Quyết định 1599/QĐ-UBND

Quyết định 1599/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế phối hợp cung cấp thông tin và vận hành đón lũ, xả lũ đối với nhà máy thủy điện trên lưu vực Sông Miện, Sông Lô trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 1599/QĐ-UBND 2018 cung cấp thông tin xả lũ nhà máy thủy điện trên Sông Miện Hà Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1599/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 26 tháng 07 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ VẬN HÀNH ĐÓN LŨ, XẢ LŨ ĐỐI VỚI NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN TRÊN LƯU VỰC SÔNG MIỆN, SÔNG LÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 06 năm 2013;

Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật Khí tượng thủy văn số 90/2015/QH13 ngày 23/1/2015;

Căn cứ Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về Quản lý an toàn đập;

Căn cứ Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, Chống thiên tai;

Căn cứ Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn;

Căn cứ Quyết định số 285/2006/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về nội dung thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện quy trình vận hành hồ chứa thủy điện;

Căn cứ Thông tư số 43/2012/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện;

Căn cứ Thông tư số 34/2010/TT-BCT ngày 07 tháng 10 năm 2010 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn đập của công trình thủy điện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 91/TTr-SCT ngày 24 tháng 7 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp vận hành hồ chứa thủy điện và chế độ thông tin, báo cáo của các nhà máy thủy điện: Sông Miện, Thái An, Thuận Hòa, Sông Miện 5, Sông Miện 5A, Sông Miện 6, Sông Lô 2, Sông Lô 4, Sông Lô 6 trên Sông Miện và Sông Lô trong mùa mưu, lũ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Giám đốc các sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương; Chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện: Quản Bạ, Yên Minh, Vị Xuyên, Bắc Quang và thành phố Hà Giang; Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Hà Giang; Giám đốc các Công ty cổ phần thủy điện: Bát Đại Sơn, Thái An, Thuận Hòa Hà Giang, Sông Miện 5, Sông Miện 6, Sông Lô 4; Giám đốc Công ty TNHH Thanh Bình, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xuân Thiện Hà Giang và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- PVP UBND tỉnh (Hòa, Sang);
- Công an tỉnh;
- Báo Hà Giang;
- Đài PTTH tỉnh:
- Cổng Thông tin điện tử;
- Vnptioffice;
- Lưu: VT; CV: CN, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Thị Minh Hạnh

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ VẬN HÀNH ĐÓN LŨ, XẢ LŨ ĐỐI VỚI NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN TRÊN LƯU VỰC SÔNG MIỆN, SÔNG LÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2018 của UBND tỉnh Hà Giang)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng.

Quy chế này quy định việc phối hợp vận hành, điều tiết xả lũ các hồ chứa thủy điện và chế độ thông tin, báo cáo của các nhà máy thủy điện trên lưu vực Sông Lô, Sông Miện thuộc địa bàn tỉnh Hà Giang gồm: Hồ chứa các thủy điện Sông Miện, Thái An, Thuận Hòa, Sông Miện 5, Sông Miện 5A, Sông Miện 6, Sông Lô 2, Sông Lô 4, Sông Lô 6 trong mùa mưa lũ với Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT & TKCN), Ban chỉ huy PCTT & TKCN các huyện Quản Bạ, Yên Minh, Vị Xuyên, Bắc Quang và thành phố Hà Giang, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Các quy định không đề cập trong Quy chế này các đơn vị quản lý, vận hành nhà máy thủy điện phải tuân thủ thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng.

Quy chế này áp dụng đối với các đơn vị quản lý, vận hành các nhà máy thủy điện trên lưu vực sông Lô, sông Miện gồm: Công ty cổ phần thủy điện Bát Đại Sơn, Công ty cổ phần thủy điện Thái An, Công ty cổ phần thủy điện Thuận Hòa Hà Giang, Công ty cổ phần thủy điện Sông Miện 5, Công ty cổ phần thủy điện Sông Miện 6, Công ty TNHH Thanh Bình, Công ty cổ phần thủy điện Sông Lô 4, Công ty TNHH Xuân Thiện Hà Giang (sau đây gọi chung là đơn vị quản lý, vận hành nhà máy thủy điện).

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp.

1. Quy định về thời kỳ mưa lũ: Từ ngày 01 tháng 6 đến ngày 30 tháng 11 hàng năm, trong thời điểm này các đơn vị quản lý, vận hành nhà máy thủy điện tuyệt đối tuân thủ nghiêm ngặt Quy trình vận hành hồ chứa đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo an toàn cho các công trình, tính mạng, tài sản, đất đai, hoa màu tại khu vực lòng hồ, phía hạ du.

2. Nguyên tắc phối hợp vận hành, thông tin liên lạc giữa các nhà máy thủy điện:

Trong thời kỳ mưa, lũ các đơn vị quản lý, vận hành nhà máy thủy điện phải phối hợp chặt chẽ với nhau trong công tác vận hành nhà máy, điều tiết hồ chứa hợp lý, thường xuyên duy trì thông tin liên lạc với nhau về chế độ vận hành xả nước của các nhà máy để chủ động trong công tác vận hành nhằm đảm bảo chế độ vận hành tối ưu và điều tiết hồ chứa hiệu quả, an toàn.

Tuân thủ theo quy định pháp luật về vận hành an toàn hồ đập thủy điện, thực hiện đúng Quy trình vận hành hồ chứa, Quy chế phối hợp giữa các thủy điện.., duy trì báo cáo thông tin theo quy định về Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh, Ban chỉ huy PCTT & TKCN các huyện, thành phố Hà Giang, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường để có sự chỉ đạo kịp thời nhằm giảm thiểu thiệt hại quá trình xả nước gây ra.

Điều 4. Các thông số kỹ thuật cơ bản hồ chứa thủy điện trong Quy trình vận hành hồ chứa được cấp có thẩm quyền phê duyệt (Phụ lục 1 đính kèm).

Điều 5. Cập nhật thông tin.

Khi Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Giang cảnh báo có khả năng xuất hiện lũ lớn ngoài thời gian quy định tại Điều 3 (từ ngày 01 tháng 6 đến ngày 30 tháng 11 hàng năm) Thủ trưởng đơn vị quản lý, vận hành nhà máy thủy điện quyết định việc vận hành hồ chứa, đồng thời báo cáo kịp thời cho Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, Ban chỉ huy PCTT & TKCN các huyện Quản Bạ, Yên Minh, Vị Xuyên, Bắc Quang và thành phố Hà Giang, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường biết không chậm hơn 4 giờ (bốn giờ) kể từ khi Thủ trưởng các đơn vị quản lý hồ quyết định việc vận hành.

Chương II

PHỐI HỢP VẬN HÀNH CÁC HỒ THỦY ĐIỆN TRÊN SÔNG MIỆN, SÔNG LÔ TRONG MÙA MƯA, LŨ

Điều 6. Nguyên tắc phối hợp vận hành bảo đảm an toàn công trình.

1. Trong quá trình vận hành các hồ, đơn vị quản lý cần theo dõi, cập nhật thông tin về lưu lượng thực đo và thông tin dự báo lưu lượng đến hồ từ 6 giờ đến 12 giờ sau đó để điều chỉnh quá trình xả lũ cho phù hợp với tình hình thực tế.

Các hồ có dung tích toàn bộ từ 3 triệu m3 trở lên phải quan trắc lượng mưa tại đập chính, mực nước tại thượng lưu và hạ lưu đập chính; tính toán lưu lượng đến hồ, lưu lượng xả, lưu lượng tháo qua tua bin, dự tính khả năng gia tăng mực nước hồ theo lưu lượng đến hồ, tần suất 4 lần một ngày theo giờ Hà Nội vào 01 giờ, 07 giờ, 13 giờ và 19 giờ trong mùa lũ, 2 lần một ngày vào 07 giờ, 19 giờ trong mùa cạn. Trường hợp vận hành chống lũ, tần suất quan trắc, tính toán tối thiểu một giờ một lần.

2. Trong mùa lũ các các đơn vị quản lý, vận hành nhà máy thủy điện phải tuân thủ nghiêm ngặt Quy trình vận hành hồ chứa đã được Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt cho từng hồ. Trong thời gian lũ lên, việc mở các cửa xả của các hồ chứa phải tiến hành lần lượt để tổng lưu lượng xả xuống hạ du (kể cả xả qua các tuabin bằng hoặc không được lớn hơn tổng lưu lượng đến hồ, cộng trừ sai số cho phép là lưu lượng xả của một cửa xả đáy (nếu có) nhà máy thủy điện).

3. Sau đỉnh lũ, phải đưa mực nước hồ dần về cao trình mực nước dâng bình thường.

Điều 7. Vận hành hồ giảm lũ cho hạ du.

1. Cao trình mực nước chết quy định tại Bảng 1

Hồ

Sông Miện

Thái An

Thuận Hòa

Sông Miện 5

Sông Miện 5A

Sông Miện 6

Sông Lô 2

Sông Lô 4

Sông Lô 6

Mực nước chết (m)

458,7

424

223

154

116

105

91,5

71

55

2. Ngưỡng lưu lượng gây lũ cho hồ được quy định tại Bảng 2

Hồ

Sông Miện

Thái An

Thuận Hòa

Sông Miện 5

Sông Miện 5A

Sông Miện 6

Sông Lô 2

Sông Lô 4

Sông Lô 6

Thời đoạn

01/6 ÷ 30/11

01/6 ÷ 30/11

01/6 ÷ 30/11

01/6 ÷ 30/11

01/6 ÷ 30/11

01/6 ÷ 30/11

01/6 ÷ 30/11

01/6 ÷ 30/11

01/6 ÷ 30/11

Lưu lượng nước (m3/s)

500

700

750

800

850

1.500

2.500

3.500

4.800

(Lưu lượng gây lũ trong Bảng 2 được xác định trên cơ sở thực tế trong đợt mưa lũ ngày 24/6/2018-26/6/2018 tại hồ chứa nhà máy thủy điện trên lưu vực Sông Lô, Sông Miện)

3. Phối hợp các hồ vận hành xả nước đón lũ:

a) Khi Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Giang và Công điện chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về cảnh báo thiên tai (áp thấp, bão, mưa lớn, lũ ống, lũ quét...) và có khả năng xuất hiện trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Trước 12 giờ trước khi xuất hiện mưa lớn các hồ chứa thủy điện phải thực hiện biện pháp hạ thấp mực nước của hồ bằng hoặc xuống dưới mực nước quy định tại Bảng 1 để thực hiện công tác đón lũ trên lưu vực.

b) Khi mực nước các hồ đang cao hơn mực nước dâng bình thường, các hồ phối hợp xả lũ, đón lũ như sau:

- Hồ thủy điện Sông Miện: nếu dự báo trong 24 giờ tới lưu lượng nước đến hồ có khả năng vượt ngưỡng lưu lượng gây lũ cho hồ 500 m3/s (Bảng 2) hoặc đột biến thì vận hành xả nước đón lũ với tổng lưu lượng xả bằng lưu lượng đến hồ để duy trì mực nước và hạ dần mực nước hồ bằng hoặc thấp hơn cao trình mực nước quy định tại Bảng 1 sau khi hết lũ;

- Các hồ chứa còn lại: Thái An, Thuận Hòa, Sông Miện 5, Sông Miện 5A, Sông Miện 6, Sông Lô 2, Sông Lô 4, Sông Lô 6 thực hiện tương tự như đối với hồ thủy điện Sông Miện.

4. Phối hợp vận hành các hồ giảm lũ cho hạ du:

a) Khi các hồ thủy điện Sông Miện, Thái An, Thuận Hòa, Sông Miện 5, Sông Miện 5A, Sông Miện 6, Sông Lô 2, Sông Lô 4, Sông Lô 6 kết thúc quá trình xả nước đón lũ, mực nước hồ đã được đưa về mực nước bằng hoặc thấp hơn mực nước quy định tại Bảng 1 thì vận hành hồ với tổng lưu lượng xả nhỏ hơn lưu lượng đến hồ.

b) Nếu dự báo trong 6 đến 12 giờ tới lũ về hồ đạt đỉnh, phối hợp vận hành giảm lũ cho hạ du như sau:

- Hồ thủy điện Sông Miện: Căn cứ vào lưu lượng đến hồ, mực nước hồ thực đo hiện tại, vận hành hồ với tổng lưu lượng xả nhỏ hơn lưu lượng đến hồ để cắt giảm lũ cho hạ du, khi mực nước lên bằng cao trình mực nước dâng bình thường thì được phép xả lưu lượng bằng lưu lượng nước về hồ.

- Các hồ chứa còn lại: Thái An, Thuận Hòa, Sông Miện 5, Sông Miện 5A, Sông Miện 6, Sông Lô 2, Sông Lô 4, Sông Lô 6 thực hiện tương tự như đối với hồ thủy điện Sông Miện.

- Khi bất kỳ nhà máy nào trên lưu vực Sông Miện có thông báo xả lũ thì lập tức các nhà máy thủy điện trên Sông Lô phải đưa hồ chứa về mực nước chết theo quy định tại Bảng 1 và dần đưa về mực nước của dòng sông tự nhiên.

5. Vận hành để đảm bảo an toàn công trình: khi mực nước hồ vượt mực nước dâng bình thường và lũ đầu nguồn vẫn tiếp tục lên cao thì thực hiện chế độ vận hành đảm bảo an toàn công trình theo Quy trình vận hành của hồ đã được cấp có thẩm quyền ban hành.

Chương III

QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM VÀ TỔ CHỨC VẬN HÀNH CÁC HỒ CHỨA ĐỂ GIẢM LŨ CHO HẠ DU

Điều 8. Trách nhiệm của UBND tỉnh, Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh.

1. Chỉ đạo thực hiện các biện pháp ứng phó với tình huống lũ, lụt trên địa bàn; chỉ đạo, giám sát các đơn vị quản lý, vận hành nhà máy liên quan trên địa bàn thực hiện vận hành các hồ chứa đúng theo Quy chế này.

2. Tổ chức thường trực, cập nhật, theo dõi diễn biến tình hình thời tiết, mưa lũ trên địa bàn và vận hành của các hồ: Sông Miện, Thái An, Thuận Hòa, Sông Miện 5, Sông Miện 5A, Sông Miện 6, Sông Lô 2, Sông Lô 4, Sông Lô 6, để chỉ đạo phòng, chống lũ, lụt và xử lý các tình huống bất thường có ảnh hưởng đến an toàn vùng hạ du.

3. Khi nhận được thông báo đóng mở cửa xả các hồ Sông Miện (nước tràn qua đập tự do), Thái An, Thuận Hòa, Sông Miện 5, Sông Miện 5A, Sông Miện 6, Sông Lô 2, Sông Lô 4, Sông Lô 6, Trưởng ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố triển khai ngay các biện pháp chủ động đối phó phù hợp với từng tình huống nhằm hạn chế thiệt hại do việc xả lũ gây ra.

4. Bố trí kinh phí để thực hiện mua sắm thiết bị lưu giữ thông tin, giám sát các hoạt động có liên quan công tác đón lũ, tích nước, xả lũ của các đập thủy điện trên địa bàn tỉnh từ nguồn kinh phí phòng chống thiên tai của tỉnh.

Điều 9. Trách nhiệm của UBND và Ban chỉ huy PCTT & TKCN các huyện và thành phố Hà Giang thuộc phạm vi ảnh hưởng trực tiếp của việc xả lũ: khi lũ, bão, thiên tai xảy ra, UBND các huyện, thành phố phải chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả theo phương châm “bốn tại chỗ” chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền quản lý của mình có quy định và hướng dẫn cụ thể về quy trình huy động nguồn lực, phân phối nguồn lực và các công việc khác để chủ động đối phó, cứu trợ, khắc phục hậu quả khi thiên tai, tai nạn xảy ra.

Điều 10. Trách nhiệm của Giám đốc Sở Công Thương.

1. Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị quản lý, vận hành các hồ thủy điện Sông Miện, Thái An, Thuận Hòa, Sông Miện 5, Sông Miện 5A, Sông Miện 6, Sông Lô 2, Sông Lô 4, Sông Lô 6 vận hành theo đúng Quy trình vận hành hồ chứa đã được Bộ Công Thương, UBND tỉnh Hà Giang phê duyệt và các nội dung phối hợp trong Quy chế này.

2. Giám sát việc Chủ các đập thủy điện thực hiện công tác đón lũ, tích nước, xả lũ qua hệ thống quan sát trực tiếp tại các đập thủy điện kể từ khi có Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Giang và Công điện chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về cảnh báo thiên tai (áp thấp, bão, mưa lớn, lũ ống, lũ quét...) và có khả năng xuất hiện trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

3. Trước khi các hồ xả lũ khẩn cấp đảm bảo an toàn cho công trình đầu mối, Sở Công Thương phối hợp với Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh để chỉ đạo chống lũ cho vùng hạ du.

4. Phối hợp với Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh cập nhật, theo dõi diễn biến tình hình thời tiết, mưa lũ trên địa bàn và vận hành của các hồ: Sông Miện, Thái An, Thuận Hòa, Sông Miện 5, Sông Miện 5A, Sông Miện 6, Sông Lô 2, Sông Lô 4, Sông Lô 6 để chỉ đạo phòng, chống lũ, lụt và xử lý các tình huống bất thường có ảnh hưởng đến an toàn vùng hạ du.

5. Chỉ đạo cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra việc vận hành các hồ chứa giảm lũ cho hạ du theo quy định.

Điều 11. Trách nhiệm của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

1. Phối hợp với Đài khí tượng thủy văn tỉnh thực hiện công tác dự báo, cảnh báo và cung cấp số liệu khí tượng, thủy văn cho các đơn vị quản lý, vận hành nhà máy chứa; UBND tỉnh; Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh.

2. Chỉ đạo các đơn vị quản lý, vận hành nhà máy thủy điện thực hiện việc cung cấp và thông báo kịp thời thông tin vận hành và xả nước của hệ thống hồ thủy điện cho các cơ quan có liên quan. Đối với hồ chứa có dung tích toàn bộ từ 3 triệu m3 trở lên thực hiện chế độ quan trắc và báo cáo theo quy định.

Điều 12. Trách nhiệm của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

1. Chỉ đạo Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh cập nhật, theo dõi diễn biến tình hình thời tiết mưa, lũ trên địa bàn và công tác vận hành của các hồ chứa thủy điện: Sông Miện, Thái An, Thuận Hòa, Sông Miện 5, Sông Miện 5A, Sông Miện 6, Sông Lô 2, Sông Lô 4, Sông Lô 6 để tham mưu, chỉ đạo phòng chống lũ, lụt và xử lý các tình huống bất thường có ảnh hưởng đến an toàn vùng hạ du.

2. Phối hợp với Sở Công Thương kiểm tra, giám sát các đơn vị quản lý, vận hành nhà máy thực hiện việc thành lập, kiện toàn và hoạt động của Ban chỉ huy phòng chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại đơn vị theo quy định.

Điều 13. Trách nhiệm của Báo Hà Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

1. Tuyên truyền, phổ biến các nội dung có liên quan đến Quy chế này trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân địa phương biết.

2. Thông báo các quy định về tín hiệu xả lũ, cảnh báo lũ, phát điện vùng hạ du của hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh.

Điều 14. Trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị quản lý, vận hành nhà máy.

1. Ban hành lệnh và tổ chức thực hiện vận hành hồ chứa thuộc phạm vi quản lý của mình theo quy định trong Quy chế này.

2. Tổ chức quan trắc, thu thập thông tin, theo dõi tình hình khí tượng, thủy văn, dự báo lượng nước đến hồ, mực nước hồ, tính toán các phương án vận hành hồ chứa. Báo cáo kết quả quan trắc về Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

3. Trước khi vận hành mở cửa xả đầu tiên để đón lũ phải thông báo trước ít nhất 02-05giờ đến UBND tỉnh; Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, Sở Công Thương.

Trường hợp có lệnh vận hành các cửa xả của hồ Sông Miện (nước tràn qua đập tự do), Thái An, Thuận Hòa, Sông Miện 5, Sông Miện 5A, Sông Miện 6, Sông Lô 2, Sông Lô 4, Sông Lô 6 thủ trưởng đơn vị quản lý vận hành các hồ phải thông báo ngay đến UBND tỉnh, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, Ban chỉ huy PCTT& TKCN huyện, thành phố, Sở Công Thương để theo dõi.

4. Trường hợp các hồ xả lũ khẩn cấp đảm bảo an toàn cho công trình đầu mối, hoặc xảy ra tình huống bất thường, không thực hiện được đúng theo Quy chế này thì Thủ trưởng các đơn vị quản lý, vận hành phải báo cáo ngay cho Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh để chỉ đạo xử lý, đồng thời báo cáo UBND tỉnh biết để xử lý theo thẩm quyền. Trường hợp mất thông tin liên lạc, thì Thủ trưởng đơn vị quản lý, vận hành nhà máy phải chủ động triển khai ngay các biện pháp đối phó phù hợp.

5. Thông báo kịp thời thông tin cho các địa phương thuộc phạm vi bán ngập và vùng ảnh hưởng phía hạ lưu công trình mình.

Điều 15. Trách nhiệm về an toàn các công trình.

1. Lệnh vận hành các hồ thủy điện Sông Miện, Thái An, Thuận Hòa, Sông Miện 5, Sông Miện 5A, Sông Miện 6, Sông Lô 2, Sông Lô 4, Sông Lô 6 điều tiết lũ trái với các quy định trong các quy chế được ban hành dẫn đến công trình đầu mối, hệ thống các công trình thủy lợi, giao thông và dân sinh ở hạ du bị mất an toàn thì người ra lệnh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

2. Về thực hiện sai lệnh vận hành (Ca trực vận hành nhà máy) dẫn đến công trình đầu mối, hệ thống các công trình giao thông thủy lợi và dân sinh bị mất an toàn thì Thủ trưởng đơn vị quản lý vận hành nhà máy liên quan phải chịu trách nhiệm trước pháp luật

3. Trong quá trình vận hành công trình, nếu phát hiện có nguy cơ xảy ra sự cố công trình đầu mối, đòi hỏi phải điều chỉnh tức thời thì Thủ trưởng đơn vị quản lý, vận hành nhà máy liên quan có trách nhiệm triển khai ngay các biện pháp ứng phó phù hợp, đồng thời báo cáo với Ban chỉ đạo PCTT Trung ương, Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh Hà Giang, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường các hồ ở bậc thang phía trên và phía dưới, nhân dân phía thượng lưu, hạ lưu công trình để kịp thời phối hợp, ứng phó, xử lý cần thiết.

4. Trước tháng 6 hàng năm là thời kỳ tổng kiểm tra trước mùa lũ, Thủ trưởng đơn vị quản lý, vận hành nhà máy có trách nhiệm tổ chức kiểm tra các trang thiết bị, các hạng mục công trình và tiến hành sửa chữa để đảm bảo vận hành theo chế độ làm việc quy định. Kết quả kiểm tra, khắc phục sửa chữa (nếu có) phải được gửi về UBND tỉnh, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, Sở Công Thương để theo dõi, chỉ đạo.

Điều 16. Chế độ và phương thức thông tin, báo cáo vận hành công trình.

1. Thông báo việc xả lũ của các hồ thủy điện Sông Miện, Thái An, Thuận Hòa, Sông Miện 5, Sông Miện 5A, Sông Miện 6, Sông Lô 2, Sông Lô 4, Sông Lô 6 đến UBND tỉnh, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, Ban chỉ huy PCTT&TKCN các huyện Quản Bạ, Yên Minh, Vị Xuyên, Bắc Quang và thành phố Hà Giang và các xã, phường thuộc phạm vi ảnh hưởng, Báo Hà Giang, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh và các Đài phát thanh địa phương, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn tỉnh và tất cả các đơn vị quản lý, vận hành nhà máy liên quan (Sông Miện phải thông tin tới: Thái An, Thuận Hòa, Sông Miện 5, Sông Miện 5A, Sông Miện 6, Sông Lô 2, Sông Lô 4, Sông Lô 6. Thái An phải thông tin cho: Sông Miện, Thuận Hòa, Sông Miện 5, Sông Miện 5A, Sông Miện 6, Sông Lô 2, Sông Lô 4, Sông Lô 6....)

2. Các thông báo, kiến nghị, trao đổi có liên quan đến việc vận hành điều tiết lũ các hồ thủy điện Sông Miện, Thái An, Thuận Hòa, Sông Miện 5, Sông Miện 5A, Sông Miện 6, Sông Lô 2, Sông Lô 4, Sông Lô 6 đều phải thực hiện bằng văn bản, fax, thông tin trực tiếp qua điện thoại, Email, sau đó bản gốc được gửi để theo dõi, đối chiếu và lưu hồ sơ quản lý.

4. Khi vận hành các công trình xả lũ theo chế độ khẩn cấp, Thủ trưởng các đơn vị quản lý, vận hành nhà máy liên quan phải thông báo ngay và báo cáo liên tục cho UBND tỉnh, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, Ban chỉ huy PCTT&TKCN các huyện Quản Bạ, Yên Minh, Vị Xuyên, Bắc Quang, thành phố Hà Giang và các xã thuộc phạm vi ảnh hưởng, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh để chỉ đạo chống lũ cho hạ du và thông báo cho người dân kịp thời phối hợp xử lý.

Điều 17. Trách nhiệm về cung cấp thông tin, số liệu.

1. Khi nhận định có khả năng xuất hiện lũ, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh có trách nhiệm cung cấp cho Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh và các đơn vị quản lý, vận hành nhà máy các số liệu sau:

a) Các trị số thực đo: mưa, mực nước, lưu lượng toàn bộ mạng quan trắc thuộc hệ thống sông Lô và sông Miện trong 24 giờ qua.

b) Định kỳ 6 giờ một lần các trị số dự báo trong thời gian lũ: mực nước 6 giờ, 12 giờ, 18 giờ, 24 giờ.

c) Báo cáo tình hình thời tiết 24 giờ qua và nhận định xu thế diễn biến thời tiết 24 giờ tới, trước 15 giờ hàng ngày.

Việc cung cấp các thông tin trên, được thực hiện theo một trong các phương thức sau:

- Bằng fax;

- Chuyển bản tin bằng liên lạc;

- Chuyển bản tin bằng mạng máy tính;

- Thông tin trực tiếp qua điện thoại.

2. Giám đốc các đơn vị quản lý, vận hành nhà máy có trách nhiệm:

a) Về thời gian chế độ báo cáo định kỳ được thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 7 Quy chế này cho Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban chỉ huy PCTT&TKCN các huyện Yên Minh, Quản Bạ, Vị Xuyên, Bắc Quang và thành phố Hà Giang số liệu của các lần quan trắc, đo đạc được thực hiện theo chế độ lũ theo bảng sau:

Ngày, giờ đo

Mực nước (m)

Dung tích hồ chứa còn trống (m3)

Lưu lượng nước (m3/s)

Dự kiến trong 6-12 giờ tới

Công cụ đo quan trắc

Dâng bình thường

Đón lũ/Trước lũ

Hiện tại

Dung tích hồ còn trống

Về hồ

Qua tổ máy

Qua cửa xả

Về hạ du

Khả năng mực nước (m)

Lưu lượng nước về hồ (m3/s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Báo cáo Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban chỉ huy PCTT&TKCN các huyện Yên Minh, Quản Bạ, Vị Xuyên, Bắc Quang và thành phố Hà Giang về trạng thái làm việc của công trình trong thời gian lũ.

c) Sau 24 giờ kể từ khi kết thúc mưa lũ, thực hiện chế độ báo cáo Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố kiểm tra tình trạng ổn định, an toàn của công trình, thiết bị, những ảnh hưởng xói lở ở hạ lưu đập, công tác phối hợp kiểm tra thiệt hại vùng hạ du (nếu có), lập báo cáo diễn biến lũ, sửa chữa các hư hỏng nguy hiểm đe dọa đến sự ổn định, an toàn của công trình và thiết bị.

d) Cung cấp hệ thống quan sát trực tiếp mực nước tại đập thủy điện cho cơ quan quản lý nhà nước (Sở Công Thương hoặc Thường trực Ban chỉ huy PCTT &TKCN tỉnh Hà Giang) để giám sát các hoạt động có liên quan đến công tác quan trắc, đón, xả lũ.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Tổ chức thực hiện

1. Trưởng Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, Giám đốc các sở: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và phát triển Nông thôn; Trưởng Ban chỉ huy PCTT&TKCN và Chủ tịch UBND các huyện Yên Minh, Quản Bạ, Vị Xuyên, Bắc Quang và thành phố Hà Giang; Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh; Giám đốc các Công ty cổ phần thủy điện Bát Đại Sơn, Công ty cổ phần Thủy điện Thái An, Công ty cổ phần Thủy điện Thuận Hòa Hà Giang, Công ty cổ phần thủy điện Sông Miện 5, Công ty cổ phần thủy điện Sông Miện 6, Công ty TNHH Thanh Bình, Công ty cổ phần thủy điện Sông Lô 4, Công ty TNHH Xuân Thiện Hà Giang chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

2. Sở Công Thương có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện theo Quy chế này.

3. Nếu có sự thay đổi, điều chỉnh thông số hồ chưa thủy điện, thông tin trong danh sách tại quy chế này; Sở Công Thương cập nhật và gửi đến các đơn vị cùng biết.

4. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có vấn đề chưa phù hợp, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung, đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Công Thương để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

PHỤ LỤC 1

THÔNG SỐ CƠ BẢN HỒ CHỨA CỦA CÁC NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN TRÊN SÔNG LÔ, SÔNG MIỆN
(Kèm theo Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2018 của UBND tỉnh Hà Giang)

STT

Tên nhà máy thủy điện

Chủ đầu tư

Số Quyết định phê duyệt Quy trình VHHC

Dung tích toàn bộ hồ chứa (106m3)

MND BT (m)

MNLTK

(m)

Lưu lượng lũ t.kế (m3/s)

Lưu lượng phát điện lớn nhất (m3/s)

1

Sông Miện (Bát Đại Sơn)

Công ty cổ phần thủy điện Bát Đại Sơn

3392/QĐ-BCT ngày 31/8/2017

4,38

460

464,3

1.277,3

46,13

2

Thái An

Công ty cổ phần thủy điện Thái An

4029/QĐ-BCT ngày 29/7/2010

3,54

426

429,35

1.560

50

3

Thuận Hòa

Công ty cổ phần thủy điện Thuận Hòa Hà Giang

775/QĐ-BCT ngày 14/3/2018

3,67

225

229,6

1.659

72,78

4

Sông Miện 5

Công ty cổ phần thủy điện Sông Miện 5

6210/QĐ-BCT ngày 22/10/2012

8,46

155

155

1.779

67,15

5

Sông Miện 5A

Công ty cổ phần thủy điện Sông Miện 5

10299/QĐ-BCT ngày 28/9/2015

1,543

122

123,2

1.937

51,2

6

Sông Miện 6

Công ty cổ phần thủy điện Sông Miện 6

639/QĐ-UBND ngày 17/4/2017

0,974

105,5

107,31

2.003

84,85

7

Sông Lô 2

Công ty TNHH Thanh Bình

3863/QĐ-BCT ngày 09/10/2017

9,298

93

94,27

4.004

345,4

8

Sông Lô 4

Công ty cổ phần thủy điện Sông Lô 4

4311/QĐ-BCT ngày 15/11/2017

6,111

72

73,39

4.030,1

421

9

Sông Lô 6

Công ty TNHH Xuân Thiện Hà Giang

2157/QĐ-BCT ngày 22/6/2018

30,72

56

56,72

5.270

705,9

 

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THÔNG TIN LIÊN LẠC TẠI CÁC NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN TRÊN LƯU VỰC SÔNG LÔ VÀ SÔNG MIỆN
(Kèm theo Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2018 của UBND tỉnh Hà Giang)

STT

Tên nhà máy thủy điện

Chức dang quản lý điều hành trực tiếp

Các Trưởng ca

Số ĐT Trực vận hành

1

Sông Miện (Bát Đại Sơn)

1. GĐ: Trần Thanh Xuân;

ĐT: 0963 475 699, 0973661199

2. Quản đốc: Hoàng Đức Kim;

ĐT: 01636 496 555

3. Trưởng phòng KHTH: Lục Hưng Khải;

ĐT: 0982 733 456

1. Nguyễn Trần Khải; ĐT: 01678332345

2. Nông Văn Tường;

ĐT: 01666414313

3. Nguyễn Đình Tư;

ĐT: 01628092343

4. Hà Minh Tuệ;

ĐT: 0868115175

02193858555

2

Thái An

1. GĐ: Nguyễn Thanh Thủy;

ĐT: 0989 332 266

2. PGĐ: Trần Duy Quyền;

ĐT: 0979 959 888

3. PGĐ: Phùng Minh Công;

ĐT: 0983560919

1. Trần Duy Quyền;

ĐT: 0979959888

2. Phùng Minh Công;

ĐT: 0983560919

3. Kiều Văn Huy; ĐT-.0976019686

4. Nguyễn Thái Sơn;

ĐT: 0969252355

02196250850

3

Thuận Hòa

1. GĐ Lê Duy Tân;

ĐT: 0963 838 838

2. PGĐ: Nguyễn Xuân Dũng;

ĐT: 01634 731 182

3. PGĐ Phạm Văn Khanh;

ĐT: 0986 909 292

1. Nguyễn Xuân Dũng;

ĐT: 01634731182

2. Phạm Văn Khanh;

ĐT: 0986909292

3. Nguyễn Mạnh Hùng;

ĐT: 0979478578

4. Nguyễn Duy Trung;

ĐT: 0962994787

02192220999

4

Sông Miện 5

1. GĐ: Phạm Văn Vương;

ĐT: 0963 123 804

1. Nguyễn Văn Khánh;

ĐT: 0983182911

2. Hoàng Mạnh Cường;

ĐT: 01689185300

3. Nguyễn Bá Minh;

ĐT: 0972688255

4. Phạm Văn Trưởng;

ĐT: 0973026974

02196559298

5

Sông Miện 5A

1. GĐ: Nguyễn Văn Tuân;

ĐT: 0984 988 585

1. Nguyễn Đình Đàm;

ĐT: 0987543266

2. Nguyễn Văn Nam;

ĐT: 0968808298

3. Tô Quyết Thắng;

ĐT: 0975975861

4. Phạm Minh Trí;

ĐT: ……..

02193858195

6

Sông Miện 6

1. GĐ: Trình Văn Nam;

ĐT: 0972 448 534

2. PGĐ: Vũ Xuân Huy;

ĐT: 0166 741 4127

1. Trịnh Văn Nam;

ĐT: 0972448534

2. Đặng Tiến Ngọc;

ĐT: 01686461584

3. Vũ Xuân Huy;

ĐT: 01667414127

4. Nguyễn Hữu Thọ;

ĐT: 01676829999

02192478899

7

Sông Lô 2

1. PGĐ: Hoàng Văn Thế;

ĐT: 0963 462 128

2. PGĐ: Nguyễn Giang Nam;

ĐT: 0965 938 988

1. Nguyễn Viết Hải;

ĐT: 0966452678

2. Lại Hồng Thăng; ĐT:0983886380

3. Đỗ Huy Phương;

ĐT: 0964562888

4. Hồ Minh Sơn;

ĐT: 0969506271

02192220333

8

Sông Lô 4

1. GĐ: Trương Đình Thành;

ĐT: 0985 742 333; 0944571990

2. PGĐ: Lê Hồng Ngọc;

ĐT: 0982 893 307

1. Nguyễn Văn Hòa;

ĐT: 0972088511

2. Nông Văn Hùng; ĐT: 01638389236

3. Kim Văn Đức;

ĐT: 0976640090; 01276131111

4. Nguyễn Như Tùng;

ĐT: 0977017620

02192235888

9

Sông Lô 6

1. Tổng GĐ: Mai Xuân Hương

ĐT: 0908 888 882

2. GĐ nhà máy: Nguyễn Thanh Liêm

ĐT: 0967 567 628

1. Trưởng ca: Nguyễn Văn Thi

ĐT: 0979 145 229

2. Trưởng ca: Nguyễn Trường Sơn

ĐT: 01648 818 986

 

 

PHỤ LỤC 3

DANH SÁCH SỐ ĐIỆN THOẠI, SỐ FAX CẦN LIÊN HỆ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC PCTT&TKCN TỈNH HÀ GIANG
Kèm theo Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2018 của UBND tỉnh Hà Giang)

TT

Địa chỉ liên lạc

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

Fax

Ghi chú

I

Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh

1

Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh

02193867633

 

02193860237

TTr 24/24h

2

Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng BCH

02193863589

0946858881

02193866420

 

3

Nguyễn Minh Tiến - PCT Thường trực UBND tỉnh - Phó trưởng ban thường trực

02193868377

0913271320

 

 

4

Nguyễn Đức Vinh - GĐ Sở NN&PTNT- Phó TB phụ trách công tác PCTT&TKCN

02193866363

0913271374

02193866446

 

5

Nguyễn Công Dần - Chỉ huy trưởng BCH quân sự tỉnh - Phó TB phụ trách công tác cứu hộ, cứu nạn

02193866386

0913271275

 

 

6

Phạm Bá Khoát - Chi cục trưởng

Chi cục Thủy lợi - Chánh văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN

02193867633

0913271521

02193860237

 

II

Thành viên ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh

1

Giáp Mai Thùy - PGĐ Sở NN&PTNT - Thành viên thay mặt phó ban phụ trách công tác PCTT&TKCN giải quyết các công việc thường xuyên khi phó ban đi vắng

 

0912157834

 

 

2

Vũ Quảng Đại - Trưởng phòng KTN Văn phòng UBND tỉnh - Thành viên giúp trưởng Ban chỉ huy cập nhật, tổng hợp báo cáo tình hình thiệt hại khi có thiên tai xảy ra. Thừa lệnh trưởng ban để thông báo tới các thành viên những ý kiến chỉ đạo để phòng, chống thiên tai

02193866672

0912134052

 

 

3

Nguyễn Đình Hợp - GĐ Đài khí tượng thủy văn tỉnh - Thành viên phụ trách các ngành có liên quan về tình hình KTTV trên địa bàn tỉnh

02193867706

0915240376

 

 

4

Vàng Đình Chiến - CHT BCH Bộ đội biên phòng tỉnh - Thành viên phụ trách công tác cứu hộ, cứu nạn

 

0988228523

 

 

5

Hầu A Lý - GĐ Công an tỉnh - Thành viên phụ trách công tác an ninh trật tự an toàn xã hội

02193888219

0912271322

0692429181

 

6

Nguyễn Tiến Lợi - GĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên phụ trách công tác kế hoạch ĐTXD công trình PCTT&TKCN khắc phục hậu quả sự cố thiên tai

02193866256

0913327295

02193867623

 

7

Tống Văn Huấn - PGĐ Sở Giao thông vận tải - Thành viên phụ trách công tác đảm bảo giao thông

02193862286

0913271304

02193868979

 

8

Sùng Đại Hùng - GĐ Sở LĐ-TBXH - Thành viên phụ trách công tác cứu trợ đột xuất với các tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do thiên tai

 

0982557575

02193868593

 

9

Hoàng Văn Nhu - GĐ Sở TN&MT - Thành viên phụ trách công tác dự báo thời tiết, cảnh báo thiên tai

02193866458

0912101345

02193868912

 

10

Vũ Văn Vương - PGĐ Sở Khoa học và Công nghệ - Thành viên phụ trách công tác tuyên truyền các ứng dụng tiến bộ khoa học trong công tác phòng tránh và GNTT

02193866192

0913271451

02193866192

 

11

Nguyễn Đình Dích - PGĐ Sở Y tế -Thành viên phụ trách công tác, hệ thống các bệnh viện, Trung tâm y tế dự phòng tổ chức lực lượng, phương tiện, thiết bị y tế.

 

0912336365

02193866294

 

12

Hoàng A Chinh - GĐ Sở Xây dựng - Thành viên phụ trách công tác, các giải pháp công trình, các tiến bộ kỹ thuật trong xây dựng để PCTT

02193866229

01237675999

02193863561

 

13

Hà Việt Hưng - GĐ Sở Tài chính - Thành viên phụ trách công tác tài chính ngân sách PCTT&TKCN

 

0976667888

 

 

14

Nguyễn Văn Tuệ - GĐ Sở Thông tin và Truyền thông - Thành viên phụ trách trong lĩnh vực bưu chính viễn thông đảm bảo công tác liên lạc khi xảy ra tình huống thiên tai

 

0963526868

02193860986

 

15

Nguyễn Khắc Quyền - GĐ Sở Công Thương - Thành viên phụ trách công tác đảm bảo và dự trữ các nhu yếu phẩm cần thiết.

02193887477

0912336453

02193886621

 

16

Vũ Văn Sử - GĐ Sở Giáo dục và Đào tạo - Thành viên phụ trách công tác trong ngành, trường học; tổ chức cho học sinh nghỉ học khi có lệnh của ban chỉ huy

02193864550

0912622588

02193866148

 

17

Hoàng Thị Hằng - PGĐ Đài phát thanh truyền hình - Thành viên phụ trách công tác truyền tin trên sóng truyền hình và thông tin đại chúng về tình hình thời tiết, thiên tai; các chủ trương, mệnh lệnh của Trung ương, tỉnh.

02193860936

0912802171

02193860043

 

18

Nguyễn Trung Thu - TBT Báo Hà Giang - Thành viên phụ trách công tác truyền tin trên báo về tình hình thời tiết, thiên tai; các chủ trương, mệnh lệnh của Trung ương, tỉnh.

02193861831

0912134174

 

 

19

Hoàng Cương - GĐ Điện lực Hà Giang - Thành viên phụ trách hệ thống cấp điện cho các vùng thiên tai

02193866317

0962022569

02193866048

 

20

Ly Mí Lử - Chủ tịch UBMT Tổ quốc tỉnh - Thành viên

02193866113

0913271342

 

 

21

Lê Thị Bích Hằng - Chủ tịch Hội phụ nữ tỉnh - Thành viên

02193866466

0912645118

 

 

22

Đào Quang Diệu - PBT Tỉnh đoàn - Thành viên

02193866215

0912479639

 

 

23

Nguyễn Thị Thu Ba - CT Hội Chữ thập đỏ tỉnh - Thành viên

02193866372

0915820594

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1599/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1599/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/07/2018
Ngày hiệu lực26/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1599/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1599/QĐ-UBND 2018 cung cấp thông tin xả lũ nhà máy thủy điện trên Sông Miện Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1599/QĐ-UBND 2018 cung cấp thông tin xả lũ nhà máy thủy điện trên Sông Miện Hà Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1599/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýHà Thị Minh Hạnh
        Ngày ban hành26/07/2018
        Ngày hiệu lực26/07/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1599/QĐ-UBND 2018 cung cấp thông tin xả lũ nhà máy thủy điện trên Sông Miện Hà Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1599/QĐ-UBND 2018 cung cấp thông tin xả lũ nhà máy thủy điện trên Sông Miện Hà Giang

            • 26/07/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/07/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực