Quyết định 16/2019/QĐ-UBND

Quyết định 16/2019/QĐ-UBND phê duyệt giá tiêu thụ nước sạch và nước thô đã qua lắng lọc trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Nội dung toàn văn Quyết định 16/2019/QĐ-UBND phê duyệt giá tiêu thụ nước sạch và nước thô lắng lọc tỉnh Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2019/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 03 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH VÀ NƯỚC THÔ ĐÃ QUA LẮNG LỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Quyết định số 14/2004/QĐ-BXD ngày 14 tháng 5 năm 2005 của Bộ Xây dựng về định mức dự toán công tác sản xuất nước sạch;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15 tháng 5 năm 2012 của Liên bộ: Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn; Thông tư số 88/2012/TT-BTC ngày 28 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá tiêu thụ nước sạch và nước thô đã qua lắng lọc trên địa bàn tỉnh Điện Biên, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

a) Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định giá tiêu thụ nước sạch và nước thô đã qua lắng lọc do Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên sản xuất và cung ứng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

b) Đối tượng áp dụng

- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân là khách hàng sử dụng nước sạch và nước thô đã qua lắng lọc do Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên sản xuất cung ứng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

- Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên.

2. Biểu giá tiêu thụ nước sạch và nước thô đã qua lắng lọc

STT

Khu vc

Đơn giá (đồng/m3)

I

Giá nước sạch

 

1

Khu vực Điện Biên Phủ (gồm thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên, Bản Phủ)

 

1.1

Nước sinh hoạt các hộ dân cư

 

 

Mức 1 - 10 m3

8.400

 

Mức 11 - 20m3

10.500

 

Mức 21 - 30m3

12.500

 

Mức trên 30m3

21.000

1.2

Các cơ quan hành chính sự nghiệp

13.440

1.3

Hoạt động sản xuất vật chất

15.700

1.4

Kinh doanh dịch vụ

30.000

2

Khu vực các huyện: Mường Ẳng, Mường Chà, Tuần Giáo, Tủa Chùa, Điện Biên Đông và thị xã Mường Lay

 

2.1

Nước sinh hoạt của các hộ dân cư

7.840

2.2

Các cơ quan hành chính sự nghiệp, hoạt động sản xuất vật chất, kinh doanh dịch vụ

12.320

II

Giá nước thô đã qua lắng lọc

 

1

Khu vực huyện Tuần Giáo (khối Huổi củ thuộc thị trấn Tuần Giáo)

4.500

2

Khu vực huyện Mường Nhé

5.500

3. Giá tiêu thụ nước sạch và nước thô đã qua lắng lọc trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.

4. Đối với các hộ nghèo và gia đình chính sách (được nhà nước công nhận); giá tiêu thụ nước sạch và nước thô đã qua lắng lọc tính bằng 70% giá nước sinh hoạt các hộ dân cư tại biểu trên.

Điều 2. Mức giá trên được áp dụng từ ngày 01 tháng 4 năm 2019.

Công ty Cổ phần Cấp nước Điện Biên có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời công bố, công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng mức giá tiêu thụ nước sạch và nước thô đã qua lắng lọc để các đối tượng sử dụng nước được biết và thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 5 năm 2019 và thay thế Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt giá tiêu thụ nước sạch năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên và Quyết định số 1251/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt giá giá nước tự chảy (nước thô) cho khu vực huyện Tuần Giáo của Công ty Cổ phần cấp nước Điện Biên.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng; Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
- TT Tỉnh ủy - HĐND tỉnh;
- L/đ UBND tỉnh;
- Cục kiểm tra VB (Bộ Tư pháp);
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Công báo Điện Biên;
- Lưu: VT, KT(LTA.BCT).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thành Đô

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu16/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/05/2019
Ngày hiệu lực14/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 16/2019/QĐ-UBND phê duyệt giá tiêu thụ nước sạch và nước thô lắng lọc tỉnh Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 16/2019/QĐ-UBND phê duyệt giá tiêu thụ nước sạch và nước thô lắng lọc tỉnh Điện Biên
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu16/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
       Người kýLê Thành Đô
       Ngày ban hành03/05/2019
       Ngày hiệu lực14/05/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 16/2019/QĐ-UBND phê duyệt giá tiêu thụ nước sạch và nước thô lắng lọc tỉnh Điện Biên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 16/2019/QĐ-UBND phê duyệt giá tiêu thụ nước sạch và nước thô lắng lọc tỉnh Điện Biên

           • 03/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực