Quyết định 16/2019/QĐ-UBND

Quyết định 16/2019/QĐ-UBND quy định về giá cho thuê hạ tầng kỹ thuật tại cụm công nghiệp An Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Nội dung toàn văn Quyết định 16/2019/QĐ-UBND giá cho thuê hạ tầng kỹ thuật tại cụm công nghiệp Nam Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2019/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 05 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH GIÁ CHO THUÊ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TẠI CỤM CÔNG NGHIỆP AN XÁ THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH, TỈNH NAM ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Theo đề nghị của UBND thành phố Nam Định tại Tờ trình số 102/UBND ngày 05 tháng 6 năm 2019, Sở Tài chính tại văn bản số 2356/CV-STC ngày 29 tháng 11 năm 2018, Sở Tư pháp tại văn bản số 242/BC-STP ngày 05 tháng 12 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá cho thuê hạ tầng kỹ thuật tại cụm công nghiệp An Xá, thành phố Nam Định tỉnh Nam Định là: 3.500 đồng/m2/năm (Ba nghìn năm trăm đồng/một mét vuông/một năm);

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/6/2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND thành phố Nam Định và thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính; Bộ Xâ
y dựng (b/c);
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đ/c Chủ tịch, các Đ/c PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp;
- Công b
áo tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh Nam Định;
- Lưu: VP1, VP5,VP6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Ngô Gia Tự

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu16/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/06/2019
Ngày hiệu lực16/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 tháng trước
(26/06/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 16/2019/QĐ-UBND giá cho thuê hạ tầng kỹ thuật tại cụm công nghiệp Nam Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 16/2019/QĐ-UBND giá cho thuê hạ tầng kỹ thuật tại cụm công nghiệp Nam Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu16/2019/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýNgô Gia Tự
        Ngày ban hành05/06/2019
        Ngày hiệu lực16/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 tháng trước
        (26/06/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 16/2019/QĐ-UBND giá cho thuê hạ tầng kỹ thuật tại cụm công nghiệp Nam Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 16/2019/QĐ-UBND giá cho thuê hạ tầng kỹ thuật tại cụm công nghiệp Nam Định

            • 05/06/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/06/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực