Quyết định 16/2015/QĐ-UBND

Quyết định 16/2015/QĐ-UBND quy định mức thu, đơn vị thu, đối tượng nộp và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào khu vực Lối mở A Pa Chải, huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên

Quyết định 16/2015/QĐ-UBND mức tỷ lệ % phí sử dụng công trình hạ tầng Lối mở A Pa Chải Điện Biên đã được thay thế bởi Quyết định 21/2019/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ Quyết định Ủy ban nhân dân Điện Biên và được áp dụng kể từ ngày 06/07/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 16/2015/QĐ-UBND mức tỷ lệ % phí sử dụng công trình hạ tầng Lối mở A Pa Chải Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2015/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 02 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC THU, ĐƠN VỊ THU, ĐỐI TƯỢNG NỘP VÀ TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA PHÍ SỬ DỤNG CÁC CÔNG TRÌNH KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐỐI VỚI CÁC PHƯƠNG TIỆN RA, VÀO KHU VỰC LỐI MỞ A PA CHẢI, HUYỆN MƯỜNG NHÉ TỈNH ĐIỆN BIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính; Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư số 72/2013/QĐ-TTg chính sách tài chính khu kinh tế cửa khẩu">109/2014/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu;

Căn cứ công văn số 174/HĐND-KTNS ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành mức thu, đơn vị thu, đối tượng nộp và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng đối với các phương tiện ra, vào khu vực Lối mở A Pa Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên;

Xét đề nghị của liên ngành: Sở Tài chính - Cục Hải quan - Cục Thuế tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này, Quy định mức thu, đơn vị thu, đối tượng nộp phí và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng đối với các phương tiện ra, vào khu vực Lối mở A Pa Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên (chi tiết như phụ lục kèm theo).

Thời điểm áp dụng: Từ ngày 01 tháng 9 năm 2015 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016.

Điều 2. Giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Cục Hải quan hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thu phí đảm bảo đúng đối tượng, mức thu và quản lý chặt chẽ việc sử dụng các loại phí theo đúng chế độ, chính sách quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành;

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Công Thương; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mường Nhé và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính; (B/c)
- Cục KTVBQPPL (BTP);
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND-UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Báo Điện Biên phủ, Đài PTTH tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TM.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lê Thành Đô

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2015/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 16/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 02/10/2015
Ngày hiệu lực 12/10/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 06/07/2019
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 16/2015/QĐ-UBND mức tỷ lệ % phí sử dụng công trình hạ tầng Lối mở A Pa Chải Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 16/2015/QĐ-UBND mức tỷ lệ % phí sử dụng công trình hạ tầng Lối mở A Pa Chải Điện Biên
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 16/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Điện Biên
Người ký Lê Thành Đô
Ngày ban hành 02/10/2015
Ngày hiệu lực 12/10/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 06/07/2019
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 16/2015/QĐ-UBND mức tỷ lệ % phí sử dụng công trình hạ tầng Lối mở A Pa Chải Điện Biên

Lịch sử hiệu lực Quyết định 16/2015/QĐ-UBND mức tỷ lệ % phí sử dụng công trình hạ tầng Lối mở A Pa Chải Điện Biên