toàn, y tế và an toàn vệ sinh thực phẩm; bảo đảm giao thông thông suốt, hậu cầu, dịch vụ công cộng trong suốt thời gian tổ chức IPhO 2008 và Hội nghị Liên đoàn thế giới về các kỳ thi vật lý.

7. Kinh phí thực hiện

a) Kinh phí chuẩn bị và tổ chức IPhO 2008 và Hội nghị Liên đoàn thế giới về các kỳ thi vật lý được thực hiện từ các nguồn:

- Ngân sách nhà nước;

- Lệ phí đóng góp của các đoàn tham dự;

- Tài trợ và các nguồn hợp pháp khác.

b) Việc xây dựng, phê duyệt và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật liên quan, bảo đảm kinh phí được sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả;

c) Việc phân bổ kinh phí thực hiện căn cứ vào nội dung, nhiệm vụ cụ thể và thực hiện theo Quy chế quản lý kinh phí tổ chức IPhO 2008 tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành và hướng dẫn thực hiện.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của Hội đồng Chỉ đạo và Ban Tổ chức

a) Thành lập Hội đồng Chỉ đạo quốc gia chuẩn bị và tổ chức Olympic Vật lý Quốc tế tại Việt Nam (Hội đồng Chỉ đạo) do Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân làm Chủ tịch và các thành viên Hội đồng gồm đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Vật lý Việt Nam.

Hội đồng Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo việc tổ chức IPhO 2008; giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức, thực hiện.

b) Thành lập Ban Tổ chức Olympic Vật lý Quốc tế lần thứ 39 năm 2008 (Ban Tổ chức IPhO 2008) do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Trưởng ban, các thành viên là đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan.

2. Phân công trách nhiệm

a) Bộ Giáo dục và Đào tạo:

- Chủ trì, phối hợp với Hội Vật lý Việt Nam và các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan, xây dựng kế hoạch, tổ chức IPhO 2008 và Hội nghị Liên đoàn thế giới về các kỳ thi vật lý;

- Phối hợp hoạt động giữa các Bộ, ngành, địa phương liên quan giải quyết những khó khăn nảy sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch chuẩn bị và tổ chức IPhO 2008 và Hội nghị Liên đoàn thế giới về các kỳ thi vật lý;

- Chủ trì xây dựng dự toán kinh phí tổ chức IPhO 2008, thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và những quy định của pháp luật liên quan.

- Chủ trì chỉ đạo thực hiện việc thu, chi và quyết toán kinh phí theo Quy chế quản lý kinh phí tổ chức IPhO 2008 tại Việt Nam.

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo:

- Xây dựng và ban hành, hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý kinh phí tổ chức IPhO 2008 và Hội nghị Liên đoàn thế giới về các kỳ thi vật lý theo yêu cầu, nội dung và đặc thù của việc tổ chức IPhO 2008, thông lệ quốc tế, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;

- Bố trí kinh phí tổ chức thực hiện IPhO 2008 và Hội nghị Liên đoàn thế giới về các kỳ thi vật lý;

- Thẩm định, phê duyệt, hướng dẫn thực hiện và quyết toán kinh phí tổ chức IPhO 2008 và Hội nghị Liên đoàn thế giới về các kỳ thi vật lý theo quy định.

c) Bộ Ngoại giao tư vấn, giúp Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo, Ban Tổ chức IPhO 2008 xây dựng và triển khai kế hoạch đón tiếp các đoàn và công tác lễ tân; chỉ đạo các cơ quan ngoại giao của Việt Nam tại nước ngoài hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động liên quan đến việc tổ chức IPhO 2008 và Hội nghị Liên đoàn thế giới về các kỳ thi vật lý;

d) Bộ Y tế phối hợp với Bộ, ngành có liên quan chỉ đạo công tác bảo đảm dịch vụ y tế, kiểm dịch biên giới, an toàn – vệ sinh thực phẩm phục vụ IPhO 2008;

đ) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tổ chức IPhO 2008 xây dựng và chỉ đạo việc thực hiện các chương trình tham quan, du lịch cho lãnh đạo, học sinh và thành viên các đoàn tham dự IPhO 2008, thực hiện tốt công tác quảng bá hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè quốc tế;

e) Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông, các sở, ban, ngành xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong và ngoài nước về IPhO 2008.

g) Bộ Công an phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan chỉ đạo công tác xây dựng và hướng dẫn thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn trong thời gian tổ chức IPhO 2008 và Hội nghị Liên đoàn thế giới về các kỳ thi vật lý;

h) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với các Bộ, ngành, tổ chức liên quan và Ban tổ chức IPhO 2008 xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm giao thông, an ninh, an toàn, trật tự xã hội, dịch vụ công cộng … và các nhiệm vụ chuẩn bị, tổ chức IPhO 2008 và Hội nghị Liên đoàn thế giới về các kỳ thi vật lý trong phạm vi địa bàn Hà Nội;

i) Đề nghị trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ban Tổ chức IPhO 2008 và Hội Liên đoàn thế giới về các kỳ thi vật lý, các đơn vị liên quan giúp Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền sâu, rộng trong học sinh, sinh viên về IPhO 2008.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ban tuyên giáo Trung ương;
- UBVHGDTNTN và nhi đồng của Quốc hội;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ;
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KG (5b). A.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1593/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1593/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/11/2007
Ngày hiệu lực23/11/2007
Ngày công báo05/12/2007
Số công báoTừ số 809 đến số 810
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1593/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1593/QĐ-TTg phê duyệt đề án tổ chức Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 39 năm 2008 tại Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1593/QĐ-TTg phê duyệt đề án tổ chức Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 39 năm 2008 tại Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1593/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Thiện Nhân
        Ngày ban hành23/11/2007
        Ngày hiệu lực23/11/2007
        Ngày công báo05/12/2007
        Số công báoTừ số 809 đến số 810
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 1593/QĐ-TTg phê duyệt đề án tổ chức Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 39 năm 2008 tại Việt Nam

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 1593/QĐ-TTg phê duyệt đề án tổ chức Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 39 năm 2008 tại Việt Nam

             • 23/11/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 05/12/2007

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 23/11/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực