Quyết định 16/2006/QĐ-BTNMT

Quyết định 16/2006/QĐ-BTNMT ban hành đơn giá lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cả nước và của vùng do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 16/2006/QĐ-BTNMT đơn giá lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của nước, vùng


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
****** 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 16/2006/QĐ-BTNMT

Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐƠN GIÁ LẬP VÀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH,KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CẢ NƯỚC VÀ CỦA VÙNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Quyết định số 10/2005/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
 Sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính tại Công văn số 8797/BTC-HCSN ngày 20 tháng 7 năm 2006, của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 6500/BKH-KHGDTN&MT ngày 01 tháng 9 năm 2006;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính và Vụ trưởng Vụ Pháp chế
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đơn giá lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cả nước và của vùng dùng làm căn cứ lập, thẩm định, phê duyệt dự toán và thanh quyết toán kinh phí thực hiện dự án.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Giám đốc Trung tâm Điều tra Quy hoạch Đất đai, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
-
Như điều 3.
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và đầu tư;
- Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- Trang điện tử của Chính phủ;
- Công báo;
- Lưu VT, Vụ KHTC (3 bản), Vụ PC
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Hùng Võ

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2006/QĐ-BTNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu16/2006/QĐ-BTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/10/2006
Ngày hiệu lực06/11/2006
Ngày công báo22/10/2006
Số công báoTừ số 41 đến số 42
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2006/QĐ-BTNMT

Lược đồ Quyết định 16/2006/QĐ-BTNMT đơn giá lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của nước, vùng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 16/2006/QĐ-BTNMT đơn giá lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của nước, vùng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu16/2006/QĐ-BTNMT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýĐặng Hùng Võ
        Ngày ban hành09/10/2006
        Ngày hiệu lực06/11/2006
        Ngày công báo22/10/2006
        Số công báoTừ số 41 đến số 42
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 16/2006/QĐ-BTNMT đơn giá lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của nước, vùng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 16/2006/QĐ-BTNMT đơn giá lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của nước, vùng

            • 09/10/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/10/2006

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/11/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực