Quyết định 16/2012/QĐ-UBND

Quyết định 16/2012/QĐ-UBND về phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất năm 2012 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng

Quyết định 16/2012/QĐ-UBND phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất năm 2012 đã được thay thế bởi Quyết định 14/2013/QĐ-UBND Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2013 tỉnh Lâm Đồng và được áp dụng kể từ ngày 04/03/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 16/2012/QĐ-UBND phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất năm 2012


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2012/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 21 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2012 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠ TẺH, TỈNH LÂM ĐỒNG.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai 2003 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất và Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 86/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc quy định giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số: 975/TTr-STC ngày 16 tháng 5 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2012 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng, để làm cơ sở:

1. Xác định nghĩa vụ tài chính khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (công nhận quyền sử dụng đất) đối với diện tích vượt hạn mức sử dụng (hạn mức giao) đang sử dụng đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng.

2. Xác định nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích vượt hạn mức sử dụng (hạn mức giao) không phải đất ở sang đất ở của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh có trách nhiệm chỉ đạo Chi cục Thuế và các phòng, ban chuyên môn có liên quan triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký, bãi bỏ Quyết định số 63/2011/QĐ-UBND ngày 15/11/2011 UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2011 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi Trường, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh; Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./-

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Bộ Tài chính
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục KTVB (Bộ Tư pháp);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh;
- Báo Lâm Đồng;
- Như Điều 4;
- LĐ và CV VP UBND tỉnh;
- Trung tâm Tin học;
- Lưu: VT, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến

 

BẢNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2012 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠ TẺH TỈNH LÂM ĐỒNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2012 của ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

A. ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ:

Đơn vị tính: nghìn đồng/m2.

Số TT

Khu vực, đường, đoạn đường

Đơn giá 2012

Hệ số điều chỉnh giá đất (Ktt)

1

Đường 3 tháng 2

 

 

1

- Từ cầu sắt Đạ Tẻh đến hết đường vào Bến xe cũ

980

1,02

2

- Từ hết đường vào Bến xe cũ đến ngã tư chợ Đạ Tẻh

1.307

1,14

3

- Từ ngã tư Chợ đến ngã tư Ngân hàng Nông nghiệp

1.836

1,15

4

- Từ ngã tư Ngân hàng đến hết đường vào Khu phố 1C.(hẻm 1)

1.143

1,00

5

- Từ hết đường vào khu phố 1C (hẻm 1) đến hết trụ sở Công an huyện

819

1,06

6

- Từ hết trụ sở Công an huyện đến kênh N 6-8

614

1,12

2

Đường Quang Trung

 

 

1

- Từ ngã tư Chợ đến hết tiệm Phôtô Hùng

1.852

1,14

2

- Từ hết tiệm Phôtô Hùng đến ngã tư xí nghiệp Xây dựng

1.461

1,15

3

- Từ ngã tư xí nghiệp Xây dựng đến cổng Trường tiểu học Quang Trung

861

1,16

4

- Từ cổng trường Quang Trung đến hết nhà ông Chu Quang Diện (T.3)

394

1,11

5

- Tư hết nhà ông Chu Quang Diện đến đường vào hội trường Khu phố 3B

238

1,21

6

- Từ đường vào hội trường khu phố 3B đến hết KP 3B

110

1,10

3

Đường Phạm Ngọc Thạch

 

 

1

- Từ đầu cầu Đạ Tẻh đến hết nhà ông Hoàng Văn Minh

1.267

1,10

2

- Từ hết nhà ông Hoàng Văn Minh đến kênh N6-8

855

1,10

3

- Từ kênh N6-8 đến cầu Tràn

490

1,20

4

- Từ Cầu Tràn đến cầu Đạ Mí

577

1,10

4

Đường 30 tháng 4

 

 

1

- Từ ngã tư Ngân hàng Nông nghiệp đến giáp đường Phạm Ngọc Thạch

1.353

1,10

2

- Từ giáp ngã tư Ngân hàng đến đường vào tổ dân phố 1B + 5B

1.460

1,07

3

- Từ đường vào tổ dân phố 1B + 5B đến ngã ba giáp đường 26/3

1.304

1,00

4

- Từ ngã ba giáp đường 26/3 đến hết nhà ông Phùng Thế Tải.

979

1,08

5

Đường Nguyễn Đình Chiểu

 

 

1

- Từ cây xăng đến giáp ngã 3 hội trường Khu phố 5B

1.316

1,05

2

- Từ ngã ba (hội trường Khu phố 5B) đến hết đường

981

1,14

6

Đường 26 tháng 3

 

 

1

- Từ giáp đường 30/4 đến kênh N6-8

770

1,09

2

- Từ giáp kênh N6-8 đến hết đường

100

1,26

7

Đường tỉnh 725

 

 

1

- Từ hết nhà ông Phùng Thế Tải đến hết Huyện Đội

718

1,10

2

- Từ giáp Huyện Đội đến cầu suối Đạ Bộ

578

1,10

3

- Từ suối Đạ Bộ đến giáp ranh xã Hà Đông

315

1,10

8

Các đường khác

 

 

1

- Từ ngã ba Hoài Nhơn đến kênh NN3A

210

1,30

2

- Từ kênh NN3A đến giáp ranh xã Quốc Oai

158

1,30

3

- Đường đi vào Khu phố 9

96

1,00

4

- Từ cầu Đạ Mí đến cống Bà Điều

63

1,10

5

- Đường vào thôn Tân Lập

50

1,09

6

- Đường vào Trung tâm Y tế huyện

775

1,20

7

- Đường quanh Chợ từ giáp đường 3/2 đến giáp đường Quang Trung

1.528

1,24

8

- Hẻm từ 3/2 đến giáp đường hẻm tổ dân phố 5a+5b (Xuân Ân)

1.000

1,10

9

- Hẻm từ 3/2 đến giáp đường Phạm ngọc Thạch (Thành Đá)

480

1,10

10

- Hẻm 1 Tổ dân phố 1C từ giáp 3/2 đến cuối đường

400

1,00

11

- Hẻm 2 từ giáp 3/2 đến giáp đường 26/3

420

1,00

12

- Hẻm 3 từ giáp 3/2 đến giáp đường 26/3

250

1,00

13

- Đường kênh N6-8 từ giáp đường 26/3 đến giáp đường 721

200

1,00

14

- Hẻm từ giáp 721 đến kênh mương (Đường vào lò gạch)

400

1,00

15

- Hẻm từ giáp 3/2 đến giáp đường 721 (Cạnh truyền hình)

250

1,00

16

- Hẻm có bề rộng mặt đường từ 3m trở lên

170

1,00

17

- Hẻm có bề rộng mặt đường từ 2m đến dưới 3m

120

1,00

18

- Hẻm có bề rộng mặt đường dưới 2m

80

1,00

B

ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN:

 

 

I

Xã Đạ Kho

 

 

1

Vị trí tiếp giáp đường tỉnh 721

 

 

1

- Từ dốc Ma Thiên Lãnh đến hết trường tiểu học Nguyễn Trãi

120

1,02

2

- Từ hết Trường TH Nguyễn Trãi đến hết đường vào nghĩa trang thôn 5

231

1,00

3

- Từ hết đường vào nghĩa trang thôn 5 đến đường vào xưởng chế biến gỗ DN Phước Tiến

343

1,01

4

- Từ đường vào xưởng chế biến gỗ DN Phước Tiến đến đỉnh dốc Bà Sửu

423

1,00

5

- Từ đỉnh dốc bà Sửu đến cầu sắt Đạ Tẻh

612

1,00

6

- Từ ngã ba đài tưởng niệm (mới) đến cầu mới Thị trấn Đạ tẻh

462

1,00

2

Vị trí tiếp giáp đường liên xã

 

 

1

- Từ ngã ba Triệu Hải đến giáp nhà ông Phạm Văn Long

380

1,00

2

- Từ nhà ông Phạm Văn Long đến cầu I

120

1,05

3

- Từ Cầu I đến giáp ranh xã Triệu Hải

105

1,10

3

Vị trí tiếp giáp đường liên thôn

 

 

1

- Từ Tỉnh lộ 721 đến cầu Hải Thảo

75

1,00

2

- Từ cầu Hải Thảo đến giáp hội trường Thôn 9

60

1,00

3

- Từ hội trường Thôn 9 đến hết trường học Thôn 11

35

1,00

4

Các vị trí còn lại

 

 

1

- Bề rộng mặt đường từ 3 mét trở lên

29

1,00

2

- Bề rộng mặt đường từ 2 mét đến dưới 3m

21

1,10

3

- Bề rộng mặt đường từ 2 mét trở xuống

17

1,10

II

Xã Đạ Lây

 

 

1

Vị trí tiếp giáp đường tỉnh 721

 

 

1

- Từ cầu Đạ Lây đến giáp ngã ba vào trạm Y tế

167

1,12

2

- Từ ngã ba trạm Y tế đến hết ngã ba vào thôn Thuận Hà

230

1,13

3

- Từ hết ngã ba thôn Thuận Hà đến hết xưởng đũa Hoa Lâm

144

1,11

4

- Từ hết xưởng đũa Hoa Lâm đến ranh giới huyện Cát Tiên

84

1,14

2

Vị trí tiếp giáp đường liên thôn

 

 

1

- Từ Tỉnh lộ 721 vào hết trạm Y tế

60

1,00

2

- Đường từ Tỉnh lộ 721 vào đến giáp Nhà máy điều

67

1,11

3

- Đường thôn Liêm Phú vào đến 300 m

93

1,13

4

- Đường thôn Liêm Phú đoạn còn lại

50

1,12

5

- Đường thôn Phước Lợi vào đến 300 m

61

1,00

6

- Đường thôn Phước Lợi đoạn còn lại

31

1,00

7

- Đường thôn Thuận Hà vào đến 300 m

54

1,00

8

- Đường thôn Thuận Hà đoạn còn lại

33

1,00

9

- Đường thôn Thuận Lộc vào đến 300 m

58

1,11

10

- Đường thôn Thuận Lộc đoạn còn lại

34

1,10

3

Các vị trí còn lại

 

 

1

- Bề rộng mặt đường từ 3 mét trở lên

25

1,00

2

- Bề rộng mặt đường từ 2 mét đến dưới 3m

19

1,10

3

- Bề rộng mặt đường từ 2 mét trở xuống

15

1,16

III

Xã Hương Lâm

 

 

1

Vị trí tiếp giáp đường tỉnh 721

 

 

1

- Từ dốc Mạ Ơi đến đỉnh dốc Bà Gà

85

1,04

2

- Từ đỉnh dốc Bà Gà đến đỉnh dốc Dạ Hương

71

1,04

3

- Từ đỉnh dốc Dạ Hương đến cầu Đạ Lây

139

1,00

2

Vị trí tiếp giáp đường liên thôn

 

 

1

- Từ ngã ba đường 721 vào đội 12 đến hết ngã ba Hương Phong

64

1,00

2

- Từ hết ngã ba Hương Phong đến Khe Tre

43

1,00

3

- Đường thôn Hương Vân 1 nhánh 1+2 vào đến 200 m

60

1,10

4

- Đường thôn Hương Vân 2

95

1,00

3

Các vị trí còn lại

 

 

1

- Bề rộng mặt đường từ 3 mét trở lên

25

1,00

2

- Bề rộng mặt đường từ 2 mét đến dưới 3m

19

1,10

3

- Bề rộng mặt đường từ 2 mét trở xuống

15

1,16

IV

Xã An Nhơn

 

 

1

Vị trí tiếp giáp đường tỉnh 721

 

 

1

- Từ cầu Đạ Mí đến đến hết ngã ba vào B5

174

1,00

2

- Từ hết ngã ba B5 đến chân dốc Mạ Ơi

119

1,00

2

Vị trí tiếp giáp đường liên thôn

 

 

1

- Từ ngã ba B5 vào đến cầu B5

45

1,00

2

- Từ cầu B5 đến núi Ép

35

1,00

3

- Từ ngã ba giáp Tỉnh lộ 721 vào hồ Đạ Hàm

71

1,00

4

- Từ ngã ba Đạ Mí vào đến hết phân hiệu thôn 7 An Nhơn

59

1,00

5

- Từ hết phân hiệu thôn 7 An Nhơn vào hết buôn Tố Lan

40

1,10

6

- Từ ngã ba Đạ Mí đến hết phân hiệu đội 2

54

1,00

7

- Các đường còn lại từ tỉnh lộ 721 vào đến 300m

41

1,00

3

Các vị trí còn lại

 

 

1

- Bề rộng mặt đường từ 3 mét trở lên

26

1,00

2

- Bề rộng mặt đường từ 2 mét đến dưới 3m

19

1,10

3

- Bề rộng mặt đường từ 2 mét trở xuống

17

1,10

V

Xã Quảng Trị

 

 

1

Vị trí tiếp giáp đường liên xã

 

 

1

- Từ cầu Quảng Trị đến hết hội trường Thôn I

60

1,03

2

- Từ hết hội trường Thôn I đến hết nhà làm việc cụm Tiểu khu 2

50

1,00

3

- Từ hết nhà làm việc Tiểu khu 2 đến hết nhà bà Mận

45

1,00

4

- Từ hết nhà bà Mận đến cổng chào Thôn 6

37

1,00

5

- Từ cổng chào Thôn 6 đến giáp cầu máng Hà Đông

33

1,11

6

- Từ cầu Máng Triệu Hải đến cổng chào Thôn 7

42

1,02

7

- Từ cổng chào thôn 7 đến cầu Khe Cáu; từ cổng chào thôn 7 đến hết nhà ông Lê Văn Nghiễn

35

1,03

2

Vị trí tiếp giáp đường liên thôn

 

 

1

- Các đường liên thôn vào đến 300 m

21

1,00

3

Các vị trí còn lại

 

 

1

- Bề rộng mặt đường từ 3 mét trở lên

18

1,06

2

- Bề rộng mặt đường từ 2 mét đến dưới 3m

16

1,14

3

- Bề rộng mặt đường từ 2 mét trở xuống

14

1,10

VI

Xã Quốc Oai

 

 

1

Vị trí tiếp giáp đường liên xã

 

 

1

- Từ cầu sắt đến kênh N6-3.

65

1,00

2

- Từ kênh N6-3 đến hết nhà ông Nguyễn Bá Tiến

95

1,00

3

- Từ hết nhà ông Nguyễn Bá Tiến đến cầu sắt Đạ Nhar.

68

1,00

4

- Từ cầu sắt Đạ Nhar đến hết Buôn Đạ Nhar

29

1,11

2

Vị trí tiếp giáp đường liên thôn

 

 

1

- Các đường liên thôn vào đến 300 m.

20

1,00

3

Các vị trí còn lại

 

 

1

- Bề rộng mặt đường từ 3 mét trở lên

20

1,00

2

- Bề rộng mặt đường từ 2 mét đến dưới 3m

16

1,10

3

- Bề rộng mặt đường từ 2 mét trở xuống

14

1,10

VII

Xã Mỹ Đức

 

 

1

Vị trí tiếp giáp đường tỉnh 725

 

 

1

- Từ ranh giới xã Hà Đông đến kênh ĐN6

172

1,20

2

- Từ mương ĐN6 đến hết đất nhà ông Tạ Minh Tiến

112

1,19

3

- Từ nhà nhà ông Tạ Minh Tiến đến hết nhà bà Trần Thị Thắng

172

1,10

4

- Từ hết nhà bà Trần Thị Thắng đến cầu thôn 7

96

1,00

5

- Từ cầu thôn 7 đến hết nhà ông Hoàng Văn Thám

89

1,00

2

Vị trí tiếp giáp đường liên thôn

 

 

1

- Từ nhà bà Trần Thị Thương đến hết đất ông Ngô Tấn Hùng

34

1,10

2

- Từ ngã ba Mỹ Đức đến kênh Đông

94

1,10

3

-Từ kênh Đông đến chân đập Hồ Đạ Tẻh (phía đường nhựa)

51

1,10

4

-Từ hết Trung tâm cụm xã đến hết nhà ông Đinh Văn Toàn

54

1,00

5

-Đường vành đai Trung tâm cụm xã

57

1,11

3

Các vị trí còn lại

 

 

1

- Bề rộng mặt đường từ 3 mét trở lên

34

1,00

2

- Bề rộng mặt đường từ 2 mét đến dưới 3m

24

1,09

3

- Bề rộng mặt đường từ 2 mét trở xuống

17

1,13

VIII

Xã Hà Đông

 

 

1

Vị trí tiếp giáp đường tỉnh 725

 

 

1

- Từ cầu Hà Đông đến giáp đường thôn 4,5

115

1,13

2

- Từ giáp đường thôn 4,5 đến ranh giới xã Mỹ Đức

151

1,20

2

Vị trí tiếp giáp đường liên thôn

 

 

1

- Các đường liên thôn từ giáp TL 725 vào đến 300m

44

1,09

2

-Từ giáp TL 725 vào đến hết Trung tâm cụm xã

107

1,10

3

-Từ hết Trung tâm cụm xã đến nhà bà Nguyễn Thị Sáu

55

1,12

3

Các vị trí còn lại

 

 

1

- Bề rộng mặt đường từ 3 mét trở lên

34

1,00

2

- Bề rộng mặt đường từ 2 mét đến dưới 3m

24

1,09

3

- Bề rộng mặt đường từ 2 mét trở xuống

15

1,16

IX

Xã Triệu Hải

 

 

1

Vị trí tiếp giáp đường liên xã

 

 

1

- Từ ranh giới xã Đạ Kho đến hết Hội trường thôn 3A

92

1,00

2

- Từ hết Hội trường thôn 3A đến ngã ba đường vào Thác ĐaKaLa

97

1,11

3

- Từ ngã ba đường vào Thác ĐaKaLa đến ranh giới xã Đạ Pal

84

1,00

4

- Từ ngã tư UBND xã Triệu Hải đến giáp xã Quảng Trị

84

1,00

2

Vị trí tiếp giáp đường liên thôn

 

 

1

- Các trục đường Hương thôn vào đến 300 m

41

1,04

2

- Các trục đường Hương thôn 3B, 4B (đường nhựa), xóm Bồi

48

1,11

3

Các vị trí còn lại

 

 

1

- Bề rộng mặt đường từ 3 mét trở lên

29

1,00

2

- Bề rộng mặt đường từ 2 mét đến dưới 3m

24

1,09

3

- Bề rộng mặt đường từ 2 mét trở xuống

17

1,13

X

Xã Đạ Pal

 

 

1

Vị trí tiếp giáp đường liên xã

 

 

1

- Từ ranh giới xã Triệu Hải đến suối Giao Hà

84

1,00

2

- Từ suối Giao Hà đến chân dốc Tôn K’Long

60

1,00

2

Vị trí tiếp giáp đường liên thôn

 

 

1

- Từ giáp đường liên xã đến thác Xuân Đài

35

1,00

2

- Từ giáp đường liên xã đường vào thôn Xuân Phong đến hết nhà ông Nùng

31

1,00

3

Các vị trí còn lại

 

 

1

- Bề rộng mặt đường từ 3 mét trở lên

19

1,00

2

- Bề rộng mặt đường từ 2 mét đến dưới 3m

16

1,10

3

- Bề rộng mặt đường từ 2 mét trở xuống

14

1,10

 

C. ĐẤT NÔNG NGHIỆP:

I. Đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản: Được xác định theo 2 khu vực và 3 vị trí như sau:

- Khu vực I: Thị trấn Đạ Tẻh

- Khu vực II: Thuộc các xã An Nhơn, Đạ Kho.

- Khu vực III: Thuộc địa bàn các xã còn lại.

- Vị trí 1: Là những vị trí mà khoảng cách gần nhất từ lô đất đến lộ giới của quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên huyện và liên xã trong phạm vi đến 500m.

- Vị trí 2: Là những vị trí mà khoảng cách gần nhất từ lô đất đến lộ giới của quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên huyện và liên xã trong phạm vi trên 500m đến 1.000m.

- Vị trí 3: Các vị trí còn lại.

Khoảng cánh để xác định vị trí thửa đất (lô đất) được xác định theo đường đi, lối đi vào đến thửa đất (lô đất).

1) Đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản:

Đơn vị tính: nghìn đồng/m2

Số TT

Khu vực

Đơn giá, Hệ số điều chỉnh giá đất (Ktt)

Vị trí 1

Hệ số điều chỉnh giá đất (Ktt)

Vị trí 2

Hệ số điều chỉnh giá đất (Ktt)

Vị trí 3

Hệ số điều chỉnh giá đất (Ktt)

1

Khu vực I

22

1,00

18

1,00

12

1,00

2

Khu vực II

18

1,00

14

1,00

10

1,00

3

Khu vực III

13

1,00

11

1,00

8

1,00

 

2) Đất trồng cây lâu năm:

Đơn vị tính: nghìn đồng/m2

Số TT

Khu vực

Đơn giá, Hệ số điều chỉnh giá đất (Ktt)

Vị trí 1

Hệ số điều chỉnh giá đất (Ktt)

Vị trí 2

Hệ số điều chỉnh giá đất (Ktt)

Vị trí 3

Hệ số điều chỉnh giá đất (Ktt)

1

Khu vực I

15

1,00

12

1,00

9

1,00

2

Khu vực II

12

1,00

10

1,00

7

1,00

3

Khu vực III

10

1,00

8

1,00

6

1,00

 

II. Đất rừng sản xuất:

Đơn vị tính: nghìn đồng/m2

Số TT

Vị trí

Đơn giá

Hệ số điều chỉnh giá đất (Ktt)

1

Vị trí 1: Là đất có mặt tiền tiếp giáp với đường quốc lộ, tỉnh lộ

7

1,00

2

Vị trí 2: Là đất có mặt tiếp giáp với đường liên huyện, liên xã

6

1,00

3

Vị trí 3: Là đất thuộc những vị trí còn lại

5

1,00

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu16/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/05/2012
Ngày hiệu lực31/05/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/03/2013
Cập nhật2 năm trước

Download Văn bản pháp luật 16/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 16/2012/QĐ-UBND phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất năm 2012


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 16/2012/QĐ-UBND phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất năm 2012
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu16/2012/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
       Người kýNguyễn Xuân Tiến
       Ngày ban hành21/05/2012
       Ngày hiệu lực31/05/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/03/2013
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 16/2012/QĐ-UBND phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất năm 2012

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 16/2012/QĐ-UBND phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất năm 2012