Quyết định 16/2014/QĐ-UBND

Quyết định 16/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi kèm theo Quyết định 22/2013/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 16/2014/QĐ-UBND sửa đổi 22/2013/QĐ-UBND quản lý hoạt động đối ngoại Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2014/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 4 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BÃI BỎ MỘT SỐ QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 7 VÀ ĐIỀU 13 QUY CHẾ QUẢN LÝ THỐNG NHẤT CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2013/QĐ-UBND NGÀY 10/5/2013 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự; Thông tư số 111/2011/NĐ-CP chứng nhận lãnh sự">01/2012/TT-BNG ngày 20/3/2012 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự;

Căn cứ Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/08/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 136/2007/NĐ-CP ngày 17/08/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 58/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ;

Căn cứ Thông tư 02/2013/TT-BNG ngày 25/6/2013 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Tờ trình: số 470/SNgV-LSLTBC ngày 11/10/2013, số 588/SNgV-LSLTBC ngày 05/12/2013, Báo cáo thẩm định số 203/BC-STP ngày 13/11/2013 của Sở Tư pháp và trên tinh thần thống nhất của lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan tại cuộc họp ngày 20/01/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bãi bỏ một số quy định tại Điều 7 và Điều 13 Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 10/5/2013 của UBND tỉnh, cụ thể:

1. Sửa đổi Khoản 16, Điều 7 như sau:

“16. Cấp phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC”.

2. Bãi bỏ Điểm c, Điểm d Khoản 5, Điều 13 như sau:

“c) 01 Tờ khai đề nghị gia hạn hộ chiếu có xác nhận, đóng dấu của cơ quan hiện đang công tác.”

“d) 03 ảnh 4x6 cm chụp trên nền màu trắng, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, ảnh chụp chưa quá 01 năm, trong đó 01 ảnh dán vào tờ khai có đóng dấu giáp lai và 02 ảnh đính kèm”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 10/5/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi không sửa đổi bởi Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Ngoại vụ; Giám đốc Công an tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Thị Loan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2014/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 16/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 29/04/2014
Ngày hiệu lực 09/05/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 16/2014/QĐ-UBND sửa đổi 22/2013/QĐ-UBND quản lý hoạt động đối ngoại Quảng Ngãi


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 16/2014/QĐ-UBND sửa đổi 22/2013/QĐ-UBND quản lý hoạt động đối ngoại Quảng Ngãi
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 16/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Ngãi
Người ký Đinh Thị Loan
Ngày ban hành 29/04/2014
Ngày hiệu lực 09/05/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 16/2014/QĐ-UBND sửa đổi 22/2013/QĐ-UBND quản lý hoạt động đối ngoại Quảng Ngãi

Lịch sử hiệu lực Quyết định 16/2014/QĐ-UBND sửa đổi 22/2013/QĐ-UBND quản lý hoạt động đối ngoại Quảng Ngãi

  • 29/04/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 09/05/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực