Quyết định 16/2016/QĐ-UBND

Quyết định 16/2016/QĐ-UBND về dừng thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Quyết định 16/2016/QĐ-UBND dừng thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2016/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 13 tháng 05 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC DỪNG THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI XE MÔ TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật t chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật giao thông đường bộ năm 2008;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, b sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 28/2016/NĐ-CP ngày 20/4/2016 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30/5/2014 và Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 06/5/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 12, tng kết nhiệm kỳ 2011 - 2016;

Xét đ nghị của liên ngành: Sở Giao thông vận tải và Sở Tài chính,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Dừng thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Kon Tum kể từ ngày 01/01/2016.

Đối với các khoản thu phí phát sinh kể từ ngày 01/01/2016 (nếu có) được hoàn trả lại cho đối tượng thu phí.

Điều 2. Bãi bỏ Quyết định số 73/2014/QĐ-UBND ngày 23/12/2014 của y ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu phí sử dụng đường bộ đi với xe mô tô trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các đơn vị: Giao thông vận tải, Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh; Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị, tchức và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, ktừ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Tài chính (b/c);
- Bộ Giao thông vận tải (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (b/c);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (b/c);
-
Quỹ bảo trì đường bộ Việt Nam (b/c);
- Cục Kim tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp (b/c);
- y ban Mặt trận T quốc Việt Nam tỉnh;
- CT, các PCT UBND tnh;
- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, PVP (KT);
- Chi cục lưu trữ Kon Tum;
- Báo Kon Tum;
- Đài Phát thanh - Truyền hình Kon Tum;
- Cng Thông tin điện tử tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, KT6, NC4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đào Xuân Quí

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu16/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/05/2016
Ngày hiệu lực23/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 16/2016/QĐ-UBND dừng thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 16/2016/QĐ-UBND dừng thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô Kon Tum
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu16/2016/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
       Người kýĐào Xuân Quí
       Ngày ban hành13/05/2016
       Ngày hiệu lực23/05/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 16/2016/QĐ-UBND dừng thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô Kon Tum

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 16/2016/QĐ-UBND dừng thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô Kon Tum

           • 13/05/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/05/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực