Quyết định 16/2015/QĐ-UBND

Quyết định 16/2015/QĐ-UBND về mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Long An

Nội dung toàn văn Quyết định 16/2015/QĐ-UBND mức trần thù lao công chứng Long An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2015/QĐ-UBND

Long An, ngày 25 tháng 03 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC TRẦN THÙ LAO CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 20/6/2014;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 280/TTr-STP ngày 17/3/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Long An như sau:

1. Phạm vi áp dụng

Quyết định này quy định mức trần thù lao công chứng khi các tổ chức hành nghề công chng trên địa bàn tỉnh Long An thực hiện các việc soạn thảo hợp đồng, giao dịch, đánh máy, sao chụp, dịch các giấy tờ, văn bản liên quan đến việc công chứng theo yêu cầu của người yêu cầu công chứng.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Người yêu cầu công chứng yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng thực hiện việc soạn thảo hợp đồng, giao dịch, đánh máy, sao chụp, dịch các giấy tờ văn bản liên quan đến việc công chứng.

b) Các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh khi thực hiện việc soạn thảo hợp đồng, giao dịch, đánh máy, sao chụp, dịch các giấy tờ, văn bản liên quan đến việc công chứng theo yêu cầu của người yêu cầu công chứng.

3. Mức trần thù lao công chứng:

STT

Nội dung thu

Mức thu (đồng)

Ghi chú

01

Soạn thảo hợp đồng, giao dịch (bao gồm việc soạn thảo, đánh máy hợp đồng, giao dịch đó)

20.000 đồng/trang giấy A4

Không quá 100.000 đồng/01 hợp đồng, giao dịch.

02

Đánh máy

10.000 đồng/trang giấy A4

 

03

Sao chụp

500 đồng/trang giấy A4

1.000 đồng/trang giấy A3

 

04

Dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt Nam và ngược lại

a) Đối với các loại giấy tờ, văn bản thông thường: 100.000 đồng/trang giy A4 cần dịch.

b) Đối với văn bằng, chứng chỉ, sổ hộ khẩu; các loại giấy tờ tùy thân như: chứng minh nhân dân, hộ chiếu, bằng lái xe, thẻ bảo hiểm...: 50.000 đồng/trang giấy cần dịch.

c) Đối với các loại giấy tờ, văn bản mà nội dung có tính cht phức tạp (từ ngữ trong văn bản có tính chuyên ngành, kỹ thuật) như: hợp đồng kinh tế, dân sự; văn bản công chứng; bản án, quyết định của Tòa án; các văn bản chuyên ngành trên các lĩnh vực: 150.000 đồng/trang giấy A4 cn dịch.

 

4. Các tổ chức hành nghề công chứng xác định mức thù lao công chứng đối với từng loại việc nhưng không vượt quá mức trn thù lao công chứng được quy định tại khoản 3 Điều này.

5. Các tổ chức hành nghề công chứng niêm yết công khai các mức thù lao công chứng tại trụ sở đơn vị.

Điều 2. Quản lý, sử dụng thù lao công chứng

Các tổ chức hành nghề công chứng phải đăng ký, kê khai, nộp đy đủ các loại thuế và các khoản khác (nếu có) theo quy định hiện hành.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành.

2. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức hành nghề công chứng và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác Phía Nam - Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT.Tnh ủy; TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Báo Long An;
- Phòng NC-NC;
- Lưu: VT, D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Lâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu16/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/03/2015
Ngày hiệu lực04/04/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 16/2015/QĐ-UBND mức trần thù lao công chứng Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 16/2015/QĐ-UBND mức trần thù lao công chứng Long An
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu16/2015/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
        Người kýĐỗ Hữu Lâm
        Ngày ban hành25/03/2015
        Ngày hiệu lực04/04/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 16/2015/QĐ-UBND mức trần thù lao công chứng Long An

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 16/2015/QĐ-UBND mức trần thù lao công chứng Long An

            • 25/03/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/04/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực