Quyết định 16/2016/QĐ-UBND

Quyết định 16/2016/QĐ-UBND về quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 16/2016/QĐ-UBND quy định mức trần thù lao công chứng Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2016/QĐ-UBND

Tuy Hòa, ngày 20 tháng 5 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH MỨC TRẦN THÙ LAO CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 20/6/2014;

Căn cứ Thông báo số 339 /TB-UBND ngày 12/5/2016 của UBND tỉnh về kết luận và chỉ đạo của đ/c Lê Văn Trúc-Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tại Hội nghị UBND tỉnh thường kỳ tháng 4/2016;

Theo đề nghị của Sở Tư pháp tại các Tờ trình: số 29/TTr-STP ngày 14/4/2016, số 32/TTr-STP ngày 6/5/2016 và ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 843/STC-HCSN ngày 12/4/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Phú Yên, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

- Đối tượng nộp thù lao: Các tổ chức, cá nhân có yêu cầu công chứng.

- Đối tượng thu thù lao: Các tổ chức hành nghề công chứng.

- Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thu, nộp và quản lý thù lao công chứng.

2. Mức trần thù lao công chứng:

a) Soạn thảo và đánh máy các hợp đồng, giao dịch:

- Hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư, kinh doanh: 150.000 đồng/trường hợp.

- Văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản: 150.000 đồng/trường hợp.

- Các loại hợp đồng, giao dịch về mua bán, chuyển nhượng, chuyển đổi, tặng cho, cầm cố, thế chấp, thuê, vay, mượn tài sản và các loại hợp đồng, giao dịch khác: 100.000 đồng/trường hợp.

- Văn bản thỏa thuận về tài sản của vợ chồng: 100.000 đồng/trường hợp.

- Di chúc; hợp đồng huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung hợp đồng, giao dịch: 50.000 đồng/trường hợp.

- Giấy ủy quyền: 20.000 đồng/trường hợp.

- Văn bản từ chối nhận di sản: 30.000 đồng/trường hợp.

b) Đánh máy, sao chụp văn bản:

- Sao chụp trang giấy khổ A4: 500 đồng/trang.

- Sao chụp trang giấy khổ A3: 1.000 đồng/trang.

- Đánh máy trang giấy khổ A4: 5.000 đồng/trang.

c) Dịch giấy tờ, văn bản:

Dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài và từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt: Thực hiện theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND ngày 13/11/2013 của UBND tỉnh Phú Yên về ban hành quy định về cộng tác viên dịch thuật và khung mức thù lao dịch thuật trên địa bàn tỉnh.

d) Các việc khác liên quan đến công chứng:

- Niêm yết thông báo văn bản thỏa thuận phân chia, khai nhận di sản thừa kế: 100.000 đồng/trường hợp.

- Công bố di chúc: 100.000 đồng/trường hợp.

3. Chế độ thu, nộp và quản lý thù lao công chứng:

Các tổ chức hành nghề công chứng phải lập và giao chứng từ thu cho đối tượng nộp thù lao theo quy định của Bộ Tài chính về phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn; thực hiện hạch toán kế toán và mở sổ sách theo dõi các khoản thu thù lao theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về chế độ kế toán doanh nghiệp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày / /2016.

Giao Sở Tư pháp phối hợp Sở Tài chính và các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra trong việc thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tư pháp, Tài chính; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu VT, Hg, To, Dkt.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Trà

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu16/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2016
Ngày hiệu lực30/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 16/2016/QĐ-UBND quy định mức trần thù lao công chứng Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 16/2016/QĐ-UBND quy định mức trần thù lao công chứng Phú Yên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu16/2016/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýHoàng Văn Trà
        Ngày ban hành20/05/2016
        Ngày hiệu lực30/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 16/2016/QĐ-UBND quy định mức trần thù lao công chứng Phú Yên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 16/2016/QĐ-UBND quy định mức trần thù lao công chứng Phú Yên

            • 20/05/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/05/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực