Quyết định 1597/QĐ-UBND

Quyết định 1597/QĐ-UBND phân bổ kinh phí thực hiện Dự án tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội năm 2016 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1597/QĐ-UBND phân bổ kinh phí dự án tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Lâm Đồng 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1597/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 20 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BKINH PHÍ THỰC HIỆN DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG HỆ THỐNG TRỢ GIÚP XÃ HỘI NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT/BLĐTBXH-BTC-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ Lao động, Thương binh và xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và thực hiện Dự án "Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam" vay vốn ngân hàng thế giới;

Căn cứ Quyết định số 2502/QĐ-BTC ngày 28/11/2015 của Bộ Tài chính về việc giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại văn bản số 1663/STC-NS ngày 07 tháng 7 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ kinh phí thực hiện Dự án tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội năm 2016; cụ thể như sau:

1. Tổng kinh phí: 23.955.210.000 đồng (hai mươi ba tỷ, chín trăm năm lăm triệu, hai trăm mưi ngàn đồng), cho các huyện, thành phố sau:

Đ/v tính: đồng

STT

Huyện, TP

Shộ nghèo năm 2016 (hộ)

Dự toán kinh phí năm 2016

KP năm 2015 còn dư chuyển nguồn sang năm 2016

Kinh phí phân b năm 2016

1

TP Đà Lạt

137

203.000.000

0

203.000.000

2

Lạc Dương

846

1.256.000.000

- 482.560.000

773.440.000

3

Đơn Dương

1.447

2.148.000.000

- 936.330.000

1.211.670.000

4

Đức Trọng

1.686

2.502.000.000

0

2.502.000.000

5

Lâm Hà

2.417

3.587.000.000

-2.116.620.000

1.470.380.000

6

Đam Rông

4.268

6.335.000.000

0

6.335.000.000

7

Di Linh

3.920

5.818.000.000

0

5.818.000.000

8

TP Bảo Lộc

1.906

905.000.000

0

905.000.000

9

Bảo Lâm

610

2.829.000.000

-2.333.280.000

495.720.000

10

Đạ Huoai

493

732.000.000

0

732.000.000

11

Đạ Tẻh

1.053

1.563.000.000

0

1.563.000.000

12

Cát Tiên

1.311

1.946.000.000

0

1.946.000.000

 

Cộng

20.094

29.824.000.000

5.868.790.000

23.955.210.000

2. Về nguồn kinh phí: Kinh phí Dự án tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội được phân bổ tại Quyết định số 2502/QĐ-BTC ngày 28/11/2015 của Bộ Tài chính.

Điều 2. Giao Sở Tài chính thông báo kinh phí được phân bổ tại Điều 1 nêu trên; đồng thời hướng dẫn UBND các huyện, thành phố thực hiện chi trả và thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Lao động, Thương binh và xã hội; Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TC, VX3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1597/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1597/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/07/2016
Ngày hiệu lực20/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1597/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1597/QĐ-UBND phân bổ kinh phí dự án tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Lâm Đồng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1597/QĐ-UBND phân bổ kinh phí dự án tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Lâm Đồng 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1597/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýNguyễn Văn Yên
        Ngày ban hành20/07/2016
        Ngày hiệu lực20/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1597/QĐ-UBND phân bổ kinh phí dự án tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Lâm Đồng 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1597/QĐ-UBND phân bổ kinh phí dự án tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Lâm Đồng 2016

            • 20/07/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/07/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực