Quyết định 16/2019/QĐ-UBND

Quyết định 16/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 16/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm lĩnh vực giao thông vận tải tỉnh Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
GIA LAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2019/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 20 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG VN TẢI DO ỦY BAN NHÂN DÂN TNH GIA LAI BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành, bao gồm:

1. Chỉ thị số 06/2004/CT-UB ngày 13/4/2004 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/2004/CT-TTg ngày 02/01/2004 và Chỉ thị số 12/2004/CT-TTg ngày 30/3/2004 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Quyết định số 164/2005/QĐ-UB ngày 30/12/2005 về việc ban hành quy định quản lý nhà nước các bến xe khách trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

3. Quyết định số 49/2006/QĐ-UB ngày 17/7/2006 về việc ban hành quy định về tổ chức quản lý vận tải hành khách bằng xe buýt.

4. Chỉ thị s06/2008/CT-UBND ngày 17/6/2008 về việc sử dụng vốn sự nghiệp giao thông và phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh.

5. Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 15/4/2009 về việc ban hành quy chế phối hợp trong triển khai thực hiện Quyết định số 1856/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện công tác quản lý, bảo vệ, chống ln chiếm, tái lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ trên các quốc lộ, đường tỉnh thuộc địa bàn tỉnh Gia Lai.

Điều 2. Hiu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2019.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai thực hiện việc đăng công báo và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với Quyết định này.

2. Giao Sở Tư pháp tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đưa vào danh mục để công bố theo quy đnh đối với văn bản bbãi bỏ.

3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan,  đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT T
nh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Cục KTVBQPPL - B
Tư pháp;
- Sở Tư pháp;
- Báo Gia Lai;
- Đài Phát thanh-Truyền hình Gia Lai;
- Lưu: VT, NC, TTTH, CNXD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu16/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/06/2019
Ngày hiệu lực30/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTháng trước
(15/07/2019)

Download Văn bản pháp luật 16/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 16/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm lĩnh vực giao thông vận tải tỉnh Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 16/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm lĩnh vực giao thông vận tải tỉnh Gia Lai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu16/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
       Người kýVõ Ngọc Thành
       Ngày ban hành20/06/2019
       Ngày hiệu lực30/06/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtTháng trước
       (15/07/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 16/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm lĩnh vực giao thông vận tải tỉnh Gia Lai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 16/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm lĩnh vực giao thông vận tải tỉnh Gia Lai

           • 20/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực