Quyết định 16/2008/QĐ-TTg

Quyết định 16/2008/QĐ-TTg công bố Danh mục phân loại cảng biển Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 16/2008/QĐ-TTg công bố Danh mục phân loại cảng biển Việt Nam đã được thay thế bởi Quyết định 70/2013/QĐ-TTg Danh mục phân loại cảng biển Việt Nam và được áp dụng kể từ ngày 10/01/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 16/2008/QĐ-TTg công bố Danh mục phân loại cảng biển Việt Nam


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 16/2008/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÔNG BỐ DANH MỤC PHÂN LOẠI CẢNG BIỂN VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Bộ luật hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 71/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ về việc quản lý cảng biển và luồng hàng hải;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục phân loại cảng biển Việt Nam. Cảng biển và phân loại cảng biển quy định tại Quyết định này theo Điều 59 và Điều 60 của Bộ luật hàng hải Việt Nam.

Điều 2. Giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hàng năm cập nhật, công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam quy định tại Phụ lục 1 của Quyết định này.

Điều 3.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

2. Các quy định tại Quyết định này không áp dụng đối với việc xếp loại doanh nghiệp quản lý, khai thác cảng biển.

3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

DANH MỤC

PHÂN LOẠI CẢNG BIỂN VIỆT NAM
(ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Tên cảng biển

Thuộc địa phận tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

I

CẢNG BIỂN LOẠI I

 

1

Cảng biển Cẩm Phả

Quảng Ninh

2

Cảng biển Hòn Gai

Quảng Ninh

3

Cảng biển Hải Phòng

Hải Phòng

4

Cảng biển Nghi Sơn

Thanh Hóa

5

Cảng biển Cửa Lò

Nghệ An

6

Cảng biển Vũng Áng

Hà Tĩnh

7

Cảng biển Chân Mây

Thừa Thiên Huế

8

Cảng biển Đà Nẵng

Đã Nẵng

9

Cảng biển Dung Quất

Quảng Ngãi

10

Cảng biển Quy Nhơn

Bình Định

11

Cảng biển Vân Phong

Khánh Hòa

12

Cảng biển Nha Trang

Khánh Hòa

13

Cảng biển Ba Ngòi

Khánh Hòa

14

Cảng biển TP. Hồ Chí Minh

TP Hồ Chí Minh

15

Cảng biển Vũng Tàu

Bà Rịa – Vũng Tàu

16

Cảng biển Đồng Nai

Đồng Nai

17

Cảng biển Cần Thơ

Cần Thơ

II

CẢNG BIỂN LOẠI II

 

1

Cảng biển Mũi Chùa

Quảng Ninh

2

Cảng biển Diêm Điền

Thái Bình

3

Cảng biển Nam Định

Nam Định

4

Cảng biển Lệ Môn

Thanh Hóa

5

Cảng biển Bến Thủy

Nghệ An

6

Cảng biển Xuân Hải

Hà Tĩnh

7

Cảng biển Quảng Bình

Quảng Bình

8

Cảng biển Cửa Việt

Quảng Trị

9

Cảng biển Thuận An

Thừa Thiên Huế

10

Cảng biển Quảng Nam

Quảng Nam

11

Cảng biển Sa Kỳ

Quảng Ngãi

12

Cảng biển Vũng Rô

Phú Yên

13

Cảng biển Cà Ná

Ninh Thuận

14

Cảng biển Phú Quý

Bình Thuận

15

Cảng biển Bình Dương

Bình Dương

16

Cảng biển Đồng Tháp

Đồng Tháp

17

Cảng biển Mỹ Thới

An Giang

18

Cảng biển Vĩnh Long

Vĩnh Long

19

Cảng biển Mỹ Tho

Tiền Giang

20

Cảng biển Năm Căn

Cà Mau

21

Cảng biển Hòn Chông

Kiên Giang

22

Cảng biển Bình Trị

Kiên Giang

23

Cảng biển Côn Đảo

Bà Rịa – Vũng Tàu

III

CẢNG BIỂN LOẠI IIII

(CẢNG DẦU KHÍ NGOÀI TRỜI)

 

1

Cảng biển mỏ Rồng Đôi

Bà Rịa – Vũng Tàu

2

Cảng biển mỏ Rạng Đông

Bà Rịa – Vũng Tàu

3

Cảng biển mỏ Hồng Ngọc

Bà Rịa – Vũng Tàu

4

Cảng biển mỏ Lan Tây

Bà Rịa – Vũng Tàu

5

Cảng biển mỏ Sư Tử Đen

Bà Rịa – Vũng Tàu

6

Cảng biển mỏ Đại Hùng

Bà Rịa – Vũng Tàu

7

Cảng biển mỏ Chí Linh

Bà Rịa – Vũng Tàu

8

Cảng biển mỏ Ba Vì

Bà Rịa – Vũng Tàu

9

Cảng biển mỏ Vietsopetro 01

Bà Rịa – Vũng Tàu

 

Phụ lục 1

DANH MỤC

BẾN CẢNG THUỘC CÁC CẢNG BIỂN VIỆT NAM
(ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Tên bến cảng

Thuộc cảng biển

1

Bến cảng Mũi Chùa

Mũi Chùa

2

Bến cảng than Cẩm Phả

Cẩm Phả

3

Bến cảng tổng hợp Cái Lân

Hòn Gai

4

Bến cảng xăng dầu B12

5

Bến cảng Nhà máy đóng tàu Hạ Long

6

Bến cảng khách Hòn Gai

7

Bến cảng Hải Phòng

Hải Phòng

8

Bến cảng Vật Cách

9

Bến cảng đầu tư và phát triển cảng Đình Vũ

10

Bến cảng liên doanh phát triển Đình Vũ

11

Bến cảng xăng dầu Đình Vũ

12

Bến cảng Đoạn Xá

13

Bến cảng Transvina

14

Bến cảng Hải Đăng

15

Bến cảng container VN (Viconship)

16

Bến cảng container Chùa Vẽ

17

Bến cảng Cửa Cấm

18

Bến cảng Thủy sản II

19

Bến cảng Thượng Lý

20

Bến cảng Gas Đài Hải

21

Bến cảng Total Gas Hải Phòng

22

Bến cảng xăng dầu Petec Hải Phòng

23

Bến cảng khí hóa lỏng Thăng Long

24

Bến cảng đóng tàu Bạch Đằng

25

Bến cảng Caltex

26

Bến cảng công nghiệp tàu thủy Nam Triệu

27

Bến cảng đóng tàu Phà Rừng

28

Bến cảng Lilama Hải Phòng

29

Bến cảng cá Hạ Long

30

Bến cảng cơ khí Hạ Long

31

Bến cảng dầu K99

32

Bên cảng Biên Phòng

33

Bến cảng Công ty 128

34

Bến cảng thiết bị vật tư Chùa Vẽ

35

Bến cảng Đông Hải

36

Bến cảng Diêm Điền

Diêm Điền

37

Bến cảng Hải Thịnh

Nam Định

38

Bến cảng Thịnh Long

39

Bến cảng Lệ Môn

Lệ Môn

40

Bến cảng tổng hợp Nghi Sơn

Nghi Sơn

41

Bến cảng chuyện dụng Nhà máy xi măng Nghi Sơn

42

Bến cảng Cửa Lò

Cửa Lò

43

Bến cảng Bến Thủy

Bến Thủy

44

Bến cảng xăng dầu Hưng Hòa

45

Bến cảng Xuân Hải

Xuân Hải

46

Bến cảng Xuân Phổ

47

Bến cảng Vũng Ánh

Vũng Ánh

48

Bến cảng Gianh

Quảng Bình

49

Bến cảng Nhật Lệ

50

Bến cảng xăng dầu Sông Giang

51

Bến cảng Cửa Việt

Cửa Việt

52

Bến cảng Thuận An

Thuận An

53

Bến cảng xăng dầu Thuận An

54

Bến cảng Chân Mây

Chân Mây

55

Bến cảng Alcan Việt Nam

56

Bến cảng Tiên Sa

Đà Nẵng

57

Bến cảng Sông Hàn

58

Bến cảng Nguyễn Văn Trỗi

59

Bến cảng kho xăng dầu K4D6

60

Bến cảng Nại Hiên

61

Bến cảng chuyên dùng PETEC

62

Bến cảng chuyên dùng của Nhà máy xi măng Hải Vân

63

Bến cảng Hải Sơn

64

Bến cảng Kỳ Hà

Quảng Nam

65

Bến cảng gas của Công ty liên doanh khi đốt Đà Nẵng

66

Bến cảng Sa Kỳ

Sa Kỳ

67

Bến cảng Dung Quất

Dung Quất

68

Bến cảng Quy Nhơn

Quy Nhơn

69

Bến cảng Thị Nại

70

Bến cảng tổng hợp Vũng Rô

Vũng Rô

71

Bến cảng Đầm Môn

Vân Phong

72

Bến cảng Hòn Khói

73

Bến cảng Nhà máy Hyundai – Vinashin

74

Bến cảng Nha Trang

Nha Trang

75

Bến cảng Học viện Hải quân

76

Bến cảng Ba Ngòi

Ba Ngòi

77

Bến cảng Cà Ná

Cà Ná

78

Bến cảng Phú Quý

Phú Quý

79

Bến cảng Sài Gòn

TP.HCM

80

Bến cảng Tân Thuận Đông

81

Bến cảng Nhà máy đóng, sửa chữa tàu biển Ba Son

82

Bến cảng Tân Cảng

83

Bến cảng liên doanh phát triển tiếp vận số 1

84

Bến cảng ELF gas Sài Gòn

85

Bến cảng tổng kho xăng dầu Nhà Bè

86

Bến cảng dầu thực vật (Navioil)

87

Bến cảng đóng tàu và công nghiệp hàng hải Sài Gòn

88

Bến cảng đóng tàu An Phú

89

Bến cảng Bến Nghé

90

Bến cảng Rau Quả

91

Bến cảng Bông Sen

92

Bến cảng Cát Lái (Tân Cảng)

93

Bến cảng xăng dầu Sài Gòn Petro

94

Bến cảng Petechim

95

Bến cảng xi măng Sao Mai

96

Bến cảng xăng dầu Cát Lái Petec

97

Bến cảng X51

98

Bến cảng thương mại sản phẩm hóa dầu Lâm Tài Chánh

99

Bến cảng Vitaico

100

Bến cảng kho xăng dầu VK.102

101

Bến cảng công nghiệp tàu thủy Sài Gòn

102

Bến cảng điện Hiệp Phước

103

Bến cảng xi măng Chinfon Hải Phòng (tại Hiệp Phước)

104

Bến cảng xi măng Holcim Hiệp Phước

105

Bến cảng xi măng Nghi Sơn

106

Bến cảng xi măng Fico

107

Bến cảng thương mại vận tải xăng dầu Minh Tấn

108

Bến cảng trường kỹ thuật nghiệp vụ Hàng Giang II

109

Bến cảng Biển Đông

110

Bến cảng chuyên dùng Calofic

111

Bến cảng Đồng Nai

Đồng Nai

112

Bến cảng Gò Dầu A

113

Bến cảng Gò Dầu B

114

Bến cảng Vedan Phước Thái

115

Bến cảng chuyên dụng Long Thành

116

Bến cảng Gas PVC Phước Thái

117

Bến cảng Phú Đông

118

Bến cảng chuyên dùng Phước Khánh

119

Bến cảng xăng dầu Phước Khánh

120

Bến cảng hóa dầu AP

121

Bến cảng Lafarge Xi măng

122

Bến cảng SCT Gas

123

Bến cảng tổng hợp Bình Dương

Bình Dương

124

Bến cảng Baria Serece

Vũng Tàu

125

Bến cảng Nhà máy điện Phú Mỹ

126

Bến cảng PVGas Vũng Tàu

127

Bến cảng Vietsovpetro

128

Bến cảng xi măng Cẩm Phả

129

Bến cảng thương cảng Vũng Tàu (phân cảng Cát Lở)

130

Bến cảng thượng Lưu PTSC

131

Bến cảng xăng dầu PTSC

132

Bến cảng hạ lưu PTSC

133

Bến cảng dầu K2 (phân cảng dầu Vũng Tàu)

134

Bến cảng Interflour Cái Mép

135

Bến cảng xăng dầu Đông Xuyên

136

Bến cảng đạm và dịch vụ dầu khí tổng hợp Phú Mỹ

137

Bến cảng thép Phú Mỹ

138

Bến cảng chuyên dùng Holcim Thị Vải

139

Bến cảng Vungtau Shipyard

140

Bến cảng cá Cát Lở Vũng Tàu

141

Bến cảng thủy sản Cát Lở

142

Bến cảng hải sản Trường Sa

143

Bến cảng Cần Thơ

Cần Thơ

144

Bến cảng xăng dầu Trà Nóc

145

Bến cảng Total Gas Cần Thơ

146

Bến cảng tổng kho xăng dầu Cần Thơ

147

Bến cảng chuyên dụng Phúc Thành

148

Bến cảng lương thực Sông Hậu (Trà Nóc)

149

Bến cảng xăng dầu Hậu Giang

150

Bến cảng xăng dầu Petro Mekong

151

Bến cảng X55

152

Bến cảng container Cần Thơ

153

Bến cảng vận tải thủy Cần Thơ

154

Bến cảng dầu 1.000T Tây Nam Bộ

155

Bến cảng Cái Cui

156

Bến cảng Bình Minh

157

Bến cảng Đồng Tháp

Đồng Tháp

158

Bến cảng Sa Đéc

159

Bến cảng xăng dầu Đồng Tháp

160

Bến cảng Mỹ Thới

Mỹ Thới

161

Bến cảng Mỹ Tho

Mỹ Tho

162

Bến cảng Vĩnh Long

Vĩnh Long

163

Bến cảng Năm Căn

Năm Căn

164

Bến cảng Hòn Chông

Hòn Chông

165

Bến cảng Bình Trị

Bình Trị

166

Bến cảng Bến Đầm

Côn Đảo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2008/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu16/2008/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/01/2008
Ngày hiệu lực23/02/2008
Ngày công báo08/02/2008
Số công báoTừ số 99 đến số 100
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/01/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2008/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 16/2008/QĐ-TTg công bố Danh mục phân loại cảng biển Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 16/2008/QĐ-TTg công bố Danh mục phân loại cảng biển Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu16/2008/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành28/01/2008
        Ngày hiệu lực23/02/2008
        Ngày công báo08/02/2008
        Số công báoTừ số 99 đến số 100
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/01/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 16/2008/QĐ-TTg công bố Danh mục phân loại cảng biển Việt Nam

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 16/2008/QĐ-TTg công bố Danh mục phân loại cảng biển Việt Nam