Quyết định 1593/QĐ-UBND

Quyết định 1593/QĐ-UBND năm 2019 về chỉ tiêu giám sát, đánh giá thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 1593/QĐ-UBND 2019 Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1593/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 30 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHỈ TIÊU GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐÀO TO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo ngh cho lao động nông thôn đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 01/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ sửa đi, bổ sung Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng;

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Th tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1952/QĐ-LĐTBXH ngày 19/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch thực hiện “Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 736/QĐ-LĐTBXH ngày 29/5/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về ban hành ch tiêu giám sát, đánh giá thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 2275/TTr-SLĐTBXH ngày 23 tháng 9 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này chỉ tiêu giám sát, đánh giá thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hướng dẫn cụ thể các chtiêu giám sát, đánh giá thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” và thời gian báo cáo đi với cp xã; tng hợp, báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” trên địa bàn huyện, thành phố theo các chtiêu quy định tại Điều 1 Quyết định này, gi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 10 tháng 7 hàng năm (đối với báo cáo 6 tháng) và trước ngày 10 tháng 01 của năm sau liền k(đối với báo cáo năm) để tng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 3. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp vi các Sở, Ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hướng dẫn và triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh; Giám đc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành thuộc tnh; Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Lao động -TB&XH;
- T
ng cục GDNN (Bộ LĐ-TB&XH);
- CT và các PCT UBND t
nh;
- Cổng thông tin điện tử của t
nh;
- VPUB: L
Đ, VXNV;
- Lưu: VT. NVT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Bình

 

CHỈ TIÊU GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

(Kèm theo Quyết định số 1593/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

Tên chỉ tiêu

ng dẫn chỉ tiêu

Kết quả thực hiện

I. CHĐẠO ĐIU HÀNH

1. Công tác kiểm tra, giám sát về đào tạo ngh cho LĐNT

- Tổng số đoàn kiểm tra, giám sát của địa phương (tnh, huyện, xã) thực hiện trong kỳ báo cáo. % so với kế hoạch năm và cùng kỳ năm trước.

- Lũy kế đến thời điểm báo cáo (Tính từ năm 2010 đến kỳ báo cáo).

2. Danh mục nghề đào tạo cho LĐNT của UBND cấp tỉnh phê duyệt (Có danh mục kèm theo).

- Tổng số nghề trong kỳ báo cáo.

- Lũy kế đến thời điểm báo cáo.

2.1. Nghề nông nghiệp

- Tổng số nghtrong kỳ báo cáo.

- Lũy kế đến thời điểm báo cáo.

2.2. Nghề phi nông nghiệp

- Tổng số nghề trong kỳ báo cáo.

- Lũy kế đến thời điểm báo cáo.

3. Kế hoạch đào tạo nghề cho LĐNT và đào tạo, bồi dưỡng công chức xã được phê duyệt (Có Quyết định phê duyệt kế hoch và bản tổng hợp kèm theo).

- Số quyết định phê duyệt trong năm báo cáo.

- Số lượng và tên nội dung hoạt động được bố trí kinh phí thực hiện.

4. Số nghề đào tạo cho LĐNT đã xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, được UBND cấp tnh phê duyệt (Có danh mục ngh phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật kèm theo).

- Số nghề trong kỳ báo cáo.

- Lũy kế đến thời điểm báo cáo.

5. Snghề đào tạo nghề cho LĐNT đã xây dựng định mức chi phí đào tạo, đơn giá đặt hàng, được UBND tỉnh phê duyệt (Có danh mục nghề phê duyệt định mức chi phí đào tạo kèm theo).

- Số nghề trong kỳ báo cáo.

- Lũy kế đến thời điểm báo cáo.

6. Số lượng các văn bản ca cấp tnh, các sở, ngành, địa phương hướng dẫn, chđạo về đào tạo nghề cho LĐNT được ban hành (Có danh mục văn bản kèm theo).

- Số lượng văn bản trong kỳ báo cáo.

- Lũy kế đến thời điểm báo cáo.

7. Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề ca cấp tnh ban hành đang áp dụng riêng tại địa phương (Tên chính sách cụ thể kèm theo).

- Số nghị quyết/Quyết định ban hành trong kỳ báo cáo.

- Lũy kế đến thời điểm báo cáo.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

8. Công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề cho LĐNT

- Số lượng tin, bài, chuyên đề, phóng sự được phát trên các báo, đài, trang điện tử của các cơ quan, ban ngành địa phương trong kỳ báo cáo.

- Lũy kế đến thời điểm báo cáo.

9. Số chương trình, giáo trình được cập nhật, chnh sửa hoặc xây dựng mới

- Số lượng trong kỳ báo cáo. % so với kế hoạch năm và cùng kỳ năm trước.

- Lũy kế đến thời điểm báo cáo.

9.1. Số chương trình đào tạo nghề nông nghiệp

- Số lượng trong kỳ báo cáo. % so với kế hoạch năm và cùng kỳ năm trước.

- Lũy kế đến thời điểm báo cáo.

9.2. Số chương trình đào tạo nghề phi nông nghiệp

- Số lượng trong kỳ báo cáo. % so với kế hoạch năm và cùng kỳ năm trước.

- Lũy kế đến thời điểm báo cáo.

10. Sgiáo viên/ người dạy nghề được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm/kỹ năng dạy học

- Slượng giáo viên; số lượng người dạy nghề trong kỳ báo cáo. % so với kế hoạch năm và cùng kỳ năm trước.

- Lũy kế đến thời điểm báo cáo. So sánh với chỉ tiêu kế hoạch trong Đề án.

11. Tổng số LĐNT được tuyển sinh đào tạo nghề nghiệp

- Tổng số người trong kỳ báo cáo. % so với kế hoạch năm và so với cùng kỳ năm trước.

- Lũy kế đến thời điểm báo cáo. So sánh với chỉ tiêu kế hoạch trong Đề án.

11.1. Chia theo cấp trình độ đào tạo

11.1.1. Số LĐNT được tuyển sinh đào tạo trình độ cao đẳng

- Số người trong kỳ báo cáo.

- % so với tổng sLĐNT được tuyển sinh đào tạo nghề nghiệp (11)

- % so với kế hoạch năm và so với cùng kỳ năm trước.

- Lũy kế đến thời điểm báo cáo.

11.1.2. Số LĐNT được tuyển sinh đào tạo trình độ trung cấp

11.1.3. Số LĐNT được tuyển sinh đào tạo trình độ sơ cấp

11.1.4. SLĐNT được tuyển sinh đào tạo dưi 03 tháng

1.1.2. Tng số LĐNT được hỗ trợ đào tạo cấp, đào tạo dưi 03 tháng theo chính sách quy định tại quyết định số 46/2015/QĐ-TTg chia theo lĩnh vực

- Tổng số người trong kỳ báo.

- % so với tổng số LĐNT được tuyển sinh đào tạo sơ cấp tại mục (11.1.3), đào tạo dưới 03 tháng tại mục (11.1.4).

- % so với kế hoạch năm và so với cùng kỳ năm trước.

- Lũy kế đến thời điểm báo cáo. So sánh với chỉ tiêu kế hoạch trong Đ án.

11.2.1. Số người được hỗ trợ học nghề nông nghiệp

- Số người trong kỳ báo cáo.

- % so với tổng số LĐNT được hỗ trợ đào tạo sơ cấp, đào to dưới 03 tháng ti mc (11.2).

- % so với kế hoạch năm và so với cùng kỳ m trước.

- Lũy kế đến thời điểm báo cáo.

11.2.2. Số người được hỗ trợ học nghề phi nông nghiệp

11.3. Tổng số LĐNT đưc hỗ trợ học nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng chia theo đối tượng (người thuộc đối tượng nào thì thống kê tng hợp đy đủ theo đi tượng đó)

11.3.1. Lao động nữ

- Số người trong kỳ báo cáo.

- % so với tổng số LĐNT được htrợ đào tạo sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng tại mục (11.2).

- % so với kế hoạch năm và so với cùng kỳ năm trước.

- Lũy kế đến thời điểm báo cáo.

11.3.2. Số người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

11.3.3. Sngười dân tộc thiểu số

11.3.4. Số người thuộc hộ nghèo

11.3.5. Số người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất canh tác, kinh doanh

11.3.6. Số người khuyết tật

11.3.7. Sngười thuộc hộ cận nghèo

11.3.8. Số LĐNT không thuộc các đối tượng nêu trên

12. Tng số cơ sở tham gia đào tạo nghề cho LĐNT

- Tổng số trong kỳ báo cáo.

- % so với cùng kỳ năm trước.

12.1. Trường Cao đẳng

12.2. Trường Trung cấp

- Số lượng trong kỳ báo cáo.

- % so với tổng scơ sở tại mục (12).

- % so với cùng kỳ năm trước.

12.3. Trung tâm GDNN (Bao gồm tất cả trung tâm GDNN; Trung tâm GDNN-GDTX).

12.4. Doanh nghiệp

12.5. Cơ sở đào tạo khác

13. Số cán bộ, công chức xã được đào tạo, bồi dưng

- Tổng số người trong kỳ báo cáo. % so với kế hoạch năm và so với cùng kỳ năm trước.

- Lũy kế đến thời điểm báo cáo. So sánh với chỉ tiêu kế hoạch trong Đề án.

14. Tổng số kinh phí (triệu đồng) đã sử dụng

- Tổng số kinh phí trong kỳ báo cáo. % so với kế hoạch năm và so với cùng kỳ năm trước.

- Lũy kế đến thời điểm báo cáo. So sánh chỉ tiêu kế hoạch kinh phí trong Đề án.

14.1. Chia theo nguồn vn

14.1.1. Ngân sách Trung ương

- Số kinh phí.

- % so với tổng s kinh phí tại mục (14.1)

- % so với kế hoạch năm và so với thực hiện năm trước.

- Lũy kế đến thời điểm báo cáo

14.1.2. Ngân sách đa phương

14.1.3. Các nguồn khác

14.2. Chia theo nội dung hoạt động

14.2.1. Kinh phí hỗ trợ đu tư cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo nghề (Kèm theo danh sách cơ sở đào tạo được h trợ đầu tư cơ sở vật chất thiết bị và chi tiết kinh phí theo từng cơ sở).

- Số kinh phí.

- % so với tổng số kinh phí tại mục (14.1). % so với kế hoạch năm và so với thực hiện năm trước.

- Lũy kế đến thời điểm báo cáo.

14.2.2. Kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng cho LĐNT

14.2.3. Kinh phí thực hiện các nội dung hoạt động khác về nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho LĐNT

14.2.4. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức xã

15. Số người được vay vốn hỗ trợ sn xuất sau học nghề (phân theo các nguồn: Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ QG GQVL, Ngân hàng Nông nghiệp, Ngân hàng thương mại,...)

- Số người trong kỳ báo cáo.

- Lũy kế đến thời điểm báo cáo.

III. HIỆU QU

16. Tổng số LĐNT có việc làm sau học nghề

- Tổng số người trong kỳ báo cáo.

- % so với tổng số người được hỗ trợ học nghề tại mục (11.2).

- % so với năm trước.

- Lũy kế đến thời điểm báo cáo.

16.1. Chia theo nghề hc

16.1.1. Số lao động có việc làm sau học nghề nông nghiệp

Tổng số người trong kỳ báo cáo.

- % so với tổng số người được hỗ trợ học nghề tại mục (11.2.1).

- % so với năm trước.

- Lũy kế đến thời điểm báo cáo.

16.1.2. Số lao động có việc làm sau học nghề phi nông nghiệp

Tổng số người trong kỳ báo cáo.

- % so với tổng số người được hỗ trợ học nghề tại mục (11.2.2).

- % so với năm trước.

- Lũy kế đến thời điểm báo cáo.

16.2. Chia theo lĩnh vc công việc

16.2.1. Slao động được doanh nghiệp tuyn dụng vào làm việc theo hợp đng lao động.

- Số người trong kỳ báo cáo.

- % so với tổng số người có việc làm sau học nghề tại mục (16).

- % so với năm trước.

- Lũy kế đến thời điểm báo cáo.

16.2.2. Số lao động được doanh nghiệp nhận ký hợp đồng bao tiêu sn phẩm

16.2.3. Số lao động tiếp tục làm nghề cũ nhưng năng suất lao động, thu nhập tăng lên

16.2.4. Số lao động thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ/nhóm sản xuất

16.2.5. Số lao động tự tạo việc làm

17. Số hộ gia đình có người tham gia học nghề được thoát nghèo

- Số hộ thoát nghèo lũy kế đến kỳ báo cáo.

- % so với số hộ có người nghèo được hỗ trợ học nghề.

18. Số hộ gia đình có người tham gia học nghề trở thành hộ có thu nhập khá

- Số hộ có thu nhập khá lũy kế đến kỳ báo cáo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1593/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1593/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/09/2019
Ngày hiệu lực30/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1593/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1593/QĐ-UBND 2019 Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1593/QĐ-UBND 2019 Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Ninh Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1593/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýLê Văn Bình
        Ngày ban hành30/09/2019
        Ngày hiệu lực30/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1593/QĐ-UBND 2019 Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Ninh Thuận

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1593/QĐ-UBND 2019 Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Ninh Thuận

            • 30/09/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/09/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực