Quyết định 1595/QĐ-UBND

Quyết định 1595/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ; đưa ra khỏi danh mục công bố lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Nội dung toàn văn Quyết định 1595/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lao động Hải Phòng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1595/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 08 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; BÃI BỎ; ĐƯA RA KHỎI DANH MỤC CÔNG BỐ LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013, số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính; số 01/2018/TT-VPCP ngày 05/12/2018 hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ;

Căn cứ các Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 64/TTr-SLĐTBXH ngày 13/6/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ; đưa ra khỏi danh mục công bố lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội thực hiện tại Bộ phận Một cửa.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức thực hiện việc công khai danh mục và nội dung thủ tục hành chính lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội; xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính và cập nhật trên Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công thành phố theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các nội dung liên quan tại Quyết định số 625/QĐ-CT ngày 25/3/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- VPCP, Bộ LĐ-TB&XH;
- TTTU, TT HĐNDTP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Như Điều 4;
- C, PVP UBND TP;
- Các Phòng: KSTTHC, VX-NC, KTGS&TĐKT;
- Cổng TTĐTTP;
- CV: KSTTHC;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; BÃI BỎ; ĐƯA RA KHỎI DANH MỤC CÔNG BỐ LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1595/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH (05 TTHC)

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết (ngày làm việc)

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Cách thức thực hiện ngoài nộp hồ sơ, nhận kết quả trực tiếp

Căn cứ pháp lý

Sở LĐTBXH

UBND thành phố

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Dịch vụ bưu chính công ích

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ (05 TTHC)

1. Lĩnh vực Lao động - Tiền lương, Quan hệ lao động (05 TTHC)

1

Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

20

07

Sở Lao động -  Thương binh và Xã hội

Không

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

Nghị định số 29/2019/NĐ-CP ngày 20/03/2019

2

Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

20

07

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Không

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

Nghị định số 29/2019/NĐ-CP ngày 20/03/2019

3

Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

20

07

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Không

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

Nghị định số 29/2019/NĐ-CP ngày 20/03/2019

4

Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

10

07

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Không

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

Nghị định số 29/2019/NĐ-CP ngày 20/03/2019

5

Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

05

05

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Không

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

Nghị định số 29/2019/NĐ-CP ngày 20/03/2019

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (29 TTHC)

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ (03 TTHC)

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết (ngày làm việc)

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Cách thức thực hiện ngoài nộp hồ sơ, nhận kết quả trực tiếp

Căn cứ pháp lý

Sở LĐTBXH

UBND thành phố

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Dịch vụ bưu chính công ích

I. Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp

1

Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

05

10

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Không

 

Nộp hồ sơ

- Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014;

- Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016;

- Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018.

2

Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

05

10

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Không

 

Nộp hồ sơ

- Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014;

- Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016;

- Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018.

3

Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục

06

14

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Không

 

Nộp hồ sơ

- Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014;

- Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016;

- Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018.

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (17 TTHC)

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết (ngày làm việc)

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ p(nếu có)

Cách thức thực hiện ngoài nộp hồ sơ, nhận kết quả trực tiếp

Căn cứ pháp lý

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Dịch vụ bưu chính công ích

I. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (03 TTHC)

1

Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật

10

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

Nộp hồ sơ

- Luật Người khuyết tật năm 2010;

- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012;

- Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018

2

Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

05

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

Nộp hồ sơ

- Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017;

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018.

3

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

15

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

Nộp hồ sơ

- Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017;

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018.

II. Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội (03 TTHC)

4

Cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện

20

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

Nộp hồ sơ

- Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003;

- Nghị định số 94/2011/NĐ-CP ngày 18/10/2011;

- Nghị định số 80/2018/NĐ-CP ngày 17/5/2018;

- Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004;

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018;

- Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31/12/2011

5

Gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện

15

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

Nộp hồ sơ

- Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003;

- Nghị định số 94/2011/NĐ-CP ngày 18/10/2011;

- Nghị định số 80/2018/NĐ-CP ngày 17/5/2018;

- Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004;

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018;

- Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31/12/2011

6

Thay đổi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện

15

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

Nộp hồ sơ

- Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003;

- Nghị định số 94/2011/NĐ-CP ngày 18/10/2011;

- Nghị định số 80/2018/NĐ-CP ngày 17/5/2018;

- Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004;

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018;

- Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31/12/2011

III. Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp (04 TTHC)

7

Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

15

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

Nộp hồ sơ

- Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014;

- Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016;

- Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018

8

Thành lập hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục

15

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

Nộp hồ sơ

- Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014;

- Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016.

- Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018

9

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

10

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

Nộp hồ sơ

- Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014;

- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016;

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018;

- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019.

10

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

10

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

Nộp hồ sơ

- Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014;

- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016;

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018;

- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019.

IV. Lĩnh vực Việc làm (04 TTHC)

11

Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

15

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

Nộp hồ sơ

- Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016;

- Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016;

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018;

- Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018.

12

Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

05

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

600.000

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

- Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016;

- Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016;

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018;

- Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018.

13

Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

03

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

450.000

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

- Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016;

- Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016;

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018;

- Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018.

14

Xác nhận người lao động không thuộc diện cấp giấy phép lao động

03

Sở Lao động - Thương binh và  Xã hội

 

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

- Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016;

- Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016;

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018;

- Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018.

V. Lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước (01 TTHC)

15

Đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ đưa người lao động đi thực tập nâng cao tay nghề dưới 90 ngày

07

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

Nộp hồ sơ

- Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006;

- Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BLĐTBXH-NHNNVN ngày 04/9/2007;

- Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018.

VI. Lĩnh vực Lao động - Tiền lương (01 TTHC)

16

Đăng ký nội quy lao động

07

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

Nộp hồ sơ

- Bộ luật Lao động năm 2012;

- Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015;

- Nghị định số 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018.

VII. Lĩnh vực Người có công (01 TTHC)

17

Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi

25

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Không

 

 

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2015;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013;

- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN (07 TTHC)

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết
(ngày làm việc)

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Cách thức thực hiện ngoài nộp hồ sơ, nhận kết quả trực tiếp

Căn cứ pháp lý

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Dịch vụ bưu chính công ích

I. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (05 TTHC)

1

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

28

UBND cấp huyện

 

 

Nộp hồ sơ

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013;

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018.

2

Thủ tục chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện

06

UBND cấp huyện

 

 

Nộp hồ sơ

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013;

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018.

3

Thủ tục quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện

08

UBND cấp huyện

 

 

Nộp hồ sơ

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013;

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018.

4

Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

05

UBND cấp huyện

Không

 

Nộp hồ sơ

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013;

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018.

5

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

15

UBND cấp huyện

Không

 

Nộp hồ sơ

Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017.

II. Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp (01 TTHC)

6

Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

15

UBND cấp huyện

Không

 

Nộp hồ sơ

- Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014;

- Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016;

- Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018.

III. Lĩnh vực Lao động - Tiền lương (01 TTHC)

7

Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

Không quy định

UBND cấp huyện

Không

 

Nộp hồ sơ

- Bộ luật Lao động 2012;

- Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013;

- Nghị định số 121/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018.

D. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ (02 TTHC)

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết
(ngày làm việc)

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Cách thức thực hiện ngoài nộp hồ sơ, nhận kết quả trực tiếp

Căn cứ pháp lý

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Dịch vụ bưu chính công ích

I. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (02 TTHC)

1

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

25

UBND cấp xã

Không

 

 

- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012;

- Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019.

2

Cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

05

UBND cấp xã

Không

 

 

- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012;

- Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019.

III. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ (07 TTHC)

TT

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi

Ghi chú

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (07 TTHC)

I. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (01 TTHC)

1

Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật

Thông tư số 26/2012/TT-LĐTBXH ngày 12/11/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật.

Bãi bỏ tại Quyết định số 220/QĐ-LĐTBXH ngày 27/02/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

II. Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội (02 TTHC)

2

Đưa người nghiện ma túy, người bán dâm tự nguyện vào cai nghiện, chữa trị, phục hồi tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội

Nghị định số 80/2018/NĐ-CP ngày 17/5/2018 của Chính phủ

Bãi bỏ theo Quyết định số 313/QĐ-LĐTBXH ngày 15 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

3

Chế độ thăm gặp đối với học viên tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội

Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ (Điều 28)

Bãi bỏ theo Quyết định số 313/QĐ-LĐTBXH ngày 15 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

III. Lĩnh vực Việc làm (01 TTHC)

4

Thu hồi giấy phép lao động

Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ LĐTBXH

Bãi bỏ theo Quyết định số 632/QĐ-LĐTBXH ngày 04 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

IV. Lĩnh vực Lao động - Tiền lương (03 TTHC)

5

Thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động

Nghị định 29/2019/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động

Bãi bỏ theo Quyết định số 636/QĐ-LĐTBXH ngày 05 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

6

Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động

Nghị định 29/2019/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động

Bãi bỏ theo Quyết định số 636/QĐ-LĐTBXH ngày 05 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

7

Báo cáo thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

Nghị định 29/2019/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động

Bãi bỏ theo Quyết định số 636/QĐ-LĐTBXH ngày 05 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

IV. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯA RA KHỎI DANH MỤC CÔNG BỐ (02 TTHC)

TT

Tên TTHC

Lý do

Ghi chú

I. Thủ tục hành chính cấp xã (02 TTHC)

1

Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

Đưa thủ tục hành chính này ra khỏi danh mục thủ tục hành chính công bố, vì không thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (điểm b khoản 2 Điều 1 của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP quy định không điều chỉnh thủ tục xử lý vi phạm hành chính).

Quyết định số 313/QĐ-LĐTBXH ngày 15/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

2

Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng.

Đưa thủ tục hành chính này ra khỏi danh mục thủ tục hành chính công bố, vì không thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (điểm b khoản 2 Điều 1 của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP quy định không điều chỉnh thủ tục xử lý vi phạm hành chính).

Quyết định số 313/QĐ-LĐTBXH ngày 15/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1595/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1595/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2019
Ngày hiệu lực08/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1595/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1595/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lao động Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1595/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lao động Hải Phòng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1595/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành08/07/2019
        Ngày hiệu lực08/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1595/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lao động Hải Phòng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1595/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lao động Hải Phòng

            • 08/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực