Quyết định 16/2017/QĐ-UBND

Quyết định 16/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bãi bỏ một số Khoản, Điểm tại Điều 3 Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn kèm theo Quyết định 17/2011/QĐ-UBND

Quyết định 16/2017/QĐ-UBND sửa đổi 17/2011/QĐ-UBND quản lý nhà nước cụm công nghiệp Lạng Sơn đã được thay thế bởi Quyết định 51/2018/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp Lạng Sơn và được áp dụng kể từ ngày 20/09/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 16/2017/QĐ-UBND sửa đổi 17/2011/QĐ-UBND quản lý nhà nước cụm công nghiệp Lạng Sơn


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2017/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 16 tháng 5 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BÃI BỎ MỘT SỐ KHOẢN, ĐIỂM TẠI ĐIỀU 3 QUY CHẾ PHỐI HỢP THỰC HIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 17/2011/QĐ-UBND NGÀY 27/9/2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 105/2009/QĐ-TTg">39/2009/TT-BCT ngày 28/12/2009 của Bộ Công Thương quy định thực hiện một số nội dung của Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 51/TTr-SCT ngày 08 tháng 5 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bãi bỏ một số Khoản, Điểm tại Điều 3 Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 27/9/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn như sau:

1. Sửa đổi một số Khoản, Điểm:

a) Sửa đổi Điểm b Khoản 2 như sau:

“b) Chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, ngành thực hiện trình tự, thủ tục thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chấm dứt dự án đầu tư tại cụm công nghiệp theo Luật Đầu tư và các văn bản liên quan”.

b) Sửa đổi Khoản 8 như sau:

“8. Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện thẩm định về cơ sở khoa học, thẩm định về công nghệ đối với các dự án đầu tư phải đăng ký đầu tư; Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ đối với công nghệ thuộc dự án đầu tư vào cụm công nghiệp theo quy định của pháp luật về thẩm định công nghệ và chuyển giao công nghệ.”

c) Sửa đổi Điểm c Khoản 9 như sau:

“c) Quản lý và hướng dẫn người sử dụng lao động và người lao động trong cụm công nghiệp thực hiện các quy định pháp luật lao động theo quy định; thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động theo thẩm quyền”.

2. Bãi bỏ các Điểm sau:

a) Điểm c Khoản 3.

b) Điểm b Khoản 9.

c) Điểm a Khoản 10.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chính phủ;
- Bộ Công Thương;
- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu QH tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh,
Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Báo Lạng Sơn;
- Các PCVP, các phòng CV, TT TH-CB;
- Lưu: VT, KTN (VAT).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lý Vinh Quang

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2017/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 16/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 16/05/2017
Ngày hiệu lực 01/06/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 20/09/2018
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 16/2017/QĐ-UBND sửa đổi 17/2011/QĐ-UBND quản lý nhà nước cụm công nghiệp Lạng Sơn


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 16/2017/QĐ-UBND sửa đổi 17/2011/QĐ-UBND quản lý nhà nước cụm công nghiệp Lạng Sơn
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 16/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Lạng Sơn
Người ký Lý Vinh Quang
Ngày ban hành 16/05/2017
Ngày hiệu lực 01/06/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 20/09/2018
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 16/2017/QĐ-UBND sửa đổi 17/2011/QĐ-UBND quản lý nhà nước cụm công nghiệp Lạng Sơn

Lịch sử hiệu lực Quyết định 16/2017/QĐ-UBND sửa đổi 17/2011/QĐ-UBND quản lý nhà nước cụm công nghiệp Lạng Sơn