Quyết định 1594/QĐ-UBND

Quyết định 1594/QĐ-UBND năm 2018 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang

Nội dung toàn văn Quyết định 1594/QĐ-UBND 2018 về Danh mục thủ tục hành chính của Sở Văn hóa tỉnh Tuyên Quang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1594/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 27 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TI BỘ PHẬN MỘT CỬA; DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TIẾP NHẬN TRỰC TUYN TRÊN CNG DỊCH VỤ CÔNG TỈNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH TUYÊN QUANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 9 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương trong năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các bộ, ngành, địa phương thực hiện trong năm 2018 - 2019;

Căn cứ Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 264/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang.

(Có Danh mục thủ tục hành chính chi tiết kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thực hiện việc niêm yết công khai tại Bộ phận Một cửa và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của cơ quan (nếu có) Danh mục thủ tục hành chính nêu tại Điều 1 Quyết định này ngay sau khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở, Thủ trưởng Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Cục KSTTHC-VPCP; (báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3; (thực hiện)
-
CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; (đăng tải)
- Phòng Tin học - Công báo; (
Đ/c Thủy, Tùng)
- Lưu: VT, KSTTHC (B.Nh).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Giang

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN VÀ KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN TRỰC TUYẾN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TỈNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH TUYÊN QUANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1594/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

STT

Thủ tục hành chính

Thực hiện tại Bộ phận Mt cửa

Thực hiện trực tuyến trên Cng dịch vụ công tỉnh

Mức độ 3

Mức độ 4

I

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (106 THỦ TỤC)

A

Lĩnh vực văn hóa

 

 

 

A1

Thủ tục Di sản văn hóa

 

 

 

 

Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

X

 

X

 

Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương

X

 

X

 

Xác nhận đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập

X

 

 

 

Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập

X

 

 

 

Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp

X

X

 

 

Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

X

 

X

 

Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích

X

 

 

 

Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hp pháp hiện vật

X

 

 

 

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cvật

X

 

 

10

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật

X

 

 

11

Cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

X

 

X

12

Cấp giấy chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

X

 

X

13

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích

X

 

X

14

Cấp giấy phép đăng ký di sản vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

X

X

 

A2

Thủ tục Điện ảnh

X

 

 

15

Cấp giấy phép phổ biến phim

X

X

 

16

Cấp giấy phép phổ biến phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đáp ứng các điều kiện:

+ Sản xuất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến.

+ Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến.

X

X

 

17

Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu)

X

X

 

A3

Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

 

 

 

18

Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật

X

X

 

19

Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật

X

X

 

20

Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ

X

X

 

21

Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng

X

X

 

22

Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc

X

X

 

23

Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam

X

X

 

24

Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm

X

X

 

A4

Nghệ thuật biểu diễn

X

 

 

25

Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương

X

X

X

26

Cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

X

 

 

27

Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương

X

 

 

28

Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương

X

X

 

29

Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương

X

 

X

30

Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

X

X

X

31

Tiếp nhận thông báo tổ chức biu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang không bán vé thu tiền tại các cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng ăn uống, giải khát

X

 

 

32

Chấp thuận địa điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu

X

 

 

A5

Văn hóa cơ sở

X

 

 

33

Cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp)

X

X

 

34

Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường

X

 

 

35

Cấp giấy phép tổ chức lễ hội

X

X

 

35

Công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

X

X

 

36

Thông báo sản phẩm quảng cáo trên bng quảng cáo, băng- rôn.

X

X

X

37

Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo

X

X

X

38

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

X

X

 

39

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

X

X

 

40

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

X

X

 

A6

Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

X

 

 

41

Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

X

X

 

42

Giám định văn hóa phẩm xuất khu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương

X

X

 

A7

Nhập khẩu văn hóa phẩm nhằm mục đích kinh doanh

 

 

 

43

Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu

X

X

 

44

Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu

X

X

 

45

Thủ tục xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu

X

X

 

A8

Thư viện

X

 

 

46

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 20.000 bản trở lên

X

 

 

A9

Gia đình

 

 

 

47

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

X

 

 

48

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

X

 

X

49

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

X

 

X

50

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

X

 

 

51

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

X

 

X

52

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thm quyền của UBND cấp tỉnh)

X

 

 

53

Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ về chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

X

 

 

54

Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

X

 

 

55

Cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

X

 

 

56

Cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

X

 

X

57

Cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

X

 

 

58

Cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

X

 

X

A10

Quản lý sử dụng vũ khí, súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

X

 

 

59

Thủ tục cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ

X

X

 

B

TH DỤC TH THAO

 

 

 

60

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp

X

X

 

61

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao

X

X

 

62

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động billards & snooker

X

X

 

63

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thể hình

X

X

 

64

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động vũ đạo giải trí

X

X

 

65

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động ththao tổ chức hoạt động bơi, lặn

X

X

 

66

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động khiêu vũ thể thao

X

X

 

67

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động môn võ cổ truyền và vovinam

X

X

 

68

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động quần vợt

X

X

 

69

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ

X

X

 

70

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động dù lượn và diều bay động cơ

X

X

 

71

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động tập luyện quyền anh

X

X

 

72

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Taekwondo

X

X

 

73

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bắn súng thể thao

X

X

 

74

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Karatedo

X

X

 

75

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng

X

X

 

76

Cấp giy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Judo

X

X

 

77

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng đá

X

X

 

78

Cấp giy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng bàn

X

X

 

79

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Cầu lông

X

X

 

80

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Patin

X

X

 

81

Đăng cai tổ chức Giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

X

 

 

C

DU LỊCH

 

 

 

C1

Lữ hành

 

 

 

82

Công nhận điểm du lịch

X

 

 

83

Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

X

 

 

84

Cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

X

 

 

85

Cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

X

 

 

86

Gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

X

 

 

87

Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành

X

 

 

88

Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể

X

 

 

89

Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản

X

 

 

90

Cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

X

 

 

91

Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện

X

 

 

92

Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy

X

 

 

93

Thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

X

 

 

94

Thtục chm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

X

 

 

95

Thủ tục Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

X

 

X

96

Thủ tục Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

X

 

X

97

Thủ tục Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

X

 

X

98

Thủ tục Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

X

 

X

99

Thủ tục Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm

X

 

 

100

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế

X

 

 

C2

Lĩnh vực lưu trú

X

 

 

101

Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1-3 sao đối với cơ sở lưu trú du lịch (khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch).

X

 

X

102

Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

X

 

 

103

Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

X

 

 

104

Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

X

 

 

105

Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

X

 

 

106

Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

X

 

 

II

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN (15 THỦ TỤC)

A1

Văn hóa cơ sở

 

 

 

107

Cấp giấy phép kinh doanh karaoke

X

 

 

108

Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

X

 

 

109

Công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “p văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương

X

 

 

110

Công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương

X

 

 

111

Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

X

 

 

112.

Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

X

 

 

113

Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

X

 

 

114

Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

X

 

 

A2

Thư viện

X

 

 

115

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản

X

 

 

A3

Gia đình

 

 

 

116

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

X

 

 

117

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

X

 

 

118

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

X

 

 

119

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

X

 

 

120

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

X

 

 

121

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

X

 

 

III

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ (03 THỦ TỤC)

A

VĂN HÓA

 

 

 

A1

Văn hóa cơ s

 

 

 

122

Công nhận gia đình văn hóa

X

 

 

A2

Thư vin

 

 

 

123

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản

X

 

 

B

TH DỤC TH THAO

 

 

 

124

Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

X

 

 

 

TỔNG

124 thủ tục

53 thủ tục

21 thủ tục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1594/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1594/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2018
Ngày hiệu lực27/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1594/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1594/QĐ-UBND 2018 về Danh mục thủ tục hành chính của Sở Văn hóa tỉnh Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1594/QĐ-UBND 2018 về Danh mục thủ tục hành chính của Sở Văn hóa tỉnh Tuyên Quang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1594/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýNguyễn Thế Giang
        Ngày ban hành27/12/2018
        Ngày hiệu lực27/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1594/QĐ-UBND 2018 về Danh mục thủ tục hành chính của Sở Văn hóa tỉnh Tuyên Quang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1594/QĐ-UBND 2018 về Danh mục thủ tục hành chính của Sở Văn hóa tỉnh Tuyên Quang

            • 27/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/12/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực