Quyết định 16/2007/QĐ-UBND

Quyết định 16/2007/QĐ-UBND quy định nội dung chi phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Quyết định 16/2007/QĐ-UBND chi phục vụ phổ biến giáo dục pháp luật Điện Biên đã được thay thế bởi Quyết định 23/2011/QĐ-UBND lập quản lý sử dụng quyết toán kinh phí phổ biến giáo dục pháp luật Điện Biên và được áp dụng kể từ ngày 22/08/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 16/2007/QĐ-UBND chi phục vụ phổ biến giáo dục pháp luật Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2007/QĐ-UBND

Điện Biên Phủ, ngày 10 tháng 9 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH NỘI DUNG CHI PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Quyết định số: 212/2004/QĐ-TTg ngày 16/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2005 đến 2010;

Căn cứ Nghị định số: 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Thông tư số: 63/2005/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

Thực hiện Nghị quyết số: 93/2007/NQ-HĐND kỳ họp thứ 11, khoá XII, ngày 16/7/2007 của HĐND tỉnh V/v thông qua qui định nội dung, định mức chi phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Theo đề nghị của Giám đốc các Sở: Tư pháp, Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này, Qui định nội dung, định mức chi phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Điều 2. Kinh phí đảm bảo chi cho việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được giao trong dự toán hàng năm cho các đơn vị dự toán theo qui định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Thời điểm áp dụng các qui định của Quyết định này được thực hiện từ ngày 01/1/2008.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trong tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
 CHỦ TỊCH
Lò Mai Trinh

 

QUY ĐỊNH

NỘI DUNG CHI PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN
 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 16/2007/QĐ-UBND, ngày 10/9/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên)

STT

NỘI DUNG CHI

ĐƠN VỊ TÍNH

MỨC CHI (1.000 đ)

GHI CHÚ

1

Chi thù lao Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật

Người/buổi

 

 

Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện

 

 

a

Chuyên viên

50/ buổi

 

b

Chuyên viên chính, Trưởng, Phó phòng các Sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh; Trưởng, Phó phòng, Ban, Đoàn thể huyện và tương đương

80/buổi

 

c

Giám đốc, Phó Giám đốc Sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch huyện và tương đương

100/buổi

 

Tuyên truyền viên pháp luật cấp xã

Người/buổi

50/buổi

 

2

Thù lao cho tổ hoà giải

 

 

Chỉ chi trực tiếp cho tổ hoà giải ở cơ sở tổ dân phố, thôn, bản, đội; không chi cho hoà giải được tiến hành ở UBND cấp xã hoặc các cơ quan khi giải quyết vụ việc phải tiến hành hoà giải.

a

Hoà giải thành

 

80/vụ/tổ

 

b

Hoà giải không thành

 

50/vụ/tổ

Phải sau 2 lần thực hiện hoà giải

3

Công tác phí kiểm tra, tham gia phổ biến giáo dục pháp luật

Theo qui định hiện hành về chế độ công tác phí

4

Chi tổ chức các khoá bồi dưỡng, đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hoà giải viên

Theo quy định hiện hành về chế độ chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

5

Hội nghị, Hội thảo khoa học

 

a

Hội nghị

Thực hiện theo quy định hiện hành về chế độ chi tiêu Hội nghị

b

Hội thảo khoa học

Mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số: 45/2001/TTLT/BTC-BKHCNMT, ngày 18/6/2001 của Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

6

Chi thông tin, tuyên truyền

 

a

Biên dịch tài liệu, tuyên truyền bằng tiếng dân tộc

40.000đ/trang (mỗi trang tối thiểu phải đạt 300 từ)

b

In ấn các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền; tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng

Theo chế độ, định mức, đơn giá của các ngành có công việc tương tự. (Những nội dung này phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện).

7

Chi tổ chức thu thập thông tin, tư liệu lập hệ cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác giải đáp, phổ biến, giáo dục pháp luật

Thực hiện theo Thông tư số: 111/1998/TT-BTC ngày 03/8/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi tạo lập Tin Điện tử thuộc công nghệ thông tin và các quy định hiện hành về công nghệ thông tin, xây dựng và quản lý hệ cơ sở dữ liệu.

8

Chi xây dựng, củng cố tủ sách pháp luật

Được thực hiện sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt và được thanh quyết toán theo hoá đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp, hợp lệ.

a

Xây dựng mới (ở cấp xã)

2.500.000 đ/tủ

b

Bổ sung đầu sách hàng năm (ở cấp xã)

200.000 đ/tủ

9

Chi tổ chức các cuộc thi

 

a

Chi biên soạn đề thi (bao gồm cả đề cương, hướng dẫn và biểu điểm)

Đề thi

 

Tối thiểu mỗi đề thi phải đạt từ 10 câu hỏi trở lên

 

Cấp tỉnh

 

400

 

 

Cấp huyện

 

250

 

 

Cấp xã

 

200

 

b

Chi bồi dưỡng chấm thi, xét công bố kết quả thi

Người/ngày

 

 

 

Cấp tỉnh

100

 

 

Cấp huyện và các cuộc thi cấp khác

80

 

c

Chi bồi dưỡng cho thành viên Hội đồng thi

 

 

 

 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch

Người/ngày

100

 

 

- Thư ký, Thành viên Hội đồng thi

Người/ngày

80

 

d

Hỗ trợ tiền ăn, ở cho thành viên Ban tổ chức, thành viên Hội đồng thi; thực hiện theo qui định của UBND tỉnh về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các Hội nghị. Đối với những người đã hưởng khoản hỗ trợ này thì không thanh toán công tác phí ở cơ quan. (mức tối đa không quá 7 ngày/cuộc)

 

 

Những người đã hưởng khoản hỗ trợ này thì không thanh toán công tác phí ở cơ quan

e

Chi giải thưởng

 

 

 

 

- Cuộc thi tổ chức cấp tỉnh

Giải thưởng

 

 

 

- Giải nhất

 

 

 

 

+ Tập thể

 

1000

 

 

+ Cá nhân

 

500

 

 

- Giải nhì

 

 

 

 

+ Tập thể

 

700

 

 

+ Cá nhân

 

300

 

 

- Giải ba

 

 

 

 

+ Tập thể

 

500

 

 

+ Cá nhân

 

200

 

 

- Giải khuyến khích

 

 

 

 

+ Tập thể

 

300

 

 

+ Cá nhân

 

100

 

 

- Cuộc thi tổ chức cấp huyện, cấp xã

Giải thưởng

 

 

 

- Giải nhất

 

 

 

 

+ Tập thể

 

600

 

 

+ Cá nhân

 

400

 

 

- Giải nhì

 

 

 

 

+ Tập thể

 

500

 

 

+ Cá nhân

 

300

 

 

- Giải ba

 

 

 

 

+ Tập thể

 

300

 

 

+ Cá nhân

 

200

 

 

- Giải khuyến khích

 

 

 

 

+ Tập thể

 

200

 

 

+ Cá nhân

 

100

 

g

Các khoản chi trực tiếp khác phục vụ cuộc thi, sinh hoạt văn hoá cộng đồng có lồng ghép với các nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Được thanh toán theo chế độ qui định hiện hành của Nhà nước

10

Chi khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trong hoà giải cơ sở; trong hoạt động của hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Mức chi thực hiện theo qui định hiện hành về chế độ chi khen thưởng

11

Chi khác: Làm đêm, làm thêm giờ, văn phòng phẩm, vật tư, trang thiết bị và các loại chi khác phục vụ trực tiếp hoạt động của bộ phận giúp việc Chương trình, Đề án phục vụ công tác của tổ hoà giải cơ sở, phục vụ công tác của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Được thanh toán theo qui định hiện hành của Nhà nước

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu16/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/09/2007
Ngày hiệu lực20/09/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 16/2007/QĐ-UBND chi phục vụ phổ biến giáo dục pháp luật Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 16/2007/QĐ-UBND chi phục vụ phổ biến giáo dục pháp luật Điện Biên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu16/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýLò Mai Trinh
        Ngày ban hành10/09/2007
        Ngày hiệu lực20/09/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2012
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 16/2007/QĐ-UBND chi phục vụ phổ biến giáo dục pháp luật Điện Biên

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 16/2007/QĐ-UBND chi phục vụ phổ biến giáo dục pháp luật Điện Biên