Quyết định 16/2013/QĐ-UBND

Quyết định 16/2013/QĐ-UBND về Quy định hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Quyết định 16/2013/QĐ-UBND phản biện và giám định xã hội Bà Rịa đã được thay thế bởi Quyết định 01/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 16/2013/QĐ-UBND Vũng Tàu và được áp dụng kể từ ngày 17/01/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 16/2013/QĐ-UBND phản biện và giám định xã hội Bà Rịa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 16/2013/QĐ-UBND

Bà Rịa, ngày 20 tháng 03 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN, PHẢN BIỆN VÀ GIÁM ĐỊNH XÃ HỘI CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật T chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Quyết định số 22/2002/QĐ-TTg ngày 30/01/2002 của Thủ tướng Chính phủ quy định hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 27/2003/TT-BTC ngày 01/4/2003 của Bộ Tài chính quy định cơ chế tài chính hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Tờ trình số 24/TTr-SKHĐT ngày 08 tháng 03 năm 2013, ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại văn bản số 267/STP-VBQP ngày 25/02/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tnh; Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ; Website Chính phủ;
- Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam;
- Cục KTVBQPPL - Bộ TP;
- TTr. Tỉnh y;
- TTr HĐND tnh;
- Đoàn ĐBQH tnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp [theo i];
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thanh Dũng

 

QUY ĐỊNH

VỀ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN, PHẢN BIỆN VÀ GIÁM ĐỊNH XÃ HỘI CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định
số 16/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong Quy định này được áp dụng trên phạm vi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, theo đúng quy định tại Quyết định số 22/2002/QĐ-TTg ngày 30/01/2002 của Thủ tướng Chính phủ quy định hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Đối tượng thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo quy định này là Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (sau đây gọi tắt là Liên hiệp Hội).

b) Đối tượng đặt yêu cầu tư vấn, phản biện và giám định xã hội cho Liên hiệp Hội là UBND tỉnh (trên cơ sở đề nghị của các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố).

c) Đối tượng tư vấn, phản biện và giám định xã hội là các chương trình, dự án, đề án, quy hoạch, kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục - đào tạo, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường (sau đây gọi chung là các đề án) có tính chất phức tạp, ưu tiên, trọng điểm mà cơ quan xây dựng, phê duyệt thấy cần thiết phải tham khảo ý kiến hoặc các đán khác do Liên hiệp Hội đxuất đã được UBND tỉnh chấp thuận.

Điều 2. Mục đích, yêu cầu của hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

1. Mục đích.

a) Cung cấp cho các đối tượng đặt yêu cầu tư vấn, phản biện và giám định xã hội có thêm cơ sở, luận cứ khoa học mang tính độc lập, khách quan khi đề xuất, quyết định phê duyệt, thực hiện các đề án; hoặc đánh giá kết quthực hiện đề án sau một giai đoạn thực hiện.

b) Tăng cường sự đoàn kết, hợp tác của đội ngũ trí thức, nâng cao năng lực và vai trò của Liên hiệp Hội trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

2. Yêu cầu.

a) Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội phải có tính chuyên môn cao, đảm bảo tính khách quan và khoa học, thể hiện ở cách tiếp cận đúng, phương pháp nghiên cứu thích hợp, biện pháp tổ chức và cơ cấu đội ngũ chuyên gia có chọn lọc, hợp lý; các đề xuất, kiến nghị có nội dung cụ thể, rõ ràng, dựa trên các dữ liệu đã được kiểm chứng.

b) Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội không được làm ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng, thẩm định, phê duyệt hoặc thực hiện các đề án.

Chương 2.

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Nội dung tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

1. Nội dung chính của tư vấn, phản biện xã hội:

a) Cơ sở khoa học và căn cứ thực tiễn của đề án.

b) Những mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn.

c) Các thông tin trong nước, ngoài nước liên quan có so sánh đối chiếu.

d) Các nhiệm vụ và giải pháp đột phá.

đ) Các nguồn lực cần thiết cho việc thực hiện.

2. Nội dung chính của giám định xã hội:

a) Các phương pháp giám định đã sử dụng.

b) Các kết quả thực hiện đề án theo các kênh thông tin,...

c) Các thông tin liên quan về kết quả trong nước, trong tỉnh cần so sánh,...

d) Phân tích các yếu tố điều kiện (khách quan, chủ quan) tác động đến kết quả thực hiện đề án.

đ) Đánh giá mức độ thành công, chưa thành công.

e) Xác định các nguyên nhân thành công, chưa thành công.

g) Kiến nghị, đề xuất.

Điều 4. Hình thức thực hiện.

Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội được thực hiện theo các hình thức sau:

1. UBND tỉnh chủ động đặt yêu cầu tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các đề án thuộc thẩm quyền phê duyệt hoặc trình cấp trên phê duyệt.

2. Liên hiệp Hội đề xuất nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các đề án quan tâm, gửi ti UBND tỉnh xem xét.

Điều 5. Quy định về thời điểm, thời gian thực hiện tư vấn, phản biện và giám đnh xã hi.

1. Thời điểm thực hiện tư vấn, phản biện: trước khi cơ quan có thẩm quyền ra quyết định phê duyệt các đề án. Thời điểm giám định các đề án: sau khi triển khai các đề án được một thời gian hoặc trước khi kết thúc.

2. Thời gian thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội do cơ quan đề nghị tư vấn, phản biện và giám định xã hội thống nhất với Liên hiệp Hội.

Điều 6. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

1. Các đề án được UBND tỉnh đặt yêu cầu tư vấn phản biện và giám định xã hội; các đề án do Liên hiệp Hội đề xuất được UBND tỉnh chấp thuận, Liên hiệp Hội lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính để tổng hp chung vào dự toán ngân sách nhà nước hàng năm trình UBND tỉnh phê duyệt.

2. Việc lập dự toán, cấp phát và quyết toán kinh phí, nội dung, mức chi cụ thể cho hoạt động tư vn, phản biện và giám định xã hội được thực hiện theo Thông tư số 27/2003/TT-BTC ngày 01/4/2003 của Bộ Tài chính và các quy định hiện hành khác.

Điều 7. Trách nhiệm của Liên hiệp Hội.

1. Xây dựng mạng lưới chuyên gia bao gồm các cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn phù hợp đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

2. Chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất các đề án (thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh) cần được tư vấn, phản biện và giám định xã hội để trình UBND tỉnh xem xét.

3. Lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, tổng hợp đối với các đề án yêu cầu thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

4. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ cán bộ, chuyên gia về kỹ năng nghiệp vụ làm công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

5. Thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội đảm bảo đúng tiến độ, thời gian quy định; chịu trách nhiệm pháp lý về nội dung tư vấn, phản biện và giám định xã hội; quản lý bảo mật (nếu có yêu cầu) hồ sơ, tài liệu của đề án; bảo quản các phương tiện kỹ thuật (nếu được giao) và hoàn trả lại sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

6. Chủ động xây dựng các cơ sở dữ liệu cần thiết phục vụ cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

7. Định kỳ đánh giá rút kinh nghiệm về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, báo cáo UBND tỉnh.

Điều 8. Trách nhiệm của các S, Ban, ngành; UBND các huyện, thành phố.

1. Chủ động xác định, lựa chọn, đề xuất với UBND tỉnh các đề án cần được tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với Liên hiệp Hội xác định, đề xuất các đề án (thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh) cần được tư vấn, phản biện và giám định xã hội đ trình UBND tỉnh xem xét.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm:

a) Tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ kinh phí tư vấn, phản biện và giám định xã hội do UBND tỉnh đặt yêu cầu Liên hiệp Hội thực hiện.

b) Thẩm định dự toán kinh phí tư vấn, phản biện và giám định xã hội do Liên hiệp hội lập đối với các đề án do UBND tỉnh đặt yêu cầu.

c) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí thực hiện đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả.

Điều 9. Tổ chc thực hiện.

1. Giao Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ trì phối hợp với Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện quy định này.

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức phản ánh về Liên hiệp Hội để tổng hp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu16/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/03/2013
Ngày hiệu lực30/03/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/01/2018
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 16/2013/QĐ-UBND phản biện và giám định xã hội Bà Rịa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 16/2013/QĐ-UBND phản biện và giám định xã hội Bà Rịa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu16/2013/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýLê Thanh Dũng
        Ngày ban hành20/03/2013
        Ngày hiệu lực30/03/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/01/2018
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 16/2013/QĐ-UBND phản biện và giám định xã hội Bà Rịa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 16/2013/QĐ-UBND phản biện và giám định xã hội Bà Rịa