Quyết định 16/2014/QĐ-UBND

Quyết định 16/2014/QĐ-UBND về mức chi thanh toán cho tổ chức, cá nhân được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Quyết định 16/2014/QĐ-UBND chi thanh toán ngăn chặn chặt phá rừng phòng cháy chữa cháy rừng Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2014/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 25 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI THANH TOÁN CHI PHÍ CHO CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC HUY ĐỘNG ĐỂ NGĂN CHẶN TÌNH TRẠNG CHẶT PHÁ RỪNG TRÁI PHÁP LUẬT VÀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 118/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm họa;

Căn cứ Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 27/3/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư liên tịch số 61/2007/TTLT-BNN-BTC ngày 22/6/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước cấp cho hoạt động cơ quan Kiểm lâm các cấp; thanh toán chi phí cho các tổ chức, cá nhân được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và phòng cháy, chữa cháy rừng;

Xét đề nghị của liên ngành Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Sở Tài chính tại Tờ trình số 171/LN:SNNPTNT-STC ngày 27/12/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức chi thanh toán cho các tổ chức, cá nhân được huy động (trừ chủ rừng) để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum; nguồn kinh phí thực hiện, cụ thể:

1. Về mức chi bồi dưỡng, hỗ trợ:

a. Chi tiền bồi dưỡng làm nhiệm vụ cho các lực lượng trực tiếp được cấp có thẩm quyền huy động hoặc tự nguyện thực hiện nhiệm vụ xuất ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và chữa cháy rừng (bao gồm cả lực lượng Công an, Quân đội, Kiểm lâm), với mức 140.000 đồng/ngày/người.

b. Chi tiền ăn thêm cho các lực lượng trực tiếp được cấp có thẩm quyền huy động hoặc tự nguyện thực hiện nhiệm vụ đột xuất ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và chữa cháy rừng, mức chi 40.000 đồng/ngày/người.

c. Chi tặng quà thăm hỏi, động viên cho các tổ chức, cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đột xuất ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và chữa cháy rừng có thành tích xuất sắc hoặc bị thương trong khi làm nhiệm vụ, do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức đoàn thăm hỏi, động viên: Mức chi đối với tập thể là 3.000.000 đồng/đơn vị, đối với cá nhân là 300.000 đồng/người.

d. Chi phí cấp cứu người bị nạn, đảm bảo y tế cho các lực lượng tham gia nhiệm vụ đột xuất ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và chữa cháy rừng: Đối với những người không thuộc đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, trong thời gian điều trị tại bệnh viện, ngoài số tiền hỗ trợ khám chữa bệnh còn được hỗ trợ số tiền với mức 100.000 đồng/ngày/người.

đ. Chi tiền họp ngoài giờ làm việc cho các đại biểu tham dự các cuộc họp bàn biện pháp triển khai nhiệm vụ đột xuất ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và chữa cháy rừng, với mức chi cụ thể như sau:

- Họp do Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tổ chức: Mức chi đối với người chủ trì cuộc họp là 80.000 đồng/người/buổi, các đại biểu khác là 60.000 đồng/người/buổi.

- Họp do Ban chỉ đạo cấp huyện tổ chức: Mức chi đối với người chủ trì cuộc họp là 70.000 đồng/người/buổi, các đại biểu khác là 50.000 đồng/người/buổi.

e. Các nội dung khác: Thực hiện theo Thông tư Liên tịch số 20/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC.

2. Nguồn kinh phí thực hiện:

a. Ủy ban nhân dân cấp xã theo phân cấp quản lý chủ động cân đối ngân sách cấp xã và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật để chi trả cho lực lượng huy động ngăn chặn các hành vi phá rừng và phòng cháy, chữa cháy diện tích rừng được cấp thẩm quyền giao quản lý và quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.

b. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo phân cấp quản lý, chủ động cân đối ngân sách cấp huyện, các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật để hỗ trợ cho ngân sách xã và chi trả cho các lực lượng huy động trực tiếp làm nhiệm vụ ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật, chữa cháy rừng trên địa bàn liên xã hoặc phá rừng, cháy rừng vượt quá phạm vi kiểm soát của cấp xã và các chủ rừng Nhà nước trên địa bàn và quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.

c. Các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng và doanh nghiệp (chủ rừng) chủ động sử dụng vốn, kinh phí của đơn vị mình để thực hiện ngăn chặn các hành vi phá rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng đảm bảo có hiệu quả và quyết toán theo quy định hiện hành của Nhà nước (đối với đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước).

d. Trường hợp xảy ra những vụ phá rừng, cháy rừng trên địa bàn liên huyện hoặc phá rừng, cháy rừng vượt quá phạm vi kiểm soát của cấp huyện. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Kiểm lâm) phối hợp các đơn vị liên quan huy động lực lượng, phương tiện và tài sản của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn để ngăn chặn chặt phá rừng trái pháp luật và chữa cháy rừng và sử dụng kinh phí giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực hiện và quyết toán theo quy định hiện hành.

đ. Trường hợp lực lượng, phương tiện huy động lớn vượt quá khả năng cân đối kinh phí của các đơn vị, địa phương; các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các huyện, thành phố có văn bản đề nghị UBND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí thực hiện theo quy định và khả năng cân đối ngân sách tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (B/c);
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (B/c);
- Bộ Tài chính (B/c);
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VB QPPL);
- TT Tỉnh ủy (B/c);
- TT HĐND tỉnh (B/c);
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng; các Công ty TNHH MTV lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh;
- Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Báo Kon Tum; Đài PTTH tỉnh;
- Công báo tỉnh; Website tỉnh;
- Lưu: VT, KTN5, 2, KTTH 2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu16/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/02/2014
Ngày hiệu lực07/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 16/2014/QĐ-UBND chi thanh toán ngăn chặn chặt phá rừng phòng cháy chữa cháy rừng Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 16/2014/QĐ-UBND chi thanh toán ngăn chặn chặt phá rừng phòng cháy chữa cháy rừng Kon Tum
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu16/2014/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýNguyễn Văn Hùng
        Ngày ban hành25/02/2014
        Ngày hiệu lực07/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 16/2014/QĐ-UBND chi thanh toán ngăn chặn chặt phá rừng phòng cháy chữa cháy rừng Kon Tum

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 16/2014/QĐ-UBND chi thanh toán ngăn chặn chặt phá rừng phòng cháy chữa cháy rừng Kon Tum

            • 25/02/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/03/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực